Home Workshop Study Visit for Nosocomial Infection: NI

       ฝึกปฏิบัติระบาดวิทยาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (เฉพาะแพทย์)
(Study Visit for Nosocomial Infection: NI)


วัตถุประสงค์
      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการสอบสวน เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล


กิจกรรม/การดำเนินงาน
    - ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แพทย์ผู้รับการอบรมจะได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะต้องไปปฏิบัติงานที่สถาบันสมทบ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยที่สามารถเลือกไปได้เพียง 1 แห่ง โดยปกติทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจะรับได้ค่อนข้างจำกัดกว่าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คือเต็มที่ 3 คนต่อรุ่น ขณะที่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สามารถรับได้ถึง 5-6 คนต่อรุ่น (ทั้งนี้สถาบันสมทบแต่ละแห่งยังสามารถรับแพทย์ผู้รับการอบรมปีที่ 2 หรือศิษย์เก่าที่สนใจรวมกันแล้วไม่เกิน 2 คนต่อรุ่นที่จะมาร่วมเรียนกับปี 1)
    - ในช่วงปลายเดือนตุลาคมของปีแรก แพทย์ผู้รับการอบรมเลือกสถาบันสมทบ และรอบที่จะไปออกฝึกปฏิบัติในสถาบันสมทบ (รอบ 1 หรือรอบ 2) แจ้งแก่ผู้ประสานงาน NI (คุณสมคิด) โดยผู้รับการอบรมปีที่ 2 จะช่วยให้คำแนะนำถึงจุดเด่นของสถาบันสมทบแต่ละแห่ง ทั้งนี้ในการเลือกเวลาที่จะออกฝึก (ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน) ทั้งนี้แพทย์ผู้รับการอบรมต้องตกลงกันเกี่ยวกับการจัดคนที่จะไป ทั้งนี้ต้องให้มีแพทย์เหลืออยู่ที่สำนักระบาดฯ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรุ่นนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา หัวหน้าทีมของแต่ละที่จะต้องประสานงานกับ ผู้ประสานงานหลักของแต่ละสถาบันสมทบ คือ นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย สำหรับ รพ. สงขลานครินทร์ (081-303-1376, e-mail: vorasith@msn.com) และพญ.อุไร ภูนวกุล สำหรับ รพ.พระปกเกล้า (089-603-6239, e-mail: fetp13@hotmail.com) เกี่ยวกับจำนวนแพทย์ผู้รับการอบรมที่จะไปออกฝึกปฏิบัติในสถาบันสมทบนั้นๆ รวมถึงการเลือกที่พัก ภายในเดือนธันวาคม 2552 และแจ้งวันและเวลาที่เดินทางถึงสถาบันสมทบก่อนเดินทางประมาณ 1เดือน โดยแจ้งทั้งทางโทรศัพท์และ e-mail (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานของโรงพยาบาลนครพิงค์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
    - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ แพทย์จะได้รับการอบรมภาคทฤษฏี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบสวน เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่สถาบันบำราศนราดูรหรือสำนักระบาดวิทยา ซึ่งจะรวมถึงการดูงานในแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะผลัดเปลี่ยนกันไปประมาณ 1-2 รุ่น แล้วแต่จำนวนแพทย์ผู้รับการอบรมที่สมัครไปสถาบันสมทบแห่งนั้นๆ สำหรับช่วงที่ไปปฎิบัติงานที่ รพ. สงขลานครินทร์หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ ไม่ต้องกลับมาร่วมประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ที่ FETP ในช่วงนั้น ส่วนที่ รพ. พระปกเกล้า อาจกลับมาประมาณ 2 ครั้งแล้วแต่ความเหมาะสม
    - ภายหลังกลับจากการฝึกปฎิบัติงานในสถาบันสมทบ แพทย์ผู้รับการอบรมควรนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้(รายกลุ่ม) ที่สถาบันหลักในการประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ และส่งแบบประเมินผลแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ (พญ. พจมาน) ภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังจากสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานที่สถาบันสมทบ ทั้งนี้แบบฟอร์มประเมินผลจะส่งให้แพทย์ผู้รับการอบรมก่อนออกฝึกฯ ในพื้นที่

เขียนรายงานผลการศึกษาสรุปประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้รับของแต่ละกลุ่มส่งสถาบันหลัก (พ. พจมาน) ตามหัวข้อข้างล่าง
    - ข้อมูลทั่วไป (ชื่อสถาบันสมทบ/ รอบที่ฝึกและช่วงเวลาที่ฝึก/ ชื่อผู้ไปฝึกอบรม)
    - กิจกรรมที่ทำในช่วง 1 เดือน รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
    - ผลงาน เช่น การนำเสนอเพื่อให้ข้อคิดเห็น
    - ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
    - ภาคผนวก ได้แก่ ตารางสอน ฯลฯ


การประเมินผล
    - จากการประเมินของอาจารย์ผู้ดูแลในเรื่องการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (แบบฟอร์มการประเมินอยู่ในภาคผนวก)
    - จากสาระและคุณภาพของการศึกษา และรายงานผลการศึกษา
    - การดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
    - ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา