Home Workshop 1st Meeting with the University of Epidemiology 23 April 2019

การประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 1
วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


    Meeting Documents:
 คำกล่าวต้อนรับประชุมมหาวิทยาลัย
 Thailand’s Field Epidemiology Workforce development
 The Road to Applied Epidemiology
 ความสำคัญของแพทย์ในงานระบาดวิทยาภาคสนามและงานควบคุมป้องกันโรค ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับ มหาวิทยาลัย
 Regional Field Epidemiology Training Center
 Video FETP 2019

    ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
 
กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครื่อข่าย สำนักระบาดวิทยา โทร. 025903894
1.พญ. ภันทิลา ทวีวิกยการ alitnap@hotmail.com
2.คุณวัลยา เศรฐประนัยณ์ vanlaya_kaew@yahoo.com