Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2329 no. [ 17 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
801Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้เข้าบำบัดรักษาการติดยาบ้าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530 ถึง แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254352
802Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในเรือนจำ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2543นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา 2794254317
803Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดอุบลราชธานี 10 มิถุนายน-4 สิงหาคม 2543นายแพทย์มานพ ศรีสุพรรณถาวร 2793254319
804Situational analysis of public healthการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำของประเทศไทยนายแพทย์มานพ ศรีสุพรรณถาวร 2793254326
805Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดเพชรบูรณ์แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254320
806Situational analysis of public healthสถานการณ์ของผู้เข้าบำบัดรักษาการติดยาบ้าในประเทศไทย ปี 2530-2542แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254354
807Situational analysis of public healthสถานการณ์การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและไขสันหลังในผู้ใช้รถจักรยานยนต์จากรายงานเฝ้าระวแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุว2791254324
808Epidemiological studiesการประเมินผลคลีนิกสุขภาพหญิง(หญิงบริการ) โรงพยาบาลบางรัก เดือน ก.พ - เม.ย 2537นายแพทย์วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 2790253625
809Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการะบาดโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อ.บางนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
810Epidemiological studiesการควบคุมและป้องกันโรคคิดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก กุมภาพันธ์-มีนานายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253621
811Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากเชื้อ Vibrio cholerae 01 และ 0139 จันายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
812Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการเฝ้าระวังอัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ในรอบ 5 ปี ประเทศไทย พนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253635
813Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงในผู้เข้าร่วมอบรมระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัต2788253614
814Epidemiological studiesOrganisational Management in Communicable Disease surveillance center united kingdomแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253646
815Epidemiological studiesการเสียชีวิตของประชากรในอำเภอร่อนพิบูลย์ด้วยโรคที่อาจมีสาเหตุมาจากสารหนู พ.ศ. 2532-2แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253642
816Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันทแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
817Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงงานแห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มกแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
818Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายการการป่วยจากควันของกรดซัลฟูริก จังหวัดสมุทรสาคร ตุลาคแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253616
819Epidemiological studiesรูปแบบการประเมินคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาลหาดใหญ่ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253645
820Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุุปทานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253645
821Epidemiological studiesการติดตามผู้สัมผัสกามโรคคลินิกชายโรงพยาบาลบางรัก ตุลาคม 2536 ถึงมกราคม 2537นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253617
822Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันโรงเรียนสื่อสาร จังหวัดสมุทรปรากานายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253614
823Epidemiological studiesการบาดเจ็บจากการทำงานในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย พ.ศ.2536นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253665
824Epidemiological studiesรายงานการวิจัยเรื่องการติดเชื้อในกระแสโลหิต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบำราศนราดูร กนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253833
825Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ออกผื่นปวดข้อ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253829
826Outbreak investigationการสอบสวนโรคแอนแทรกซ์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มิถุนายน-สิงหาคม 2538นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253821
827Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค Legionnaires disease เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคมนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253814
828Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ปวดข้อออกผื่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 พฤษภาคม-28 กนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253820
829BookVaccinesSTANLEY A. PLOTKIN 278420081725
830Bookโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำกองโรคติดต่อทั่วไป กรมวบคุมโรค27832544367
831Bookตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยานายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ19542551448
832Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
833Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
834Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ธันวาคนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255412
835Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการค้นพบผู้ป่วยโรคแท้งติดต่อจากสุกรในกลุ่มผู้ล่าสุกรป่า จังหวัดจันทบนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255413
836Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการกระจายตัวของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระหว่างปี 25นายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255420
837Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาเรื่อง กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อ Streptococcus suis ในพื้นที่อำนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255418
838Epidemiological studiesสภาวะของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบของประชากร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 2540นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253821
839Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825345
840Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคโปลิโอที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825347
841Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253419
842Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในนักศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425347
843Outbreak investigationการสอบสวนผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาลำน้ำชี เน่าเสีย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-10 เมษายนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253416
844Situational analysis of public healthการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคทางเดินอาหารในระหว่างการประชุมสภาการธนาคารโลกและกองทุนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253436
845Epidemiological studiesการศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253411
846Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคตาอักเสบของคนงานในโรงงานแปรรูปสัตว์ทะเล จังหวัดสงขลา ระหว่างวันแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253412
847Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้ออกผื่นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2534แพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253424
848Outbreak investigationอาหารเป็นพิษที่โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ กรุงเทพฯนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ2775253411
849Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในรอบ 5 ปี (2532-2536)นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425349
850Epidemiological studiesThe development of occupational musculo- skeletal disorder preventive program for faSomkiat Siriruttanapruk 2773253415

Go to Page :|<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... Next> >>|Top