Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 17 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
801Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการะบาดโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อ.บางนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
802Epidemiological studiesการควบคุมและป้องกันโรคคิดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก กุมภาพันธ์-มีนานายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253621
803Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากเชื้อ Vibrio cholerae 01 และ 0139 จันายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253617
804Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาการเฝ้าระวังอัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ในรอบ 5 ปี ประเทศไทย พนายแพทย์ราม รังสินธุ์ 2789253635
805Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงในผู้เข้าร่วมอบรมระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัต2788253614
806Epidemiological studiesOrganisational Management in Communicable Disease surveillance center united kingdomแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253646
807Epidemiological studiesการเสียชีวิตของประชากรในอำเภอร่อนพิบูลย์ด้วยโรคที่อาจมีสาเหตุมาจากสารหนู พ.ศ. 2532-2แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253642
808Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุโรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันทแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
809Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรงงานแห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มกแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253625
810Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายการการป่วยจากควันของกรดซัลฟูริก จังหวัดสมุทรสาคร ตุลาคแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253616
811Epidemiological studiesรูปแบบการประเมินคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาลหาดใหญ่ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 2787253645
812Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุุปทานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253645
813Epidemiological studiesการติดตามผู้สัมผัสกามโรคคลินิกชายโรงพยาบาลบางรัก ตุลาคม 2536 ถึงมกราคม 2537นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253617
814Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันโรงเรียนสื่อสาร จังหวัดสมุทรปรากานายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253614
815Epidemiological studiesการบาดเจ็บจากการทำงานในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย พ.ศ.2536นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เ2786253665
816Epidemiological studiesรายงานการวิจัยเรื่องการติดเชื้อในกระแสโลหิต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบำราศนราดูร กนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253833
817Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ออกผื่นปวดข้อ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253829
818Outbreak investigationการสอบสวนโรคแอนแทรกซ์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มิถุนายน-สิงหาคม 2538นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ2785253821
819Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค Legionnaires disease เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนธันวาคมนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253814
820Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ปวดข้อออกผื่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 พฤษภาคม-28 กนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253820
821BookVaccinesSTANLEY A. PLOTKIN 278420081725
822Bookโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำกองโรคติดต่อทั่วไป กรมวบคุมโรค27832544367
823Bookตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยานายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ19542551448
824Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
825Bookหลักการทำวิจัยให้สำเร็จภิรมย์ กมลรัตนกุล 27822550148
826Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ธันวาคนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255412
827Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการค้นพบผู้ป่วยโรคแท้งติดต่อจากสุกรในกลุ่มผู้ล่าสุกรป่า จังหวัดจันทบนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255413
828Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการกระจายตัวของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระหว่างปี 25นายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255420
829Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาเรื่อง กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อ Streptococcus suis ในพื้นที่อำนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255418
830Epidemiological studiesสภาวะของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบของประชากร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 2540นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ 2779253821
831Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825345
832Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคโปลิโอที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายแพทย์ธนา ประมุขกุล 277825347
833Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253419
834Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในนักศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425347
835Outbreak investigationการสอบสวนผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาลำน้ำชี เน่าเสีย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-10 เมษายนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253416
836Situational analysis of public healthการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคทางเดินอาหารในระหว่างการประชุมสภาการธนาคารโลกและกองทุนายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ 2777253436
837Epidemiological studiesการศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253411
838Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคตาอักเสบของคนงานในโรงงานแปรรูปสัตว์ทะเล จังหวัดสงขลา ระหว่างวันแพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253412
839Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้ออกผื่นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2534แพทย์หญิงสุวรรณา กิติศรวรพจน์ 2776253424
840Outbreak investigationอาหารเป็นพิษที่โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ กรุงเทพฯนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ2775253411
841Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในรอบ 5 ปี (2532-2536)นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ 277425349
842Epidemiological studiesThe development of occupational musculo- skeletal disorder preventive program for faSomkiat Siriruttanapruk 2773253415
843Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นการสอบสวนการระบาดของโรคบิด จ.อุบลราชธานี ตุลาคม-พฤศจิกายน 2529นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252910
844Outbreak investigationOutbreak of anthrax in Thailandนายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252910
845Outbreak investigationInvestigation of Anthrax Outbreak in Maha Sarakam 20-240July 1987นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2771252911
846Outbreak investigationThe Hepatitis A Epidemic in Lerngnokta Yasothornนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 277225296
847Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุปทานกลุ่มในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งจังหวัดพะเยา 2529นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 2772252936
848Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคหัดเยอรมันในโรงเรียนสื่อสารกรมสื่อสารทหารเรือนายแพทย์สมคิด ทิมสาด 277025296
849Outbreak investigationรายงานเบื้องต้นอหิวาตกโรคจังหวัดสตูล กุมภาพันธ์-เมษายน 2530นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธ์ 277125299
850Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของโรคหัดเยอรมันที่ธนบุรีคาเฟ่นายแพทย์สมคิด ทิมสาด 277025296

Go to Page :|<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... Next> >>|Top