Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2357 no. [ 19 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
901Outbreak investigationโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Salmonella โรงพยาบาลบำราศนราดูรนายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์ 2766252817
902Outbreak investigationDiptheria at Klongtoey subdistrict Prakhanong district Bangkokนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 276525287
903Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นโรคตาแดงในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารกรุงเทพฯ 2531นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2765252810
904Situational analysis of public healthCauses of death of thai people in singapore during 1984-1990แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253318
905Epidemiological studiesAttiudes toward notifying the spouses about HIV status Anonymous testing clinicแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253329
906Outbreak investigationAn Unusual Food Poisoning Outbreak in National Handicappeds sportday supanburi proviแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253316
907Epidemiological studiesสาเหตุการตายของคนไทยในสิงคโปร์ระหว่างปี 2527-2533 โครงการสอบสวนผู้ตายด้วยโรคตายไม่ทรแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253319
908Epidemiological studiesพฤติกรรมเสี่ยงและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มชายที่มารับบริการคลีนิกกามโรคชายเขต 6 ขอนแก่แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253318
909Outbreak investigationExercise I Epi Info version 6 Food Poisoning outbreak analytic Epidemiology Intermedแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253326
910Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 สิแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253311
911Outbreak investigationโรคเยื่อตาขาวอักเสบระบาดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมนายแพทย์สุรศักดิ์ โควสุภัทร์ 2764253311
912Outbreak investigationการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงที่โรงเรียนเตรียมทหาร กรุงเทพมหานครนายแพทย์ประยุกต์ เสรีเสถียร 2763253310
913Situational analysis of public healthเอกสารวิชาการการวิเคราะห์สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในประเทศไทยแพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิล2762253320
914Epidemiological studiesโครงการศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เรลักขณา ไทยเครือ 1616253355
915Epidemiological studiesโรค chikungunya ในประเทศไทย และ การสอบสวนและศึกษาโรคจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2538-40แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253345
916Outbreak investigationผลการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนหอพักสายธารพระพรบ้านน้ำคัดวังซาง ตำบลริมกก อแพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 2761253220
917Outbreak investigationRisk Factors for Human Immunodeficiency virus infection among prostitutes in chiengmนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ2760253219
918Epidemiological studiesรายงานการศึกษาประวัติผู้ตายด้วยโรคใหลตาย (SUDS) ในประเทศสิงคโปร์และในประเทศไทยนายแพทย์วิชัย เอกพลากร 2759253242
919Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบิดในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์อมร รอดคล้าย 2758253111
920Outbreak investigationFreshwater Puffer Food Poisoning in Thailandนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 275725318
921Epidemiological studiesToxicity of the Freshwater Puffer fish tetraodon fangi and T Palembangensis from Thaนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 275725317
922Outbreak investigationรายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 4-5 พฤศจิกายนนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 2757253113
923Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรีแพทย์หญืงอัจฉรา ธีรรัตน์กุล 2756253124
924Epidemiological studiesการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในการประกอบอาชีพของบุคลากรการแพทย์แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์ 2755253122
925Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียนโรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหาพญ.มล.สุทธิดา สุทัศนีย์ 2754253113
926Situational analysis of public healthEpidemiological Surveillance system inThailand Nakhorn Ratchasima as an Example Julนายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 275316
927Outbreak investigationKawasaki Disease case investigation in Rayongนายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 275325309
928Epidemiological studiesSecond seroprevalence survey among Bangkok Intravenous drug addicts september 1988นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 2753253014
929Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของโรคแผลเรื้อรังในเด็กนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช แพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 275215
930Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรค จังหวัดสตูลแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 27527
931Outbreak investigationรายงานผลการสอบสวนโรคตับอักเสบในโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.เทพา จ.สงขลาแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 27529
932Epidemiological studiesการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของชาวบ้าน 2 หมู่บ้านใน จังหวัดนครปฐมแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 275211
933Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรค Eltor Ogawaนายแพทย์ประสงค์ ฝักเจริญผล 27513
934Epidemiological studiesการศึกษาระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ที่จังหวัดสกลนครนายแพทย์ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ 275010
935Outbreak investigationการสำรวจความชุกโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทารกแรกคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลเด็ก วัแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 205813
936Outbreak investigationImmune deficiency opportunistic infections spindle and endothelial cell chang with eนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 27475
937Outbreak investigationNeurological complications of antirabies vaccine in 13 cases admitted at Bamrasnaradนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 274715
938Outbreak investigation Serum B2 M Level in High Risk Groups of AIDS Preliminary Studyนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 27473
939Epidemiological studiesภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 274717
940Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคตับอักเสบในโรงเรียนศึกษานุเคราะห์นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์ 274913
941Outbreak investigationUncooked fish serving as a vehicle for the transmission of choleraนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27485
942Epidemiological studiesระบาดวิทยาของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางในการควบคุมป้องกัน กนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 274818
943Outbreak investigationA Cholera outbreak associated with eating uncooked pork in Thailandนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27484
944Outbreak investigationUncooked Pork serving as a common source for a Foodborne Cholera Outbreakนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 274811
945Epidemiological studiesภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเซ็มเปิลนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 274813
946Outbreak investigationFoodborne disease outbreaks of chemical etiology in Thailand 1981-1987นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27488
947Outbreak investigationเหตุการณ์ที่ควรนึกว่ามีอหิวาตกโรคระบาดวิทยาในชุมชนแล้วนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27485
948Outbreak investigationการระบาดของอหิวาตกโรคที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2530นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27488
949Outbreak investigationDiarrhea with newly recognized vibriosนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 274716
950Epidemiological studiesการสำรวจความเครียดของผู้ปฏิบัติงานทางระบาดวิทยาแพทย์หยิงจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรร27464

Go to Page :|<< 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... Next> >>|Top