Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2355 no. [ 9 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
401Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพระยะสั้นจากมลพิษทางอากาศที่มีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ในกลุนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023255632
402Situational analysis of public healthรายงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์การตายจากโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรอำเภอพนมไพรแลนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023255656
403Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคปลายประสาทอักเสบในช่วงมหาอุทกภัย ที่มีสาเหตุมาจากสารหนูนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023255620
404Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรคที่มีการดื้อต่อยาหลายชนิด จังหวัดระนอง เดือนสิงหนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023255656
405Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาความชุกและลักษณะของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัสัตวแพทย์หญิงอรพรรณ อาจคำภา 3025255629
406Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาเรื่องโรคและปัญหาที่พบในแพะจากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในประเทศไสัตวแพทย์หญิงอรพรรณ อาจคำภา 3025255618
407Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการระบาดของโรคคางทูมในนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2554สัตวแพทย์หญิงอรพรรณ อาจคำภา 3025255620
408Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนโรคบรูเซลโลซิสในสัตว์และคนในฟาร์มแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ปสัตวแพทย์หญิงอรพรรณ อาจคำภา 3025255618
409Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนโรคเมลิออยซิสในสวนสัตว์แห่งหนึ่งของประเทศไทยปี 2555 โดยใช้แสัตวแพทย์หญิงอรพรรณ อาจคำภา 3025255619
410Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นไปได้ ในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงวิเคราะห์ข้อมูเภสัชกรหญิงสรียา เวชวิฐาน 3024255616
411Situational analysis of public healthการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวัสเภสัชกรหญิงสรียา เวชวิฐาน 3024255614
412Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอาการกระจกตาอักเสบในพนักงานตู้เสบียงที่มารับบริการ ณ สถานพเภสัชกรหญิงสรียา เวชวิฐาน 3024255615
413Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดจากเชื้อไวรัสหัดสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีการระบาดในปรเภสัชกรหญิงสรียา เวชวิฐาน 3024255615
414Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดเยอรมันในผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมสองแเภสัชกรหญิงสรียา เวชวิฐาน 3024255620
415Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนคนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023255626
416Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา การศึกษานโยบายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของประเทศไทย ด้านความปแพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ 3022255616
417Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษา การศึกษาระบบเฝ้าระวังอหิวาตกโรค จังหวัดนคราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-2แพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ 3022255620
418Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่แพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ 3022255635
419Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากการบริโภคนมโรงเรียน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมแพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ 3022255621
420Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนการระบาดของผื่นจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี จ.ราชบุรี เดือนมีนาแพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ 3022255615
421Epidemiological studiesการศึกษาแนวโน้มและพยากรณ์อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกในประชากรหญิงไทย จังหวัดสงขลนายแพทย์ไผท สิงห์คำ 3021255612
422Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษา การศึกษาแนวโน้มและพยากรณ์อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกในประชากรหญนายแพทย์ไผท สิงห์คำ 3021255631
423Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสุกใสในกลุ่มผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคนายแพทย์ไผท สิงห์คำ 3021255619
424Outbreak investigationการสอบสวนอาการลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรี ปนายแพทย์ไผท สิงห์คำ 3021255613
425Outbreak investigationการสอบสวนกรณีเสียชีวิตแม่ครัวโรงเรียนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และสำรวจอุบัติการณ์แลนายแพทย์ไผท สิงห์คำ 3021255622
426Epidemiological studiesรายงานการสำรวจความชุกจองเชื้อวัณโรค Mycobacterium tuberculosis และปัจจัยที่ทำให้เกินายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255619
427Situational analysis of public healthการศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตจากระบบเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตในภาวะน้ำนายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255617
428Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา Investigation of A Severe Enteroviral Encephalitis and Circulating นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255611
429Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทนายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255620
430Outbreak investigationการสอบสวนโรคกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสงสัยได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255637
431Epidemiological studiesรายงานการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินความต้องการพื้นฐานกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมแแพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255610
432Situational analysis of public healthรายงานการสอบสวนการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคอหิวาตกโรค ระหว่างวันที่ 19-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255627
433Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255615
434Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร ระแพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255615
435Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไข้ดำแดง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันที่ 12-15 มกราคม 255แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255612
436BookStatistical Analysis of Epidemiologic DataSteve Selvin 17692004492
437BookClinical Epidemiology THE ESSENTIALSRobert H. Fletcher 19912014254
438BookEpidemiology Kept Simple an introduction to traditional and modern epidemiologyB.Burt Gerstman 26782013461
439BookQualitative inquiry Research Design Choosing Among Five ApproachesJohn W. Creswell 30162013448
440BookEpidemiology An IntroductionKenneth J. Rothman 18552012268
441BookEvaluation A Systematic ApproachPeter H. Rossi 30152004470
442BookVeterinary Clinical EpidemiologyRonald D.Smith 30142006259
443BookVeterinary EpidemiologyMichael Thrusfield 19932006624
444BookApplied Logistic RegressionDavid W.Hosmer 18342013500
445BookEpidemiology Beyond the BasicsMoyses Szklo 17532014515
446BookPublishing & Presenting Clinical ResearchWarrens.Browner 30692012214
447BookStatistics in MedicineRobert H.Riffenburgh 30122012689
448BookTime Series Analysis Forecasting and ControlGeorge E.P.Box 30112008746
449BookEpidemiologic ResearchDavid G. Kleinbaum 18831982529
450BookMultilevel Analysis An Introduction to Basic and Advanced Multilevel ModelingTom A B Snijders 30082012354

Go to Page :|<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Next> >>|Top