Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2322 no. [ 4 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
151Bookการทำเหมืองข้อมูลสายชล สินสมบูรณ์ทอง 32152558512
152Book101 Design Methods:คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรVIJAY KUMAR 32142558324
153Bookหลักและพื้นฐานการอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557330
154Bookวิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมินรัตนะ บัวสนธ์ 18152556228
155Bookการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOSยุทธ ไทยวรรณ์ 32132556244
156Bookการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา 27022557324
157Bookการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์ 27052551280
158Bookวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษารัตนะ บัวสนธ์ 18152558316
159Bookตำรา วิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ 32122557292
160Bookการใช้สถิติในการวิจัยทางภูมิศาสตร์ทรงชัย ทองปาน 32112557218
161Bookนโยบายสุขภาพ การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผลนวรัตน์ สุวรรณผ่อง 32102557210
162Bookอาจารย์มหาวิทยาลัยกิจการ พรหมมา 32082557458
163Bookแนวคิดและวิธีการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่สรรค์ใจ กลิ่นดาว 32072555496
164Bookสถิติแฮนด์ เดวิด เจ 32062555176
165Bookชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอนเส้นทางสู่ศาตราจารย์ณัชชา พันธ์เจริญ 32052558166
166Bookคิดนอกกรอบสอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255764
167Bookทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตกไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255841
168Bookคิดวิเคราะห์สอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255772
169Bookการออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล 32042556144
170Bookศาสตร์การคิด รวมบทความเรื่องการคิดและการสอนคิดไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132558304
171Bookการจัดการฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ 32012556214
172Bookที่นี่ มีความหมาย อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญานวพร เรืองสกุล 32002554250
173Bookหลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557249
174BookPublic Health Research MethodsGreg Guest 31982015785
175Bookhealth measurement scales a practical guide to their development and useDavid L.Streiner 31972015399
176BookLilienfelds Foundation of EpidemiologyDona Schneider 31962015333
177BookAn introduction to Medical statisticsMartin Bland 29362015427
178Bookการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ 31812557570
179BookHandbook of Epidemiology Volume 5Wolfgang Ahrens 319520142498
180BookHandbook of Epidemiology Volume 4Wolfgang Ahrens 319520142037
181BookResearch Methods in Anthropology H.Russell Bernard 31941995585
182BookViral Infections of Humans Epidemiology and ControlRichard A.Kaslow 319320141215
183BookDecision Making in Health and Medicine Integrating Evidence and ValuesM.G.Myriam Huning 31922014424
184BookIntroduction to time series analysis and forecastingDouglas C. Montgomery 31902015643
185BookCounterfactuals and Causal Inference Methods and Principles for Social ResearchStephen L.Morgan 31882015499
186BookStatistic for Veterinary and Animal ScienceAviva Petrie 26752013391
187ThesisForecast of Patient Visits at Chaloerm Phrakiat Hospital Nan Thailandนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023201592
188Epidemiological studiesสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัด นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 31872558
189Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาสถานการณ์โรคจากความร้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255833
190Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกและภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงพาหะในอำเภอเนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255843
191Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาความเข้าใจระหว่างเสื้อชูชีพและเสื้อพยุงตัว จากผลการสอบสวนการบาดเจ็บแนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255817
192Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาอากาศยานอุบัติเหตุจากหลุมอากาศในฤดูฝน พ.ศ 2556นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255817
193BookCasarett and Doulls Toxicology The Basic Science of PoisonsCurtis D. Klaassen 318620131454
194Bookวัคซีนโอฬาร พรหมาลิขิต 28442558749
195BookFoodborne infections and IntoxicationsHans P.Riemann 31842006899
196BookManagement Disease in Wild MammalsRichard J. Delahay 31832009284
197BookDisease in Wild Animals investigation and ManagementGary A. Wobeser 31822007393
198Bookการวิเคราะห์สถิติ สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา 27022539624
199Bookการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ธานินทร์ ศิลป์จารุ 31812549439
200BookEpidemiology Man and DiseaseJohn P. Fox 25251970339

Go to Page :|<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... Next> >>|Top