Home Workshop Basic Data Analysis Workshop

       การอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
(Basic Data Analysis Workshop)


วัตถุประสงค์
    1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางระบาดวิทยา
    2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
    3. สามารถแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในรูปแบบที่เหมาะสม


กิจกรรม/การดำเนินงาน
    * ผู้รับการอบรมปีที่หนึ่งและปีที่สองจะเข้าเรียนในชั้นเรียน 4 วัน ในเดือนมกราคม ร่วมกับผู้สนใจอื่นๆ รวมทั้งชั้นประมาณ 30 คน โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
    * การอบรมจะจัดสลับปีเว้นปี กับ การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ
    * ผู้รับการอบรมใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูลที่แจกให้ ตลอดการอบรม
    * อ่านและศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ ตำราที่แจกให้ และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ


การประเมินผล
    * จากคุณภาพของการเก็บข้อมูล การลงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในงานที่เป็น requirement ของหลักสูตร
    * ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา