Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 4 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
151Book101 Design Methods:คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรVIJAY KUMAR 32142558324
152Bookหลักและพื้นฐานการอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557330
153Bookวิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมินรัตนะ บัวสนธ์ 18152556228
154Bookการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOSยุทธ ไทยวรรณ์ 32132556244
155Bookการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา 27022557324
156Bookการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์ 27052551280
157Bookวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษารัตนะ บัวสนธ์ 18152558316
158Bookตำรา วิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ 32122557292
159Bookการใช้สถิติในการวิจัยทางภูมิศาสตร์ทรงชัย ทองปาน 32112557218
160Bookนโยบายสุขภาพ การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผลนวรัตน์ สุวรรณผ่อง 32102557210
161Bookอาจารย์มหาวิทยาลัยกิจการ พรหมมา 32082557458
162Bookแนวคิดและวิธีการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่สรรค์ใจ กลิ่นดาว 32072555496
163Bookสถิติแฮนด์ เดวิด เจ 32062555176
164Bookชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอนเส้นทางสู่ศาตราจารย์ณัชชา พันธ์เจริญ 32052558166
165Bookคิดนอกกรอบสอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255764
166Bookทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตกไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255841
167Bookคิดวิเคราะห์สอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255772
168Bookการออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล 32042556144
169Bookศาสตร์การคิด รวมบทความเรื่องการคิดและการสอนคิดไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132558304
170Bookการจัดการฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ 32012556214
171Bookที่นี่ มีความหมาย อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญานวพร เรืองสกุล 32002554250
172Bookหลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557249
173BookPublic Health Research MethodsGreg Guest 31982015785
174Bookhealth measurement scales a practical guide to their development and useDavid L.Streiner 31972015399
175BookLilienfelds Foundation of EpidemiologyDona Schneider 31962015333
176BookAn introduction to Medical statisticsMartin Bland 29362015427
177Bookการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ 31812557570
178BookHandbook of Epidemiology Volume 5Wolfgang Ahrens 319520142498
179BookHandbook of Epidemiology Volume 4Wolfgang Ahrens 319520142037
180BookResearch Methods in Anthropology H.Russell Bernard 31941995585
181BookViral Infections of Humans Epidemiology and ControlRichard A.Kaslow 319320141215
182BookDecision Making in Health and Medicine Integrating Evidence and ValuesM.G.Myriam Huning 31922014424
183BookIntroduction to time series analysis and forecastingDouglas C. Montgomery 31902015643
184BookCounterfactuals and Causal Inference Methods and Principles for Social ResearchStephen L.Morgan 31882015499
185BookStatistic for Veterinary and Animal ScienceAviva Petrie 26752013391
186ThesisForecast of Patient Visits at Chaloerm Phrakiat Hospital Nan Thailandนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023201592
187Epidemiological studiesสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัด นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 31872558
188Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาสถานการณ์โรคจากความร้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255833
189Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกและภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงพาหะในอำเภอเนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255843
190Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาความเข้าใจระหว่างเสื้อชูชีพและเสื้อพยุงตัว จากผลการสอบสวนการบาดเจ็บแนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255817
191Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาอากาศยานอุบัติเหตุจากหลุมอากาศในฤดูฝน พ.ศ 2556นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255817
192BookCasarett and Doulls Toxicology The Basic Science of PoisonsCurtis D. Klaassen 318620131454
193Bookวัคซีนโอฬาร พรหมาลิขิต 28442558749
194BookFoodborne infections and IntoxicationsHans P.Riemann 31842006899
195BookManagement Disease in Wild MammalsRichard J. Delahay 31832009284
196BookDisease in Wild Animals investigation and ManagementGary A. Wobeser 31822007393
197Bookการวิเคราะห์สถิติ สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา 27022539624
198Bookการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ธานินทร์ ศิลป์จารุ 31812549439
199BookEpidemiology Man and DiseaseJohn P. Fox 25251970339
200BookScientific Reasoning The Bayesian ApproachColin Howson 31791991312

Go to Page :|<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... Next> >>|Top