Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2352 no. [ 16 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
751Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดทั้งหมดจากสถานพยาบาลต่างๆ ปแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254047
752Epidemiological studiesการศึกษาโครงสร้าง กระบวนการ ความตรงประเด็น และความครอบคลุมของการออกบัตรสวัสดิการประชแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254076
753Epidemiological studiesการศึกษาปัญหาสุขภาพของนักเรียนอาจารย์และภารโรงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในโรงเนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254013
754Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยสู้รบชาวนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254016
755Outbreak investigationการสอบสวนโรคไข้ออกผื่น อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคายแพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล 2825254015
756Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Botulism จากหน่อไม้อัดปี๊บในจังหวัดน่าน ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254015
757Epidemiological studiesการวัดระดับ Urinary iodine ในนักเรียนประถมศึกษาของประเทศไทย ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254016
758Epidemiological studiesระบาดวิทยาของ Haemophilus Influenzae Type b ในประเทศไทยแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254015
759Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษโรงเรียนราชวินิตแพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254017
760Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มผู้บรจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่แพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254019
761Outbreak investigationการระบาดของโรคอหิวาตกโรคปากน้ำชุมพร 15 พฤศจิกายน 2540-27 มีนาคม 2541แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
762Outbreak investigationอาหารเป็นพิษในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
763Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254023
764Outbreak investigationการสอบสวนโรค Visceral Leishmaniasis (Kala Azar) คนไทยรายที่ 6 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253959
765Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษในงานอบรมหลักสูตรเข้ม มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253929
766Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยกลุ่มอาการเป็นพิษจากการอมฟลูออไรด์เกินขนาดในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253916
767Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงงานแปรรูปไม้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2539นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี 2820253915
768Epidemiological studiesระบาดวิทยาของโรตาไวรัสในประเทศไทยนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253921
769Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253918
770Epidemiological studiesระบาดวิทยาของพฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253977
771Outbreak investigationโรคไข้กาฬหลังแอ่นรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะรายนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253919
772Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง นายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253916
773Situational analysis of public healthระบาดวิทยาของโรคไข้กาฬหลังแอ่นนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818254832
774Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ไทป์ 2 ในมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทยนายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254812
775Epidemiological studiesการศึกษาภาระโรคของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254825
776Epidemiological studiesPhysical Injuries and Fatalities Resulting from Violence in the 3 Southernmost Proviนายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254817
777Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้สมองอักเสบจังหวัดฉะเชิงเทราเรือเอกนายแพทย์วารินทร์ ปงกันค2810254818
778Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปรนายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร 2816254814
779Outbreak investigationAn Outbreak of Rubella Among Thai Police Academy Studentsนายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา 2815254811
780Outbreak investigationLeishmania siamensis sp nov from a Patient with Visceral Leishmaniasis in Thailandนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 2814254829
781Outbreak investigationAn Outbreak of Human Brucellosis at a Goat Farm in Thailandนายแพทญ์ธีรยุทธ สุขมี 2813254816
782Epidemiological studiesHuman trichinosis in Thailand from 1981-2007สัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 2812254813
783Outbreak investigationAutochthonous visceral Leishmaniasis a report of a second case in Thailandสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 281225488
784Epidemiological studiesEpidemiological study of swine trichinosis in endemic area of Nan province Thailandสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 2812254813
785Situational analysis of public healthRisk-based Surveillance for Avian Influenza in Poultry in Thailandนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254816
786Epidemiological studiesLongitudinal Study of Avian Influenza Virus in Free-grazing Duck in Thailand 2006-20นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254810
787Outbreak investigationการสอบสวนโรค Avian Influenza outbreak in poultry of high risk areas in Thailand Juneนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254810
788Outbreak investigationAn outbreak caused by contamination of a school lunch by Shigella in Thailand 2005นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254812
789Epidemiological studiesการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใเรือเอกนายแพทย์วารินทร์ ปงกันค2810254873
790Situational analysis of public healthรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระยะ 20เดือนแรกขอนายแพทย์ศุเลิศ เนตรสุวรรณ 2809254510
791Epidemiological studiesการประมาณภาระโรคที่เกิดจากเชื้อ Haemophilus influenzae type b (Hib) ด้วย Rapid assesนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว 2808254529
792Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Tetrodotoxin จากปลาปักเป้าทะเลมีพิษในกรุงเทพมหานครนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว 2808254525
793Outbreak investigationAn Outbreak of Acute Respiratory Tract Infection in A Military Conscript Camp Thailaนายแพทย์เฉวตสรร นามวาท 2807254211
794Epidemiological studiesHepatitis C virus infection in IVDUs prevalence genotypes and risk factor associatedนายแพทย์ทิชาพงศ์ หาญสุรภานนท์ 2806254216
795Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไตอักเสบเฉียบพลันหลังจากติดเชื้อ Streptococcus group A จ.น่านายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร 2805254211
796Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคคางทูมในเด็กนักเรียนอนุบาลที่เคยได้รับวัคซีน MMR จ.แม่นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2804254210
797Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดขอนแก่น พฤษภาคม-กรกฎาคม 2542นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2804254230
798Epidemiological studiesการศึกษาความเป็นไปได้โดยใช้ระบบข้อมูลของหน่วยสายแพทย์ระดับโรงพยาบาลในการบันทึก รง.50นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253732
799Epidemiological studiesการศึกษาระบบรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรีย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2535-2537นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253736
800Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคมาลาเรียในกองทัพบกไทย พ.ศ. 2537นายแพทย์สยาม ศรีสุคนธ์ 2800253737

Go to Page :|<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... Next> >>|Top