Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2322 no. [ 17 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
801Epidemiological studiesการประเมินผลคลีนิกสุขภาพหญิง(หญิงบริการ) โรงพยาบาลบางรัก เดือน ก.พ - เม.ย 2537นายแพทย์วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 2790253625
802Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการะบาดโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อ.บางนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
803Epidemiological studiesการควบคุมและป้องกันโรคคิดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก กุมภาพันธ์-มีนานายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253621
804Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากเชื้อ Vibrio cholerae 01 และ 0139 จันายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
805Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการเฝ้าระวังอัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ในรอบ 5 ปี ประเทศไทย พนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253635
806Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงในผู้เข้าร่วมอบรมระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัต2788253614
807Epidemiological studiesOrganisational Management in Communicable Disease surveillance center united kingdomแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253646
808Epidemiological studiesการเสียชีวิตของประชากรในอำเภอร่อนพิบูลย์ด้วยโรคที่อาจมีสาเหตุมาจากสารหนู พ.ศ. 2532-2แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253642
809Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันทแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
810Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงงานแห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มกแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
811Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายการการป่วยจากควันของกรดซัลฟูริก จังหวัดสมุทรสาคร ตุลาคแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253616
812Epidemiological studiesรูปแบบการประเมินคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาลหาดใหญ่ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253645
813Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุุปทานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253645
814Epidemiological studiesการติดตามผู้สัมผัสกามโรคคลินิกชายโรงพยาบาลบางรัก ตุลาคม 2536 ถึงมกราคม 2537นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253617
815Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันโรงเรียนสื่อสาร จังหวัดสมุทรปรากานายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253614
816Epidemiological studiesการบาดเจ็บจากการทำงานในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย พ.ศ.2536นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253665
817Epidemiological studiesรายงานการวิจัยเรื่องการติดเชื้อในกระแสโลหิต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบำราศนราดูร กนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253833
818Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ออกผื่นปวดข้อ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253829
819Outbreak investigationการสอบสวนโรคแอนแทรกซ์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มิถุนายน-สิงหาคม 2538นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253821
820Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค Legionnaires disease เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคมนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253814
821Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ปวดข้อออกผื่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 พฤษภาคม-28 กนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253820
822BookVaccinesSTANLEY A. PLOTKIN 278420081725
823Bookโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำกองโรคติดต่อทั่วไป กรมวบคุมโรค27832544367
824Bookตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยานายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ19542551448
825Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
826Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
827Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ธันวาคนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255412
828Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการค้นพบผู้ป่วยโรคแท้งติดต่อจากสุกรในกลุ่มผู้ล่าสุกรป่า จังหวัดจันทบนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255413
829Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการกระจายตัวของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระหว่างปี 25นายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255420
830Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาเรื่อง กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อ Streptococcus suis ในพื้นที่อำนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255418
831Epidemiological studiesสภาวะของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบของประชากร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 2540นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253821
832Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825345
833Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคโปลิโอที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825347
834Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253419
835Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในนักศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425347
836Outbreak investigationการสอบสวนผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาลำน้ำชี เน่าเสีย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-10 เมษายนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253416
837Situational analysis of public healthการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคทางเดินอาหารในระหว่างการประชุมสภาการธนาคารโลกและกองทุนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253436
838Epidemiological studiesการศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253411
839Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคตาอักเสบของคนงานในโรงงานแปรรูปสัตว์ทะเล จังหวัดสงขลา ระหว่างวันแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253412
840Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้ออกผื่นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2534แพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253424
841Outbreak investigationอาหารเป็นพิษที่โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ กรุงเทพฯนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ2775253411
842Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในรอบ 5 ปี (2532-2536)นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425349
843Epidemiological studiesThe development of occupational musculo- skeletal disorder preventive program for faSomkiat Siriruttanapruk 2773253415
844Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นการสอบสวนการระบาดของโรคบิด จ.อุบลราชธานี ตุลาคม-พฤศจิกายน 2529นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252910
845Outbreak investigationOutbreak of anthrax in Thailandนายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252910
846Outbreak investigationInvestigation of Anthrax Outbreak in Maha Sarakam 20-240July 1987นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252911
847Outbreak investigationThe Hepatitis A Epidemic in Lerngnokta Yasothornนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 277225296
848Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุปทานกลุ่มในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งจังหวัดพะเยา 2529นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 2772252936
849Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคหัดเยอรมันในโรงเรียนสื่อสารกรมสื่อสารทหารเรือนายแพทย์สมคิด ทิมสาด 277025296
850Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นอหิวาตกโรคจังหวัดสตูล กุมภาพันธ์-เมษายน 2530นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 277125299

Go to Page :|<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... Next> >>|Top