Home Workshop

     

การพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสำหรับนักวิชาการสาธาณสุข ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 27= 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

27 มี.ค. 61
  Agenda 2018
- การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การบาดเจ็บจากการตกน้ำ จมน้ำ ในจังหวัดสงขลา
= การศึกษาสถานการณ์ 5 มิติ ของสารทำละลายอินทรีย์ ในจังหวัดระยอง ปี 2559

28 มี.ค. 61
     - โครงการศึกษาระบบรายงานโรคไข้เลือดออก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2560
- โครงการศึกษาระบบรายงานโรคไข้เลือดออก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2560
= นำเสนอร่างการปรับปรุงหลักสูตร (นายวันชัย อาจเขียน)