Home Workshop Training Archives on Feb 20th ,2013 at FETP.

       Training Archives on Feb 20th ,2013
FETP, Brueau of Epidemiology Department of Disease Control
Ministry of Public Health, Nonthaburi 11000 Thailand.
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานสารบรรณและการเขียนเอกสารราชการ
20 กุมภาพันธ์ 2556
ณ.ห้องประชุมสุชาติ เจนตนเสน สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข


       

เอกสารการฝึกอบรม


 แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ (สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค)
 ลักษณะของการเขียนหนังสือราชการที่ดี  
 เปลี่ยนเลขอาราบิคให้เป็นเลขไทย ใน Microsoft Word ด้วย Macro  คำสั่ง Macro
 ตารางการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดีด กับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
 ฟอร์นไทย สารบรรณ 13 ฟอร์น  
 ฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙ สามารถพิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกดแป้นตัวเลข  


       
ตัวอย่างหนังสือราชการ

 ตัวอย่างหนังสือประทับตรา  
 ตัวอย่างหนังสือภายใน  
 ตัวอย่างหนังสือภายนอก  
 รายงานการประชุม  
 คำสั่งแต่งตั้ง  
 กรรมการกลั่นกรองผลพนักงาน  


       
แบบฟอร์ม

 ฟอร์ม ตัวอย่างบันทึก  


       
อื่น ๆ

 ขอความร่วมมือในการเสนอหนังสือราชการ 
 พี่แดงให้ folder เอกสารต่าง ๆ มาเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงาน และ computer แต่ละเครื่องอาจมีผิดเพี้ยนไปบ้างเมื่อเปิดไฟล์ หากสงสัยให้ปรึกษาพี่แดง ฝ่ายบริหาร เบอร์ 1776