Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2349 no. [ 18 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
851Bookตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยานายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ19542551448
852Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
853Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
854Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ธันวาคนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255412
855Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการค้นพบผู้ป่วยโรคแท้งติดต่อจากสุกรในกลุ่มผู้ล่าสุกรป่า จังหวัดจันทบนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255413
856Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการกระจายตัวของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระหว่างปี 25นายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255420
857Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาเรื่อง กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อ Streptococcus suis ในพื้นที่อำนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255418
858Epidemiological studiesสภาวะของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบของประชากร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 2540นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253821
859Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825345
860Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคโปลิโอที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825347
861Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253419
862Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในนักศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425347
863Outbreak investigationการสอบสวนผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาลำน้ำชี เน่าเสีย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-10 เมษายนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253416
864Situational analysis of public healthการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคทางเดินอาหารในระหว่างการประชุมสภาการธนาคารโลกและกองทุนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253436
865Epidemiological studiesการศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253411
866Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคตาอักเสบของคนงานในโรงงานแปรรูปสัตว์ทะเล จังหวัดสงขลา ระหว่างวันแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253412
867Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้ออกผื่นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2534แพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253424
868Outbreak investigationอาหารเป็นพิษที่โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ กรุงเทพฯนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ2775253411
869Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในรอบ 5 ปี (2532-2536)นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425349
870Epidemiological studiesThe development of occupational musculo- skeletal disorder preventive program for faSomkiat Siriruttanapruk 2773253415
871Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นการสอบสวนการระบาดของโรคบิด จ.อุบลราชธานี ตุลาคม-พฤศจิกายน 2529นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252910
872Outbreak investigationOutbreak of anthrax in Thailandนายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252910
873Outbreak investigationInvestigation of Anthrax Outbreak in Maha Sarakam 20-240July 1987นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252911
874Outbreak investigationThe Hepatitis A Epidemic in Lerngnokta Yasothornนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 277225296
875Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุปทานกลุ่มในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งจังหวัดพะเยา 2529นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 2772252936
876Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคหัดเยอรมันในโรงเรียนสื่อสารกรมสื่อสารทหารเรือนายแพทย์สมคิด ทิมสาด 277025296
877Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นอหิวาตกโรคจังหวัดสตูล กุมภาพันธ์-เมษายน 2530นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 277125299
878Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของโรคหัดเยอรมันที่ธนบุรีคาเฟ่นายแพทย์สมคิด ทิมสาด 277025296
879Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ธันวาคม 2530นายแพทย์สมคิด ทิมสาด 2770252916
880Epidemiological studiesซิลิโคซิสในผู้ประกอบอาชีพทำครกหินภาคเหนือ พ.ศ. 2529แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252831
881Outbreak investigationโรคพิษ อาร์เสนิค ในคนงานร่อนแร่ จังหวัดนครศรีธรรมราชปี พ.ศ. 2530แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252811
882Outbreak investigationโรคฝีที่คอในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252826
883Outbreak investigationซิลิโคซิสในผู้ประกอบอาชีพทำครกหินภาคเหนือ พ.ศ. 2529แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252835
884Outbreak investigationซิลิโคซิสในคนงานโรงงานบดแร่ จังหวัดนครปฐมแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252824
885Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคผิวหนังอักเสบจากแมลงในที่พักนักกีฬาเขต 7 โรงเรียนลาซาล จังหวัดจันทแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 276925286
886Outbreak investigationการสอบสวนโรคแพ้พิษตะกั่วเรื้อรังระยะเริ่มแรกในโรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลย์อนุสรณ์ กรุแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252821
887Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นการสอบสวนโรคตับอักเสบปราจีนบุรีแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252812
888Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการบาดเจ็บหมู่จากแก๊สชีวภาพระเบิดในโรงงานแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252818
889Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษตะกั่วในโรงเรียนใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล 2768252825
890Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นโรคตาแดงนายแพทย์ปกรณ์ ศิริยงค์ 2767252810
891Outbreak investigationการสอบสวนโรคตับอักเสบในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2528นายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์ 2766252817
892Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไอกรน อำเภอครบุรีนายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์ 276625285
893Outbreak investigationโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Salmonella โรงพยาบาลบำราศนราดูรนายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์ 2766252817
894Outbreak investigationDiptheria at Klongtoey subdistrict Prakhanong district Bangkokนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 276525287
895Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นโรคตาแดงในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารกรุงเทพฯ 2531นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2765252810
896Situational analysis of public healthCauses of death of thai people in singapore during 1984-1990แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253318
897Epidemiological studiesAttiudes toward notifying the spouses about HIV status Anonymous testing clinicแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253329
898Outbreak investigationAn Unusual Food Poisoning Outbreak in National Handicappeds sportday supanburi proviแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253316
899Epidemiological studiesสาเหตุการตายของคนไทยในสิงคโปร์ระหว่างปี 2527-2533 โครงการสอบสวนผู้ตายด้วยโรคตายไม่ทรแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253319
900Epidemiological studiesพฤติกรรมเสี่ยงและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มชายที่มารับบริการคลีนิกกามโรคชายเขต 6 ขอนแก่แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253318

Go to Page :|<< 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... Next> >>|Top