Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2351 no. [ 19 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
901Epidemiological studiesสาเหตุการตายของคนไทยในสิงคโปร์ระหว่างปี 2527-2533 โครงการสอบสวนผู้ตายด้วยโรคตายไม่ทรแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253319
902Epidemiological studiesพฤติกรรมเสี่ยงและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มชายที่มารับบริการคลีนิกกามโรคชายเขต 6 ขอนแก่แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253318
903Outbreak investigationExercise I Epi Info version 6 Food Poisoning outbreak analytic Epidemiology Intermedแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253326
904Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 สิแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253311
905Outbreak investigationโรคเยื่อตาขาวอักเสบระบาดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมนายแพทย์สุรศักดิ์ โควสุภัทร์ 2764253311
906Outbreak investigationการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงที่โรงเรียนเตรียมทหาร กรุงเทพมหานครนายแพทย์ประยุกต์ เสรีเสถียร 2763253310
907Situational analysis of public healthเอกสารวิชาการการวิเคราะห์สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในประเทศไทยแพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิล2762253320
908Epidemiological studiesโครงการศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เรลักขณา ไทยเครือ 1616253355
909Epidemiological studiesโรค chikungunya ในประเทศไทย และ การสอบสวนและศึกษาโรคจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2538-40แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253345
910Outbreak investigationผลการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนหอพักสายธารพระพรบ้านน้ำคัดวังซาง ตำบลริมกก อแพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 2761253220
911Outbreak investigationRisk Factors for Human Immunodeficiency virus infection among prostitutes in chiengmนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ2760253219
912Epidemiological studiesรายงานการศึกษาประวัติผู้ตายด้วยโรคใหลตาย (SUDS) ในประเทศสิงคโปร์และในประเทศไทยนายแพทย์วิชัย เอกพลากร 2759253242
913Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบิดในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์อมร รอดคล้าย 2758253111
914Outbreak investigationFreshwater Puffer Food Poisoning in Thailandนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 275725318
915Epidemiological studiesToxicity of the Freshwater Puffer fish tetraodon fangi and T Palembangensis from Thaนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 275725317
916Outbreak investigationรายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 4-5 พฤศจิกายนนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 2757253113
917Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรีแพทย์หญืงอัจฉรา ธีรรัตน์กุล 2756253124
918Epidemiological studiesการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในการประกอบอาชีพของบุคลากรการแพทย์แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์ 2755253122
919Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียนโรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหาพญ.มล.สุทธิดา สุทัศนีย์ 2754253113
920Situational analysis of public healthEpidemiological Surveillance system inThailand Nakhorn Ratchasima as an Example Julนายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 275316
921Outbreak investigationKawasaki Disease case investigation in Rayongนายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 275325309
922Epidemiological studiesSecond seroprevalence survey among Bangkok Intravenous drug addicts september 1988นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 2753253014
923Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของโรคแผลเรื้อรังในเด็กนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช แพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 275215
924Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรค จังหวัดสตูลแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 27527
925Outbreak investigationรายงานผลการสอบสวนโรคตับอักเสบในโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.เทพา จ.สงขลาแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 27529
926Epidemiological studiesการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของชาวบ้าน 2 หมู่บ้านใน จังหวัดนครปฐมแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 275211
927Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรค Eltor Ogawaนายแพทย์ประสงค์ ฝักเจริญผล 27513
928Epidemiological studiesการศึกษาระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ที่จังหวัดสกลนครนายแพทย์ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ 275010
929Outbreak investigationการสำรวจความชุกโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทารกแรกคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลเด็ก วัแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 205813
930Outbreak investigationImmune deficiency opportunistic infections spindle and endothelial cell chang with eนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 27475
931Outbreak investigationNeurological complications of antirabies vaccine in 13 cases admitted at Bamrasnaradนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 274715
932Outbreak investigation Serum B2 M Level in High Risk Groups of AIDS Preliminary Studyนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 27473
933Epidemiological studiesภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 274717
934Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคตับอักเสบในโรงเรียนศึกษานุเคราะห์นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์ 274913
935Outbreak investigationUncooked fish serving as a vehicle for the transmission of choleraนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27485
936Epidemiological studiesระบาดวิทยาของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางในการควบคุมป้องกัน กนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 274818
937Outbreak investigationA Cholera outbreak associated with eating uncooked pork in Thailandนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27484
938Outbreak investigationUncooked Pork serving as a common source for a Foodborne Cholera Outbreakนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 274811
939Epidemiological studiesภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเซ็มเปิลนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 274813
940Outbreak investigationFoodborne disease outbreaks of chemical etiology in Thailand 1981-1987นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27488
941Outbreak investigationเหตุการณ์ที่ควรนึกว่ามีอหิวาตกโรคระบาดวิทยาในชุมชนแล้วนายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27485
942Outbreak investigationการระบาดของอหิวาตกโรคที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2530นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 27488
943Outbreak investigationDiarrhea with newly recognized vibriosนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 274716
944Epidemiological studiesการสำรวจความเครียดของผู้ปฏิบัติงานทางระบาดวิทยาแพทย์หยิงจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรร27464
945Outbreak investigationรายงานการสอบสวนภาวะตะกั๋วเป็นพิษในโรงงานประกอบแตเตอรี่ จังหวัดปทุมธานีแพทย์หยิงจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรร274614
946Epidemiological studiesการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศไทยปี 2534นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 220488
947Outbreak investigationอหิวาตกโรคในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรีนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 220414
948Outbreak investigationการสำรวจหาความรู้ และการปฏิบัติของผดุงครรภ์โบราณในจังหวัดนครสวรรค์ ต่อการแนะนำหญิงมีนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 220418
949Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของ Salmonella enteritides serotype hvitting foss อำเภอฮอนายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน274511
950Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคตับอักเสบ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2525นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน274526

Go to Page :|<< 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... Next> >>|Top