Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 20 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
951Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุปาทานระบาดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พ.นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254721
952Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง พ.ศนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254715
953Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรุกภายหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในพื้นที่ 6 จนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254735
954Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาสถานภาพการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรสาธารณสุขภายหลังรับการตรวจสุขภาพปนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254719
955Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายผลิตจากสมองหนูในประเนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201158
956Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลและระบบเฝ้าระวังเชื้อไวนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201146
957Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคจากการติดเชื้อรา Entomophthoromycosis 2 ราย ในพี่น้องที่มีอาชีพทำนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201129
958Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาอัตราป่วยตายจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ Influenza A (H1N1) 2009 ในายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201137
959Outbreak investigationการระบาดของโรคไข้ทัยฟอยด์ในจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2552 ถึงเมษายน 2553นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201139
960Epidemiological studiesรายงานการศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่คลอดบุตรและบุตรที่คลอดนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201164
961Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์อาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สานายแพทย์วาที สิทธิ 2735201122
962Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการเสียชีวิตจากโรคไข้กาฬหลังแอ่นของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201121
963Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคอาหารเป็นพิษ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลวังเหนืนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201118
964Outbreak investigationการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) 2009 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แผนายแพทย์วาที สิทธิ 2735255425
965Epidemiological studiesการศึกษาความชุกของซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255416
966Situational analysis of public healthรายงานการประเมินระบบเฝ้าระวังเชิงปริมาณโรคชิคุนกุนยา จังหวัดพัทลุง 14-21 กรกฏาคม 255แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255449
967Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255432
968Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอาหารเป็นพิษโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 19-22 ธัแพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255424
969Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดระนอง 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2552แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 27342554
970Epidemiological studiesการศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดในายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255429
971Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255417
972Outbreak investigationMeasles- Mumps- Rubella Vaccine Effectiveness for Preventing Mumps in a Rural Schoolนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255425
973Outbreak investigationการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในกลุ่มนักศึกษาปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาควิชาวิศวกรรมก่อนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255416
974Outbreak investigationการระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) 2009 ในเรือนจำแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี และการดำนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733201117
975Epidemiological studiesการศึกษาวิจัยวิธีการประมาณการจำนวนสุนัขในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยการจัสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201122
976Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201115
977Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคบรูเซลโลซิสในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ธันวาคม 2552สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201127
978Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานีวิจัย A มหาวิทยาลัย A อำสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201119
979Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดยโสธร กันยสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732255221
980BookA Handbook of Statistical Analyses Using StataSophia Rabe Hesketh 27302006342
981BookGetting started with stata for windows release 11StataCorp LP 27292009148
982BookApplied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology A Practical GuideJos W.R. Twisk 26892003301
983BookStatisticsDavid Freedman 27272007576
984BookRegression Modeling Strategies With Applications to Linear Models Logistic RegressioFrank E. Harrell Jr 27262001568
985BookThe Handbook of Research synthesis and Meta AnalysisHarris Cooper 27242009615
986BookOxford Handbook of Medical StatisticsJanet L.Peacock 27222011517
987BookClinical Epidemiology the study of the Outcome of IIInessNoel S. Weiss 18722006178
988BookCholera Chloroform and the Science of Medicine A Life of John SnowPeter Vinten Johansen 27212003437
989BookIntroduction to Public HealthMary Jane Schneider 27202011595
990BookFundamentals of BiostatisticsBernard Rosner 20192011859
991BookDesign and Analysis of Vaccine StudiesM.Elizabeth Halloran 27182010387
992BookHow to Read a Paper The basics of evidence based medicineTrisha Greenhalgh 27172010238
993BookSampling of Populations Methods and ApplicationsPaul S.Levy 27162008576
994Bookทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ 27152552373
995Bookทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนชิษณุ พันธุ์เจริญ 27142552132
996BookDictionary of Contemporary EnglishPEARSON Longman 271320092081
997Bookประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ ตอนการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์ 27122553264
998Bookจากงานวิจัยสู่บทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์ 18062554183
999Bookการเป็นแพทย์จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัฒน์สิวลี ศิริไล 27112552178
1000Bookตำราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์เตือนจิต คำพิทักษ์ 27102551340

Go to Page :|<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... Next> >>|Top