Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2351 no. [ 6 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
251Bookปรัชญาสังคมศาสตร์การอธิบายทางสังคมรากฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 31622557215
252Bookการประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพพรพิมล กองทิพย์ 31612556314
253Bookการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ31602556214
254Bookสถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมรองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล31592558208
255Bookคู่มือวิเคราะห์ Swot อย่างมืออาชีพ จุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ที่ไม่ทำไม่ได้เอกชัย บุญยาทิษฐาน 31582553280
256Bookปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557169
257BookEnviromental Epidemiology and Risk AssessmentTim Aldrich 31481992274
258BookApplied Survey Data AnalysisSteven G. Heeringa 31572010442
259BookMedical BiostatisticsAbhaya Indrayan 31562013962
260BookModelling Survival Data in Medical Research David Collett 31552015532
261BookEpidemiology Matters A New Introduction to Methodological Foundations Katherine M. Keyes 31532014239
262BookEpidemiologic Methods Studying the Occurrence of IIInessNoel S. Welss 31522014472
263Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
264Bookสถิติศาสตร์คลินิก การวิเคราะห์ถดถอยมาตรฐานชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042556272
265Bookสถิติศาสตร์คลินิก การวิเคราะห์ถดถอยก้าวหน้าชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042556272
266BookOxford Handbook of Public Health PracticeDavid Pencheon 29732001609
267BookLinear Mixed Models for Longitudinal DataGeert Verbeke 31502000568
268BookEnviromental Epidemiology and Risk AssessmentTim Aldrich 31481992274
269BookGIS in Public Health PracticeRavi Maheswaran 31462004308
270BookVaccinesSTANLEY A. PLOTKIN 278420131550
271Book10 ขั้น ง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์31452556151
272BookThinking in SystemsDonella H. Meadows 31442008218
273BookSurvey Research HandbookPamela L. Alreck 31421995470
274BookA Dictionary of Epidemiology Miquel Porta 18852014343
275BookMedical Statistics from A to Z A guide for clinicians and medical studentsB.S.Everitt 31412003230
276BookIntroduction to Public HealthMary Jane Schneider 27202014622
277BookEpidemiology for Public Health PracticeRobert H Friis 31392014804
278BookMethods of Social ResearchThomas J Sullivan 31382001511
279BookPublic Health Policy Issues Theories and advocacyDhrubajyoti Bhattacharya 31372013493
280BookMolecular Epidemiology Principles and PracticesNathaniel Rothman 31362011516
281Bookgenetic epidemiology methods & applicationsMelissa A. Austin 31352013199
282BookEpidemiologyLeon Gordis 18842014
283BookBecoming a master manager a competing values approachRobert E. Quinn 31342007
284Outbreak investigationรายงานการศึกษาการจัดฟาร์มและการติดเชื้อ Brucella ในแพะ และผู้ดูแลฝูงแพะในจังหวัดนครศสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255520
285Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภายในการประชุม ASEAN Plus Three Field Epidemiology Traสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255512
286Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการเกิดการอุบัติซ้ำของการติดเชื้อ Brucella ในแพะ ของจังหวัดนครศรีธรรมรสัตวแพทย์หญืงธนิษฐา เตชะนิยม 3133255512
287Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนม จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255515
288Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลซิสในเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและการวิเคราะห์เครือข่ายฟาร์มแพะในสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 313113
289Epidemiological studiesรายงานการศึกษาการคาดประมาณและแนวโน้มของอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดแยกชนิดในประเทศไทย ปี นายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255520
290Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาและแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประเทศไทย ปี 253นายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255615
291Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดเยอรมันในโรงงานแปรรูปไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ จังหวัดนคนายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255513
292Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากโรคคอตีบและการระบาดทั้งครอบครัว ในพื้นที่อำเภอขนอม จังนายสีใส ยี่สุ่นแสง 313025559
293Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึมจากผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารในครัวเรือน อำเภนายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255519
294Situational analysis of public healthรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และการตอบสนองการระบาดซ้ำของโรคคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พแพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 312914
295Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของวัณโรคดื้อยา อำเภอท่ามะกาและอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255515
296Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเข้าข่ายถูกแมงกะพรุนกล่อง เกาะกูด จังหวัดตราด เดือนธันวาคม 255แพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255517
297Epidemiological studiesรายงานการสอบสวนการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองสำหรับประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออแพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255517
298Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดและการศึกษาหาภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยแพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255526
299Epidemiological studiesการศึกษาเครื่องมือในการคาดประมาณระดับของโซเดียมที่บริโภคในบริบทของประชากรเขตเมือง กรแพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย 3128255629
300Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประเทศไทย 2551-2แพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย 3128255618

Go to Page :|<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... Next> >>|Top