Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2329 no. [ 20 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
951Outbreak investigationปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในผู้ใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2549นายแพทย์โรม บัวทอง 2739200813
952Outbreak investigationการสอบสวนโรคผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตแบบกล่มก้อนด้วยภาวะหัวใจและปอดล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องนายแพทย์โรม บัวทอง 2739200811
953Outbreak investigationการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ในนักท่องเที่ยวชาวยุโรปภายหลังจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในจันายแพทย์โรม บัวทอง 2739200815
954Epidemiological studiesโครงการศึกษาอุบัติการณ์กามโรคในประเทศไทยปี พ.ศ.2542-2549แพทย์หญิงนงนุช มารินทร์ 2738200827
955Situational analysis of public healthStudy of factors affecting STIs among males in Thailandแพทย์หญิงนงนุช มารินทร์ 273820089
956Outbreak investigationMeasles Outbreak in a Mountainous Area of Thailand December 2006-February 2007แพทย์หญิงนงนุช มารินทร์ 2738200818
957Outbreak investigationการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากวัคซีนบีซีจีในทารกแรกเกิดจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2549-2550แพทย์หญิงนงนุช มารินทร์ 2738200819
958Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อซาโมเนลลา จังหวัดอุดรธานี สิงหาคม-กันยายน 2549แพทย์หญิงนงนุช มารินทร์ 2738200814
959Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุปาทานระบาดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พ.นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254721
960Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง พ.ศนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254715
961Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรุกภายหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในพื้นที่ 6 จนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254735
962Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาสถานภาพการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรสาธารณสุขภายหลังรับการตรวจสุขภาพปนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254719
963Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายผลิตจากสมองหนูในประเนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201158
964Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลและระบบเฝ้าระวังเชื้อไวนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201146
965Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคจากการติดเชื้อรา Entomophthoromycosis 2 ราย ในพี่น้องที่มีอาชีพทำนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201129
966Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาอัตราป่วยตายจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ Influenza A (H1N1) 2009 ในายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201137
967Outbreak investigationการระบาดของโรคไข้ทัยฟอยด์ในจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2552 ถึงเมษายน 2553นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201139
968Epidemiological studiesรายงานการศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่คลอดบุตรและบุตรที่คลอดนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201164
969Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์อาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สานายแพทย์วาที สิทธิ 2735201122
970Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการเสียชีวิตจากโรคไข้กาฬหลังแอ่นของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201121
971Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคอาหารเป็นพิษ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลวังเหนืนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201118
972Outbreak investigationการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) 2009 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แผนายแพทย์วาที สิทธิ 2735255425
973Epidemiological studiesการศึกษาความชุกของซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255416
974Situational analysis of public healthรายงานการประเมินระบบเฝ้าระวังเชิงปริมาณโรคชิคุนกุนยา จังหวัดพัทลุง 14-21 กรกฏาคม 255แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255449
975Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255432
976Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอาหารเป็นพิษโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 19-22 ธัแพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255424
977Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดระนอง 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2552แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 27342554
978Epidemiological studiesการศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดในายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255429
979Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255417
980Outbreak investigationMeasles- Mumps- Rubella Vaccine Effectiveness for Preventing Mumps in a Rural Schoolนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255425
981Outbreak investigationการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในกลุ่มนักศึกษาปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาควิชาวิศวกรรมก่อนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255416
982Outbreak investigationการระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) 2009 ในเรือนจำแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี และการดำนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733201117
983Epidemiological studiesการศึกษาวิจัยวิธีการประมาณการจำนวนสุนัขในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยการจัสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201122
984Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201115
985Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคบรูเซลโลซิสในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ธันวาคม 2552สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201127
986Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานีวิจัย A มหาวิทยาลัย A อำสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201119
987Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดยโสธร กันยสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732255221
988BookA Handbook of Statistical Analyses Using StataSophia Rabe Hesketh 27302006342
989BookGetting started with stata for windows release 11StataCorp LP 27292009148
990BookApplied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology A Practical GuideJos W.R. Twisk 26892003301
991BookStatisticsDavid Freedman 27272007576
992BookRegression Modeling Strategies With Applications to Linear Models Logistic RegressioFrank E. Harrell Jr 27262001568
993BookThe Handbook of Research synthesis and Meta AnalysisHarris Cooper 27242009615
994BookOxford Handbook of Medical StatisticsJanet L.Peacock 27222011517
995BookClinical Epidemiology the study of the Outcome of IIInessNoel S. Weiss 18722006178
996BookCholera Chloroform and the Science of Medicine A Life of John SnowPeter Vinten Johansen 27212003437
997BookIntroduction to Public HealthMary Jane Schneider 27202011595
998BookFundamentals of BiostatisticsBernard Rosner 20192011859
999BookDesign and Analysis of Vaccine StudiesM.Elizabeth Halloran 27182010387
1000BookHow to Read a Paper The basics of evidence based medicineTrisha Greenhalgh 27172010238

Go to Page :|<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... Next> >>|Top