Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2329 no. [ 4 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
151Outbreak investigationการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารตกเหว จังหวัดลำปาง 2556ร.อ.อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง 3221201351
152BookAn Introduction to Medical StatisticsMartin Bland 29362015427
153BookSocial Network Analysis John Scott 32202013201
154BookClinical Epidemiology Principles Methods and Applications for Clinical ResearchDiederick E. Grobbee 32192015472
155BookUnderstanding Social Networks Theories Concepts and FindingsCharles Kadushin 32182012252
156BookA Rulebook for ArgumentsAnthony Weston 3217200988
157BookPublic Health Intelligence Issues of Measure and MethodKrishna Regmi 32162016243
158Bookการทำเหมืองข้อมูลสายชล สินสมบูรณ์ทอง 32152558512
159Book101 Design Methods:คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรVIJAY KUMAR 32142558324
160Bookหลักและพื้นฐานการอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557330
161Bookวิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมินรัตนะ บัวสนธ์ 18152556228
162Bookการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOSยุทธ ไทยวรรณ์ 32132556244
163Bookการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา 27022557324
164Bookการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์ 27052551280
165Bookวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษารัตนะ บัวสนธ์ 18152558316
166Bookตำรา วิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ 32122557292
167Bookการใช้สถิติในการวิจัยทางภูมิศาสตร์ทรงชัย ทองปาน 32112557218
168Bookนโยบายสุขภาพ การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผลนวรัตน์ สุวรรณผ่อง 32102557210
169Bookอาจารย์มหาวิทยาลัยกิจการ พรหมมา 32082557458
170Bookแนวคิดและวิธีการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่สรรค์ใจ กลิ่นดาว 32072555496
171Bookสถิติแฮนด์ เดวิด เจ 32062555176
172Bookชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอนเส้นทางสู่ศาตราจารย์ณัชชา พันธ์เจริญ 32052558166
173Bookคิดนอกกรอบสอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255764
174Bookทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตกไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255841
175Bookคิดวิเคราะห์สอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1813255772
176Bookการออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล 32042556144
177Bookศาสตร์การคิด รวมบทความเรื่องการคิดและการสอนคิดไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132558304
178Bookการจัดการฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ 32012556214
179Bookที่นี่ มีความหมาย อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญานวพร เรืองสกุล 32002554250
180Bookหลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์ 18132557249
181BookPublic Health Research MethodsGreg Guest 31982015785
182Bookhealth measurement scales a practical guide to their development and useDavid L.Streiner 31972015399
183BookLilienfelds Foundation of EpidemiologyDona Schneider 31962015333
184BookAn introduction to Medical statisticsMartin Bland 29362015427
185Bookการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ 31812557570
186BookHandbook of Epidemiology Volume 5Wolfgang Ahrens 319520142498
187BookHandbook of Epidemiology Volume 4Wolfgang Ahrens 319520142037
188BookResearch Methods in Anthropology H.Russell Bernard 31941995585
189BookViral Infections of Humans Epidemiology and ControlRichard A.Kaslow 319320141215
190BookDecision Making in Health and Medicine Integrating Evidence and ValuesM.G.Myriam Huning 31922014424
191BookIntroduction to time series analysis and forecastingDouglas C. Montgomery 31902015643
192BookCounterfactuals and Causal Inference Methods and Principles for Social ResearchStephen L.Morgan 31882015499
193BookStatistic for Veterinary and Animal ScienceAviva Petrie 26752013391
194ThesisForecast of Patient Visits at Chaloerm Phrakiat Hospital Nan Thailandนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา 3023201592
195Epidemiological studiesสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัด นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 31872558
196Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาสถานการณ์โรคจากความร้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255833
197Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกและภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงพาหะในอำเภอเนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255843
198Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาความเข้าใจระหว่างเสื้อชูชีพและเสื้อพยุงตัว จากผลการสอบสวนการบาดเจ็บแนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255817
199Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาอากาศยานอุบัติเหตุจากหลุมอากาศในฤดูฝน พ.ศ 2556นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ 3187255817
200BookCasarett and Doulls Toxicology The Basic Science of PoisonsCurtis D. Klaassen 318620131454

Go to Page :|<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... Next> >>|Top