Home Workshop Epi Data and Epi Info Workshop

       การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
(Epi Data and Epi Info Workshop)


วัตถุประสงค์
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้น
    2. สามารถจัดการข้อมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ โดยใช้โปรแกรม EpiData สำหรับการสร้างแบบสอบถาม และการลงข้อมูล
    3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Epi Info สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา


กิจกรรม/การดำเนินงาน
    * ผู้รับการอบรมปีที่หนึ่งจะเข้าเรียนในชั้นเรียน 4 วัน ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากจบการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น ร่วมกับผู้สนใจอื่นๆ รวมทั้งชั้นประมาณ 30 คน โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
    * ผู้รับการอบรมปีที่สอง จะมีโอกาสทำหน้าที่วิทยากรผู้ช่วยสอนในบางวันหรือตลอดการอบรม ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบประมาณ 1 เดือนก่อนการอบรม
    * ผู้รับการอบรมใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูลที่แจกให้ ตลอดการอบรม
    * อ่านและศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ ตำราที่แจกให้ และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ


การประเมินผล
    * จากคุณภาพของการเก็บข้อมูล การลงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในงานที่เป็น requirement ของหลักสูตร
    * ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา