Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2357 no. [ 6 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
251BookReading statistics and researchSchuyler W. Huck 31662000700
252Bookศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ภาณุ ตรัยเวช 31652555512
253Bookวิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมินรัตนะ บัวสนธ์ 18152556223
254Bookเทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการอัจฉรา จันทร์ฉาย 31642557227
255Bookการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ 31632556420
256Bookการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM โครงสร้าง AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา 27022557320
257Bookปรัชญาสังคมศาสตร์การอธิบายทางสังคมรากฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 31622557215
258Bookการประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพพรพิมล กองทิพย์ 31612556314
259Bookการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ31602556214
260Bookสถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมรองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล31592558208
261Bookคู่มือวิเคราะห์ Swot อย่างมืออาชีพ จุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ที่ไม่ทำไม่ได้เอกชัย บุญยาทิษฐาน 31582553280
262Bookปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557169
263BookEnviromental Epidemiology and Risk AssessmentTim Aldrich 31481992274
264BookApplied Survey Data AnalysisSteven G. Heeringa 31572010442
265BookMedical BiostatisticsAbhaya Indrayan 31562013962
266BookModelling Survival Data in Medical Research David Collett 31552015532
267BookEpidemiology Matters A New Introduction to Methodological Foundations Katherine M. Keyes 31532014239
268BookEpidemiologic Methods Studying the Occurrence of IIInessNoel S. Welss 31522014472
269Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
270Bookสถิติศาสตร์คลินิก การวิเคราะห์ถดถอยมาตรฐานชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042556272
271Bookสถิติศาสตร์คลินิก การวิเคราะห์ถดถอยก้าวหน้าชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042556272
272BookOxford Handbook of Public Health PracticeDavid Pencheon 29732001609
273BookLinear Mixed Models for Longitudinal DataGeert Verbeke 31502000568
274BookEnviromental Epidemiology and Risk AssessmentTim Aldrich 31481992274
275BookGIS in Public Health PracticeRavi Maheswaran 31462004308
276BookVaccinesSTANLEY A. PLOTKIN 278420131550
277Book10 ขั้น ง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์31452556151
278BookThinking in SystemsDonella H. Meadows 31442008218
279BookSurvey Research HandbookPamela L. Alreck 31421995470
280BookA Dictionary of Epidemiology Miquel Porta 18852014343
281BookMedical Statistics from A to Z A guide for clinicians and medical studentsB.S.Everitt 31412003230
282BookIntroduction to Public HealthMary Jane Schneider 27202014622
283BookEpidemiology for Public Health PracticeRobert H Friis 31392014804
284BookMethods of Social ResearchThomas J Sullivan 31382001511
285BookPublic Health Policy Issues Theories and advocacyDhrubajyoti Bhattacharya 31372013493
286BookMolecular Epidemiology Principles and PracticesNathaniel Rothman 31362011516
287Bookgenetic epidemiology methods & applicationsMelissa A. Austin 31352013199
288BookEpidemiologyLeon Gordis 18842014
289BookBecoming a master manager a competing values approachRobert E. Quinn 31342007
290Outbreak investigationรายงานการศึกษาการจัดฟาร์มและการติดเชื้อ Brucella ในแพะ และผู้ดูแลฝูงแพะในจังหวัดนครศสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255520
291Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภายในการประชุม ASEAN Plus Three Field Epidemiology Traสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255512
292Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการเกิดการอุบัติซ้ำของการติดเชื้อ Brucella ในแพะ ของจังหวัดนครศรีธรรมรสัตวแพทย์หญืงธนิษฐา เตชะนิยม 3133255512
293Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนม จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 3131255515
294Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลซิสในเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและการวิเคราะห์เครือข่ายฟาร์มแพะในสัตวแพทย์หญิงธนิษฐา เตชะนิยม 313113
295Epidemiological studiesรายงานการศึกษาการคาดประมาณและแนวโน้มของอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดแยกชนิดในประเทศไทย ปี นายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255520
296Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาและแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประเทศไทย ปี 253นายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255615
297Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดเยอรมันในโรงงานแปรรูปไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ จังหวัดนคนายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255513
298Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากโรคคอตีบและการระบาดทั้งครอบครัว ในพื้นที่อำเภอขนอม จังนายสีใส ยี่สุ่นแสง 313025559
299Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึมจากผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารในครัวเรือน อำเภนายสีใส ยี่สุ่นแสง 3130255519
300Situational analysis of public healthรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และการตอบสนองการระบาดซ้ำของโรคคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พแพทย์หญิงไพลิน ผู้พัฒน์ 312914

Go to Page :|<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... Next> >>|Top