Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2329 no. [ 9 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
401Situational analysis of public healthการศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตจากระบบเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตในภาวะน้ำนายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255617
402Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา Investigation of A Severe Enteroviral Encephalitis and Circulating นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255611
403Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทนายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255620
404Outbreak investigationการสอบสวนโรคกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสงสัยได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 3019255637
405Epidemiological studiesรายงานการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินความต้องการพื้นฐานกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมแแพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255610
406Situational analysis of public healthรายงานการสอบสวนการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคอหิวาตกโรค ระหว่างวันที่ 19-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255627
407Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255615
408Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร ระแพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255615
409Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไข้ดำแดง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันที่ 12-15 มกราคม 255แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย3018255612
410BookStatistical Analysis of Epidemiologic DataSteve Selvin 17692004492
411BookClinical Epidemiology THE ESSENTIALSRobert H. Fletcher 19912014254
412BookEpidemiology Kept Simple an introduction to traditional and modern epidemiologyB.Burt Gerstman 26782013461
413BookQualitative inquiry Research Design Choosing Among Five ApproachesJohn W. Creswell 30162013448
414BookEpidemiology An IntroductionKenneth J. Rothman 18552012268
415BookEvaluation A Systematic ApproachPeter H. Rossi 30152004470
416BookVeterinary Clinical EpidemiologyRonald D.Smith 30142006259
417BookVeterinary EpidemiologyMichael Thrusfield 19932006624
418BookApplied Logistic RegressionDavid W.Hosmer 18342013500
419BookEpidemiology Beyond the BasicsMoyses Szklo 17532014515
420BookPublishing & Presenting Clinical ResearchWarrens.Browner 30692012214
421BookStatistics in MedicineRobert H.Riffenburgh 30122012689
422BookTime Series Analysis Forecasting and ControlGeorge E.P.Box 30112008746
423BookEpidemiologic ResearchDavid G. Kleinbaum 18831982529
424BookMultilevel Analysis An Introduction to Basic and Advanced Multilevel ModelingTom A B Snijders 30082012354
425BookMissing Data Analysis and DesignJohn W. Graham 30072012323
426Bookการวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัยกริช แรงสูงเนิน 30062554176
427Bookตำราการวิจัยทางคลินิกพรรณี ปิติสุทธิธรรม 30052554608
428Bookระบาดวิทยาคลินิกแนวคิดเชิงทฤษฎีชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042554244
429Bookระบบหลักประกันสุขภาพไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชา28802555448
430Bookเทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ30042552572
431Bookเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ30042554498
432Bookหลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ สัมปท30032555362
433Bookเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktopสุเพชร จิรขจรกุล 18232555954
434Bookพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมมธุรส รุจิรวัฒน์ 30012552336
435Bookพิษสารเคมีจากการทำงานรู้ทันป้องกันได้อนามัย(ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก 30002554560
436Bookสมการเชิงอนุพันธ์สำเริง ชื่นรังสิกุล 29992555569
437Bookการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20ประกายรัตน์ สุวรรณ 29972555436
438Bookนิติพิษวิทยาณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ 29952550298
439Bookเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี อึ้ง29942555289
440Bookปรัชญาการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาสุนทร โคตรบรรเทา 29932553120
441Bookหลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132555186
442Bookแคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียนสุวรรณ ถังมณี 29912555224
443Bookการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก 29902555236
444Bookปรัชญาการศึกษาวิทย์ วิศทเวทย์ 29892555356
445Bookตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์มาโนช หล่อตระกูล 29882555192
446Bookเทคนิคการสอนงานแม็คมานัส แพตตี้ 2987255297
447Bookการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติรศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา 29862555250
448Bookแพทย์เอกของโลกทวี มุขธระโกษา 29852554460
449BookScience Research Writing For Non Native Speakers of EnglishHilary Glasman -Deal 29842010257
450BookA Clinicians Guide to Statistics and Epidemiology in Mental Health Measuring Truth aS.Nassir Ghaemi 29832009151

Go to Page :|<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Next> >>|Top