Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2352 no. [ 6 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
251Bookการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM โครงสร้าง AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา 27022557320
252Bookปรัชญาสังคมศาสตร์การอธิบายทางสังคมรากฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 31622557215
253Bookการประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพพรพิมล กองทิพย์ 31612556314
254Bookการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ31602556214
255Bookสถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมรองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล31592558208
256Bookคู่มือวิเคราะห์ Swot อย่างมืออาชีพ จุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ที่ไม่ทำไม่ได้เอกชัย บุญยาทิษฐาน 31582553280
257Bookปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557169
258BookEnviromental Epidemiology and Risk AssessmentTim Aldrich 31481992274
259BookApplied Survey Data AnalysisSteven G. Heeringa 31572010442
260BookMedical BiostatisticsAbhaya Indrayan 31562013962
261BookModelling Survival Data in Medical Research David Collett 31552015532
262BookEpidemiology Matters A New Introduction to Methodological Foundations Katherine M. Keyes 31532014239
263BookEpidemiologic Methods Studying the Occurrence of IIInessNoel S. Welss 31522014472
264Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
265Bookสถิติศาสตร์คลินิก การวิเคราะห์ถดถอยมาตรฐานชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042556272
266Bookสถิติศาสตร์คลินิก การวิเคราะห์ถดถอยก้าวหน้าชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042556272
267BookOxford Handbook of Public Health PracticeDavid Pencheon 29732001609
268BookLinear Mixed Models for Longitudinal DataGeert Verbeke 31502000568
269BookEnviromental Epidemiology and Risk AssessmentTim Aldrich 31481992274
270BookGIS in Public Health PracticeRavi Maheswaran 31462004308
271BookVaccinesSTANLEY A. PLOTKIN 278420131550
272Book10 ขั้น ง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์31452556151
273BookThinking in SystemsDonella H. Meadows 31442008218
274BookSurvey Research HandbookPamela L. Alreck 31421995470
275BookA Dictionary of Epidemiology Miquel Porta 18852014343
276BookMedical Statistics from A to Z A guide for clinicians and medical studentsB.S.Everitt 31412003230
277BookIntroduction to Public HealthMary Jane Schneider 27202014622
278BookEpidemiology for Public Health PracticeRobert H Friis 31392014804
279BookMethods of Social ResearchThomas J Sullivan 31382001511
280BookPublic Health Policy Issues Theories and advocacyDhrubajyoti Bhattacharya 31372013493
281BookMolecular Epidemiology Principles and PracticesNathaniel Rothman 31362011516
282Bookgenetic epidemiology methods & applicationsMelissa A. Austin 31352013199
283BookEpidemiologyLeon Gordis 18842014
284BookBecoming a master manager a competing values approachRobert E. Quinn 31342007
285Outbreak investigationรายงานการศึกษาการจัดฟาร์มและการติดเชื้อ Brucella ในแพะ และผู้ดูแลฝูงแพะในจังหวัดนครศสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255520
286Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภายในการประชุม ASEAN Plus Three Field Epidemiology Traสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255512
287Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการเกิดการอุบัติซ้ำของการติดเชื้อ Brucella ในแพะ ของจังหวัดนครศรีธรรมรสัตวแพทย์หญืงธนิษฐา เตชะนิยม 3133255512
288Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนม จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255515
289Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลซิสในเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและการวิเคราะห์เครือข่ายฟาร์มแพะในสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 313113
290Epidemiological studiesรายงานการศึกษาการคาดประมาณและแนวโน้มของอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดแยกชนิดในประเทศไทย ปี นายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255520
291Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาและแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประเทศไทย ปี 253นายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255615
292Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดเยอรมันในโรงงานแปรรูปไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ จังหวัดนคนายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255513
293Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากโรคคอตีบและการระบาดทั้งครอบครัว ในพื้นที่อำเภอขนอม จังนายสีใส ยี่สุ่นแสง 313025559
294Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึมจากผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารในครัวเรือน อำเภนายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255519
295Situational analysis of public healthรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และการตอบสนองการระบาดซ้ำของโรคคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พแพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 312914
296Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของวัณโรคดื้อยา อำเภอท่ามะกาและอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255515
297Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเข้าข่ายถูกแมงกะพรุนกล่อง เกาะกูด จังหวัดตราด เดือนธันวาคม 255แพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255517
298Epidemiological studiesรายงานการสอบสวนการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองสำหรับประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออแพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255517
299Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดและการศึกษาหาภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยแพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 3129255526
300Epidemiological studiesการศึกษาเครื่องมือในการคาดประมาณระดับของโซเดียมที่บริโภคในบริบทของประชากรเขตเมือง กรแพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย 3128255629

Go to Page :|<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... Next> >>|Top