Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2322 no. [ 20 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
951Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อซาโมเนลลา จังหวัดอุดรธานี สิงหาคม-กันยายน 2549แพทย์หญิงนงนุช มารินทร์ 2738200814
952Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุปาทานระบาดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พ.นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254721
953Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง พ.ศนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254715
954Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรุกภายหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในพื้นที่ 6 จนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254735
955Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาสถานภาพการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรสาธารณสุขภายหลังรับการตรวจสุขภาพปนายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ 2737254719
956Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายผลิตจากสมองหนูในประเนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201158
957Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลและระบบเฝ้าระวังเชื้อไวนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201146
958Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคจากการติดเชื้อรา Entomophthoromycosis 2 ราย ในพี่น้องที่มีอาชีพทำนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201129
959Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาอัตราป่วยตายจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ Influenza A (H1N1) 2009 ในายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201137
960Outbreak investigationการระบาดของโรคไข้ทัยฟอยด์ในจังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2552 ถึงเมษายน 2553นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2736201139
961Epidemiological studiesรายงานการศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่คลอดบุตรและบุตรที่คลอดนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201164
962Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์อาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สานายแพทย์วาที สิทธิ 2735201122
963Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการเสียชีวิตจากโรคไข้กาฬหลังแอ่นของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201121
964Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคอาหารเป็นพิษ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลวังเหนืนายแพทย์วาที สิทธิ 2735201118
965Outbreak investigationการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) 2009 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แผนายแพทย์วาที สิทธิ 2735255425
966Epidemiological studiesการศึกษาความชุกของซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255416
967Situational analysis of public healthรายงานการประเมินระบบเฝ้าระวังเชิงปริมาณโรคชิคุนกุนยา จังหวัดพัทลุง 14-21 กรกฏาคม 255แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255449
968Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255432
969Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอาหารเป็นพิษโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 19-22 ธัแพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 2734255424
970Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดระนอง 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2552แพทย์หญิงศณิษา สันตยากร 27342554
971Epidemiological studiesการศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดในายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255429
972Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255417
973Outbreak investigationMeasles- Mumps- Rubella Vaccine Effectiveness for Preventing Mumps in a Rural Schoolนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255425
974Outbreak investigationการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในกลุ่มนักศึกษาปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาควิชาวิศวกรรมก่อนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733255416
975Outbreak investigationการระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) 2009 ในเรือนจำแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี และการดำนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูล2733201117
976Epidemiological studiesการศึกษาวิจัยวิธีการประมาณการจำนวนสุนัขในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยการจัสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201122
977Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201115
978Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคบรูเซลโลซิสในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ธันวาคม 2552สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201127
979Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานีวิจัย A มหาวิทยาลัย A อำสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732201119
980Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดยโสธร กันยสัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษ2732255221
981BookA Handbook of Statistical Analyses Using StataSophia Rabe Hesketh 27302006342
982BookGetting started with stata for windows release 11StataCorp LP 27292009148
983BookApplied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology A Practical GuideJos W.R. Twisk 26892003301
984BookStatisticsDavid Freedman 27272007576
985BookRegression Modeling Strategies With Applications to Linear Models Logistic RegressioFrank E. Harrell Jr 27262001568
986BookThe Handbook of Research synthesis and Meta AnalysisHarris Cooper 27242009615
987BookOxford Handbook of Medical StatisticsJanet L.Peacock 27222011517
988BookClinical Epidemiology the study of the Outcome of IIInessNoel S. Weiss 18722006178
989BookCholera Chloroform and the Science of Medicine A Life of John SnowPeter Vinten Johansen 27212003437
990BookIntroduction to Public HealthMary Jane Schneider 27202011595
991BookFundamentals of BiostatisticsBernard Rosner 20192011859
992BookDesign and Analysis of Vaccine StudiesM.Elizabeth Halloran 27182010387
993BookHow to Read a Paper The basics of evidence based medicineTrisha Greenhalgh 27172010238
994BookSampling of Populations Methods and ApplicationsPaul S.Levy 27162008576
995Bookทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ 27152552373
996Bookทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนชิษณุ พันธุ์เจริญ 27142552132
997BookDictionary of Contemporary EnglishPEARSON Longman 271320092081
998Bookประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ ตอนการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์ 27122553264
999Bookจากงานวิจัยสู่บทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์ 18062554183
1000Bookการเป็นแพทย์จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัฒน์สิวลี ศิริไล 27112552178

Go to Page :|<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... Next> >>|Top