Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2350 no. [ 17 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
801Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคคางทูมในโรงเรียนเตรียมทหารระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2537นายแพทย์มานิต คงแป้น 2802253714
802Epidemiological studiesความสัมพันธ์ในด้านความครอบคลุมกับการใช้บริการและค่ารักษาพยาบาลของการดำเนินงานบัตรประนายแพทย์มานิต คงแป้น 2802253719
803Outbreak investigationความครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการตามระบบเฝ้าระวังทนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253722
804Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ สำนักงานแห่งหนึ่งในกระทรวงวิทยาศาตร์ เนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253720
805Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคคอตีบของประเทศปี พ.ศ. 2536นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253720
806Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคตาแดงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม สิงหาคนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253727
807Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในกลุ่มทหารเกณฑ์ทหารใหม่ ค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียนายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253734
808Situational analysis of public healthรายงานสถานการณ์โรควัณโรค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2527-2นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253724
809Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอาการเจ็บป่วยจากควันเสียของโรงงานโรงเรียนวัดโพธิ์์แจ้ จังหวัดสมุทรสาคแพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา 2799253520
810Outbreak investigationการสอบสวนภาวะกระจกตาอักเสบ โรงพยาบาลสิงห์บุรี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2536แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา 2799253521
811Outbreak investigationA Second Outbreak of Cholera in the Home for Mentally Handicapped NonthaburiChuleeporn Jiraphongsa 279825357
812Outbreak investigationAn Outbreak of Cholera in the Home for Mentally Handicapped Children Nonthaburi ThaChuleeporn Jiraphongsa 2798253510
813Epidemiological studiesประสิทธิผลของระบบการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกลแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253541
814Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ แพทย์หญิงพักตร์วิมล ประเสริฐ 2796254317
815Epidemiological studiesการศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อ HIV และกามโรคในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ จังหวัดลำปาง ขอนแพทย์หญิงพักตร์วิมล ประเสริฐ 2796254316
816Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคตับอักเสบเอ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2543แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254321
817Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในคณะกรรมการความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-จีน ที่กระทรวงนายแพทย์มนู ศุกลสกุล 27952543
818Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กุมภาพันธ์ 2544แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุว2791254315
819Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคหัดในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร กันยายน-ตุลาคม 2543แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุว2791254319
820Situational analysis of public healthมะเร็งเต้านม และเนื้องอกเต้านม จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2541-2542นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา 2794254346
821Epidemiological studiesรายงานอุบัติการณ์ของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดราชบุรี พ.ศ.นายแพทย์มนู ศุกลสกุล 2795254310
822Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้เข้าบำบัดรักษาการติดยาบ้าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530 ถึง แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254352
823Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในเรือนจำ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2543นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา 2794254317
824Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดอุบลราชธานี 10 มิถุนายน-4 สิงหาคม 2543นายแพทย์มานพ ศรีสุพรรณถาวร 2793254319
825Situational analysis of public healthการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำของประเทศไทยนายแพทย์มานพ ศรีสุพรรณถาวร 2793254326
826Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดเพชรบูรณ์แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254320
827Situational analysis of public healthสถานการณ์ของผู้เข้าบำบัดรักษาการติดยาบ้าในประเทศไทย ปี 2530-2542แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254354
828Situational analysis of public healthสถานการณ์การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและไขสันหลังในผู้ใช้รถจักรยานยนต์จากรายงานเฝ้าระวแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุว2791254324
829Epidemiological studiesการประเมินผลคลีนิกสุขภาพหญิง(หญิงบริการ) โรงพยาบาลบางรัก เดือน ก.พ - เม.ย 2537นายแพทย์วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 2790253625
830Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการะบาดโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อ.บางนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
831Epidemiological studiesการควบคุมและป้องกันโรคคิดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก กุมภาพันธ์-มีนานายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253621
832Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากเชื้อ Vibrio cholerae 01 และ 0139 จันายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
833Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการเฝ้าระวังอัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ในรอบ 5 ปี ประเทศไทย พนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253635
834Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงในผู้เข้าร่วมอบรมระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัต2788253614
835Epidemiological studiesOrganisational Management in Communicable Disease surveillance center united kingdomแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253646
836Epidemiological studiesการเสียชีวิตของประชากรในอำเภอร่อนพิบูลย์ด้วยโรคที่อาจมีสาเหตุมาจากสารหนู พ.ศ. 2532-2แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253642
837Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันทแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
838Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงงานแห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มกแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
839Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายการการป่วยจากควันของกรดซัลฟูริก จังหวัดสมุทรสาคร ตุลาคแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253616
840Epidemiological studiesรูปแบบการประเมินคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาลหาดใหญ่ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253645
841Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุุปทานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253645
842Epidemiological studiesการติดตามผู้สัมผัสกามโรคคลินิกชายโรงพยาบาลบางรัก ตุลาคม 2536 ถึงมกราคม 2537นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253617
843Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันโรงเรียนสื่อสาร จังหวัดสมุทรปรากานายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253614
844Epidemiological studiesการบาดเจ็บจากการทำงานในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย พ.ศ.2536นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253665
845Epidemiological studiesรายงานการวิจัยเรื่องการติดเชื้อในกระแสโลหิต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบำราศนราดูร กนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253833
846Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ออกผื่นปวดข้อ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253829
847Outbreak investigationการสอบสวนโรคแอนแทรกซ์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มิถุนายน-สิงหาคม 2538นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253821
848Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค Legionnaires disease เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคมนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253814
849Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ปวดข้อออกผื่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 พฤษภาคม-28 กนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253820
850BookVaccinesSTANLEY A. PLOTKIN 278420081725

Go to Page :|<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... Next> >>|Top