Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2324 no. [ 16 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
751Outbreak investigationAn Outbreak of Rubella Among Thai Police Academy Studentsนายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา 2815254811
752Outbreak investigationLeishmania siamensis sp nov from a Patient with Visceral Leishmaniasis in Thailandนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 2814254829
753Outbreak investigationAn Outbreak of Human Brucellosis at a Goat Farm in Thailandนายแพทญ์ธีรยุทธ สุขมี 2813254816
754Epidemiological studiesHuman trichinosis in Thailand from 1981-2007สัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 2812254813
755Outbreak investigationAutochthonous visceral Leishmaniasis a report of a second case in Thailandสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 281225488
756Epidemiological studiesEpidemiological study of swine trichinosis in endemic area of Nan province Thailandสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 2812254813
757Situational analysis of public healthRisk-based Surveillance for Avian Influenza in Poultry in Thailandนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254816
758Epidemiological studiesLongitudinal Study of Avian Influenza Virus in Free-grazing Duck in Thailand 2006-20นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254810
759Outbreak investigationการสอบสวนโรค Avian Influenza outbreak in poultry of high risk areas in Thailand Juneนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254810
760Outbreak investigationAn outbreak caused by contamination of a school lunch by Shigella in Thailand 2005นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254812
761Epidemiological studiesการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใเรือเอกนายแพทย์วารินทร์ ปงกันค2810254873
762Situational analysis of public healthรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระยะ 20เดือนแรกขอนายแพทย์ศุเลิศ เนตรสุวรรณ 2809254510
763Epidemiological studiesการประมาณภาระโรคที่เกิดจากเชื้อ Haemophilus influenzae type b (Hib) ด้วย Rapid assesนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว 2808254529
764Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Tetrodotoxin จากปลาปักเป้าทะเลมีพิษในกรุงเทพมหานครนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว 2808254525
765Outbreak investigationAn Outbreak of Acute Respiratory Tract Infection in A Military Conscript Camp Thailaนายแพทย์เฉวตสรร นามวาท 2807254211
766Epidemiological studiesHepatitis C virus infection in IVDUs prevalence genotypes and risk factor associatedนายแพทย์ทิชาพงศ์ หาญสุรภานนท์ 2806254216
767Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไตอักเสบเฉียบพลันหลังจากติดเชื้อ Streptococcus group A จ.น่านายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร 2805254211
768Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคคางทูมในเด็กนักเรียนอนุบาลที่เคยได้รับวัคซีน MMR จ.แม่นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2804254210
769Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดขอนแก่น พฤษภาคม-กรกฎาคม 2542นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2804254230
770Epidemiological studiesการศึกษาความเป็นไปได้โดยใช้ระบบข้อมูลของหน่วยสายแพทย์ระดับโรงพยาบาลในการบันทึก รง.50นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253732
771Epidemiological studiesการศึกษาระบบรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรีย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2535-2537นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253736
772Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคมาลาเรียในกองทัพบกไทย พ.ศ. 2537นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253737
773Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุปาทานกลุ่มในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งจังหวัดยะลา มิถุนายน-ตุลาคม 25นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี 2803253715
774Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคคอตีบ จังหวัดสระบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2537นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี 2803253713
775Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคคางทูมในโรงเรียนเตรียมทหารระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2537นายแพทย์มานิต คงแป้น 2802253714
776Epidemiological studiesความสัมพันธ์ในด้านความครอบคลุมกับการใช้บริการและค่ารักษาพยาบาลของการดำเนินงานบัตรประนายแพทย์มานิต คงแป้น 2802253719
777Outbreak investigationความครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการตามระบบเฝ้าระวังทนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253722
778Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ สำนักงานแห่งหนึ่งในกระทรวงวิทยาศาตร์ เนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253720
779Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคคอตีบของประเทศปี พ.ศ. 2536นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253720
780Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคตาแดงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม สิงหาคนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2801253727
781Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในกลุ่มทหารเกณฑ์ทหารใหม่ ค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียนายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253734
782Situational analysis of public healthรายงานสถานการณ์โรควัณโรค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2527-2นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253724
783Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอาการเจ็บป่วยจากควันเสียของโรงงานโรงเรียนวัดโพธิ์์แจ้ จังหวัดสมุทรสาคแพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา 2799253520
784Outbreak investigationการสอบสวนภาวะกระจกตาอักเสบ โรงพยาบาลสิงห์บุรี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2536แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา 2799253521
785Outbreak investigationA Second Outbreak of Cholera in the Home for Mentally Handicapped NonthaburiChuleeporn Jiraphongsa 279825357
786Outbreak investigationAn Outbreak of Cholera in the Home for Mentally Handicapped Children Nonthaburi ThaChuleeporn Jiraphongsa 2798253510
787Epidemiological studiesประสิทธิผลของระบบการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกลแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253541
788Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ แพทย์หญิงพักตร์วิมล ประเสริฐ 2796254317
789Epidemiological studiesการศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อ HIV และกามโรคในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ จังหวัดลำปาง ขอนแพทย์หญิงพักตร์วิมล ประเสริฐ 2796254316
790Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคตับอักเสบเอ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2543แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254321
791Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในคณะกรรมการความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-จีน ที่กระทรวงนายแพทย์มนู ศุกลสกุล 27952543
792Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กุมภาพันธ์ 2544แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุว2791254315
793Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคหัดในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร กันยายน-ตุลาคม 2543แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุว2791254319
794Situational analysis of public healthมะเร็งเต้านม และเนื้องอกเต้านม จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2541-2542นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา 2794254346
795Epidemiological studiesรายงานอุบัติการณ์ของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดราชบุรี พ.ศ.นายแพทย์มนู ศุกลสกุล 2795254310
796Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้เข้าบำบัดรักษาการติดยาบ้าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530 ถึง แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254352
797Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในเรือนจำ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2543นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา 2794254317
798Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดอุบลราชธานี 10 มิถุนายน-4 สิงหาคม 2543นายแพทย์มานพ ศรีสุพรรณถาวร 2793254319
799Situational analysis of public healthการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำของประเทศไทยนายแพทย์มานพ ศรีสุพรรณถาวร 2793254326
800Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดเพชรบูรณ์แพทย์หญิงจิตรดา อุทัยพิบูลย์ 2792254320

Go to Page :|<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... Next> >>|Top