Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 18 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
851Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ธันวาคม 2530นายแพทย์สมคิด ทิมสาด 2770252916
852Epidemiological studiesซิลิโคซิสในผู้ประกอบอาชีพทำครกหินภาคเหนือ พ.ศ. 2529แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252831
853Outbreak investigationโรคพิษ อาร์เสนิค ในคนงานร่อนแร่ จังหวัดนครศรีธรรมราชปี พ.ศ. 2530แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252811
854Outbreak investigationโรคฝีที่คอในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252826
855Outbreak investigationซิลิโคซิสในผู้ประกอบอาชีพทำครกหินภาคเหนือ พ.ศ. 2529แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252835
856Outbreak investigationซิลิโคซิสในคนงานโรงงานบดแร่ จังหวัดนครปฐมแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252824
857Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคผิวหนังอักเสบจากแมลงในที่พักนักกีฬาเขต 7 โรงเรียนลาซาล จังหวัดจันทแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 276925286
858Outbreak investigationการสอบสวนโรคแพ้พิษตะกั่วเรื้อรังระยะเริ่มแรกในโรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลย์อนุสรณ์ กรุแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252821
859Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นการสอบสวนโรคตับอักเสบปราจีนบุรีแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252812
860Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการบาดเจ็บหมู่จากแก๊สชีวภาพระเบิดในโรงงานแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 2769252818
861Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษตะกั่วในโรงเรียนใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล 2768252825
862Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นโรคตาแดงนายแพทย์ปกรณ์ ศิริยงค์ 2767252810
863Outbreak investigationการสอบสวนโรคตับอักเสบในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2528นายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์ 2766252817
864Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไอกรน อำเภอครบุรีนายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์ 276625285
865Outbreak investigationโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Salmonella โรงพยาบาลบำราศนราดูรนายแพทย์นพพร พัฒนพรพันธุ์ 2766252817
866Outbreak investigationDiptheria at Klongtoey subdistrict Prakhanong district Bangkokนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 276525287
867Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นโรคตาแดงในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารกรุงเทพฯ 2531นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2765252810
868Situational analysis of public healthCauses of death of thai people in singapore during 1984-1990แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253318
869Epidemiological studiesAttiudes toward notifying the spouses about HIV status Anonymous testing clinicแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253329
870Outbreak investigationAn Unusual Food Poisoning Outbreak in National Handicappeds sportday supanburi proviแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253316
871Epidemiological studiesสาเหตุการตายของคนไทยในสิงคโปร์ระหว่างปี 2527-2533 โครงการสอบสวนผู้ตายด้วยโรคตายไม่ทรแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253319
872Epidemiological studiesพฤติกรรมเสี่ยงและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มชายที่มารับบริการคลีนิกกามโรคชายเขต 6 ขอนแก่แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253318
873Outbreak investigationExercise I Epi Info version 6 Food Poisoning outbreak analytic Epidemiology Intermedแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253326
874Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 สิแพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253311
875Outbreak investigationโรคเยื่อตาขาวอักเสบระบาดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมนายแพทย์สุรศักดิ์ โควสุภัทร์ 2764253311
876Outbreak investigationการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงที่โรงเรียนเตรียมทหาร กรุงเทพมหานครนายแพทย์ประยุกต์ เสรีเสถียร 2763253310
877Situational analysis of public healthเอกสารวิชาการการวิเคราะห์สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในประเทศไทยแพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิล2762253320
878Epidemiological studiesโครงการศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เรลักขณา ไทยเครือ 1616253355
879Epidemiological studiesโรค chikungunya ในประเทศไทย และ การสอบสวนและศึกษาโรคจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2538-40แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 2546253345
880Outbreak investigationผลการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนหอพักสายธารพระพรบ้านน้ำคัดวังซาง ตำบลริมกก อแพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 2761253220
881Outbreak investigationRisk Factors for Human Immunodeficiency virus infection among prostitutes in chiengmนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ2760253219
882Epidemiological studiesรายงานการศึกษาประวัติผู้ตายด้วยโรคใหลตาย (SUDS) ในประเทศสิงคโปร์และในประเทศไทยนายแพทย์วิชัย เอกพลากร 2759253242
883Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบิดในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์อมร รอดคล้าย 2758253111
884Outbreak investigationFreshwater Puffer Food Poisoning in Thailandนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 275725318
885Epidemiological studiesToxicity of the Freshwater Puffer fish tetraodon fangi and T Palembangensis from Thaนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 275725317
886Outbreak investigationรายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 4-5 พฤศจิกายนนายแพทย์สุชาติ เลาหบริพัตร 2757253113
887Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรีแพทย์หญืงอัจฉรา ธีรรัตน์กุล 2756253124
888Epidemiological studiesการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในการประกอบอาชีพของบุคลากรการแพทย์แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์ 2755253122
889Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียนโรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหาพญ.มล.สุทธิดา สุทัศนีย์ 2754253113
890Situational analysis of public healthEpidemiological Surveillance system inThailand Nakhorn Ratchasima as an Example Julนายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 275316
891Outbreak investigationKawasaki Disease case investigation in Rayongนายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 275325309
892Epidemiological studiesSecond seroprevalence survey among Bangkok Intravenous drug addicts september 1988นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี 2753253014
893Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของโรคแผลเรื้อรังในเด็กนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช แพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 275215
894Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรค จังหวัดสตูลแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 27527
895Outbreak investigationรายงานผลการสอบสวนโรคตับอักเสบในโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 อ.เทพา จ.สงขลาแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 27529
896Epidemiological studiesการสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของชาวบ้าน 2 หมู่บ้านใน จังหวัดนครปฐมแพทย์หญิงสมนึก ศิริสุวรรณ 275211
897Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรค Eltor Ogawaนายแพทย์ประสงค์ ฝักเจริญผล 27513
898Epidemiological studiesการศึกษาระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ที่จังหวัดสกลนครนายแพทย์ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ 275010
899Outbreak investigationการสำรวจความชุกโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทารกแรกคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลเด็ก วัแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 205813
900Outbreak investigationImmune deficiency opportunistic infections spindle and endothelial cell chang with eนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ 27475

Go to Page :|<< 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... Next> >>|Top