Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2357 no. [ 16 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
751Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรคในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง(บ้านราชาวดี) อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254612
752Outbreak investigationInfluenza outbreak in Rajaprajanugroh 22th school Pai District Mae Hong Son Provinceนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
753Epidemiological studiesการศึกษาหาอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในหมู่บ้านที่มีอัตราตายด้วยโรคมะนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 282925465
754Situational analysis of public healthA comparison of antenatal HIV prevalence determined from annual sentinel surveillancนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
755Conference Paperเอกสารสรุปผลการดำเนินงานการสอนระบาดวิทยา 9-11 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้อ2828254048
756Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดทั้งหมดจากสถานพยาบาลต่างๆ ปแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254047
757Epidemiological studiesการศึกษาโครงสร้าง กระบวนการ ความตรงประเด็น และความครอบคลุมของการออกบัตรสวัสดิการประชแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254076
758Epidemiological studiesการศึกษาปัญหาสุขภาพของนักเรียนอาจารย์และภารโรงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในโรงเนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254013
759Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยสู้รบชาวนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254016
760Outbreak investigationการสอบสวนโรคไข้ออกผื่น อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคายแพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล 2825254015
761Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Botulism จากหน่อไม้อัดปี๊บในจังหวัดน่าน ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254015
762Epidemiological studiesการวัดระดับ Urinary iodine ในนักเรียนประถมศึกษาของประเทศไทย ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254016
763Epidemiological studiesระบาดวิทยาของ Haemophilus Influenzae Type b ในประเทศไทยแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254015
764Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษโรงเรียนราชวินิตแพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254017
765Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มผู้บรจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่แพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254019
766Outbreak investigationการระบาดของโรคอหิวาตกโรคปากน้ำชุมพร 15 พฤศจิกายน 2540-27 มีนาคม 2541แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
767Outbreak investigationอาหารเป็นพิษในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
768Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254023
769Outbreak investigationการสอบสวนโรค Visceral Leishmaniasis (Kala Azar) คนไทยรายที่ 6 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253959
770Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษในงานอบรมหลักสูตรเข้ม มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253929
771Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยกลุ่มอาการเป็นพิษจากการอมฟลูออไรด์เกินขนาดในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253916
772Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงงานแปรรูปไม้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2539นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี 2820253915
773Epidemiological studiesระบาดวิทยาของโรตาไวรัสในประเทศไทยนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253921
774Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253918
775Epidemiological studiesระบาดวิทยาของพฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253977
776Outbreak investigationโรคไข้กาฬหลังแอ่นรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะรายนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253919
777Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง นายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253916
778Situational analysis of public healthระบาดวิทยาของโรคไข้กาฬหลังแอ่นนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818254832
779Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ไทป์ 2 ในมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทยนายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254812
780Epidemiological studiesการศึกษาภาระโรคของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254825
781Epidemiological studiesPhysical Injuries and Fatalities Resulting from Violence in the 3 Southernmost Proviนายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254817
782Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้สมองอักเสบจังหวัดฉะเชิงเทราเรือเอกนายแพทย์วารินทร์ ปงกันค2810254818
783Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปรนายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร 2816254814
784Outbreak investigationAn Outbreak of Rubella Among Thai Police Academy Studentsนายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา 2815254811
785Outbreak investigationLeishmania siamensis sp nov from a Patient with Visceral Leishmaniasis in Thailandนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 2814254829
786Outbreak investigationAn Outbreak of Human Brucellosis at a Goat Farm in Thailandนายแพทญ์ธีรยุทธ สุขมี 2813254816
787Epidemiological studiesHuman trichinosis in Thailand from 1981-2007สัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 2812254813
788Outbreak investigationAutochthonous visceral Leishmaniasis a report of a second case in Thailandสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 281225488
789Epidemiological studiesEpidemiological study of swine trichinosis in endemic area of Nan province Thailandสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว 2812254813
790Situational analysis of public healthRisk-based Surveillance for Avian Influenza in Poultry in Thailandนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254816
791Epidemiological studiesLongitudinal Study of Avian Influenza Virus in Free-grazing Duck in Thailand 2006-20นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254810
792Outbreak investigationการสอบสวนโรค Avian Influenza outbreak in poultry of high risk areas in Thailand Juneนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254810
793Outbreak investigationAn outbreak caused by contamination of a school lunch by Shigella in Thailand 2005นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย 2811254812
794Epidemiological studiesการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใเรือเอกนายแพทย์วารินทร์ ปงกันค2810254873
795Situational analysis of public healthรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระยะ 20เดือนแรกขอนายแพทย์ศุเลิศ เนตรสุวรรณ 2809254510
796Epidemiological studiesการประมาณภาระโรคที่เกิดจากเชื้อ Haemophilus influenzae type b (Hib) ด้วย Rapid assesนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว 2808254529
797Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Tetrodotoxin จากปลาปักเป้าทะเลมีพิษในกรุงเทพมหานครนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว 2808254525
798Outbreak investigationAn Outbreak of Acute Respiratory Tract Infection in A Military Conscript Camp Thailaนายแพทย์เฉวตสรร นามวาท 2807254211
799Epidemiological studiesHepatitis C virus infection in IVDUs prevalence genotypes and risk factor associatedนายแพทย์ทิชาพงศ์ หาญสุรภานนท์ 2806254216
800Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไตอักเสบเฉียบพลันหลังจากติดเชื้อ Streptococcus group A จ.น่านายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร 2805254211

Go to Page :|<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... Next> >>|Top