Home Workshop Laboratory Workshop

       การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาภาคสนาม
(Laboratory Workshop)


วัตถุประสงค์
    1. ผู้รับการอบรมสามารถเลือกเก็บและส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง
    2. ประสานงานการส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการอื่นได้
    3. ประสานงานด้านวิชาการระหว่างแพทย์กับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


วิธีการดำเนินงาน
    * บรรยายความรู้เกี่ยวกับการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
    * บรรยายระดับความสามารถในการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการอื่น
    * ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการที่ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษ
    * ดูงานแต่ละห้องปฏิบัติการในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และห้องปฏิบติการฯ อื่น โดยเน้นการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับ กลุ่มโรค โรค หรือเชื้อโรค ตามที่ผู้รับการอบรมสนใจ โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรับทราบล่วงหน้า


ประเมินผล
    * ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    * ผู้รับการอบรมเห็นความสำคัญของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    * ผู้รับการอบรมสามารถเก็บตัวอย่างส่งตรวจได้ถูกต้อง