Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2322 no. [ 15 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
701Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคตาแดงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253516
702Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรค Staphylococcal skin infection ในโรงพยาบาลแม่และเด็ก จันายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253515
703Situational analysis of public healthรายงานการศึกษางานเฝ้าระวังโรคจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2535นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 283325358
704Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มิถุนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253523
705Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในครูและเด็กนักรียน โรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ธัแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253521
706Epidemiological studiesการเฝ้าระวังโรคปอดบวมในประเทศไทยแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253525
707Epidemiological studiesการสอบสวนโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันในคนงานทำกระเป๋าหนัง จังหวัดสมุทรปราการ กุมภาพันธ์นายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253513
708Epidemiological studiesการสำรวจอัตราความชุกของวัณโรคและการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253523
709Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของตับอักเสบไวรัส เอ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253521
710Outbreak investigationoutbreak of Hepatitis a in a college traced to a contaminated water reservoir in cafแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253514
711Outbreak investigationการสอบสวนผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเฉพาะที่ฉีดเข้าสันหลัง พ.ศ. 2547แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 283025469
712Epidemiological studiesโครงการสำรวจควมครอบคลุมของวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีทแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
713Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อเขตชายแดนระหว่างจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยและแขวงสะแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
714Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254624
715Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า หมู่ 2 บ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254613
716Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรคในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง(บ้านราชาวดี) อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254612
717Outbreak investigationInfluenza outbreak in Rajaprajanugroh 22th school Pai District Mae Hong Son Provinceนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
718Epidemiological studiesการศึกษาหาอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในหมู่บ้านที่มีอัตราตายด้วยโรคมะนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 282925465
719Situational analysis of public healthA comparison of antenatal HIV prevalence determined from annual sentinel surveillancนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
720Conference Paperเอกสารสรุปผลการดำเนินงานการสอนระบาดวิทยา 9-11 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้อ2828254048
721Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดทั้งหมดจากสถานพยาบาลต่างๆ ปแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254047
722Epidemiological studiesการศึกษาโครงสร้าง กระบวนการ ความตรงประเด็น และความครอบคลุมของการออกบัตรสวัสดิการประชแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254076
723Epidemiological studiesการศึกษาปัญหาสุขภาพของนักเรียนอาจารย์และภารโรงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในโรงเนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254013
724Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยสู้รบชาวนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254016
725Outbreak investigationการสอบสวนโรคไข้ออกผื่น อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคายแพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล 2825254015
726Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Botulism จากหน่อไม้อัดปี๊บในจังหวัดน่าน ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254015
727Epidemiological studiesการวัดระดับ Urinary iodine ในนักเรียนประถมศึกษาของประเทศไทย ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254016
728Epidemiological studiesระบาดวิทยาของ Haemophilus Influenzae Type b ในประเทศไทยแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254015
729Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษโรงเรียนราชวินิตแพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254017
730Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มผู้บรจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่แพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254019
731Outbreak investigationการระบาดของโรคอหิวาตกโรคปากน้ำชุมพร 15 พฤศจิกายน 2540-27 มีนาคม 2541แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
732Outbreak investigationอาหารเป็นพิษในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
733Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254023
734Outbreak investigationการสอบสวนโรค Visceral Leishmaniasis (Kala Azar) คนไทยรายที่ 6 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253959
735Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษในงานอบรมหลักสูตรเข้ม มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253929
736Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยกลุ่มอาการเป็นพิษจากการอมฟลูออไรด์เกินขนาดในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253916
737Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงงานแปรรูปไม้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2539นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี 2820253915
738Epidemiological studiesระบาดวิทยาของโรตาไวรัสในประเทศไทยนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253921
739Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253918
740Epidemiological studiesระบาดวิทยาของพฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253977
741Outbreak investigationโรคไข้กาฬหลังแอ่นรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะรายนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253919
742Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง นายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253916
743Situational analysis of public healthระบาดวิทยาของโรคไข้กาฬหลังแอ่นนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818254832
744Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ไทป์ 2 ในมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทยนายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254812
745Epidemiological studiesการศึกษาภาระโรคของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254825
746Epidemiological studiesPhysical Injuries and Fatalities Resulting from Violence in the 3 Southernmost Proviนายแพทย์วารินทร์ ปงกันคำ 2817254817
747Situational analysis of public healthการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้สมองอักเสบจังหวัดฉะเชิงเทราเรือเอกนายแพทย์วารินทร์ ปงกันค2810254818
748Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปรนายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร 2816254814
749Outbreak investigationAn Outbreak of Rubella Among Thai Police Academy Studentsนายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา 2815254811
750Outbreak investigationLeishmania siamensis sp nov from a Patient with Visceral Leishmaniasis in Thailandนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 2814254829

Go to Page :|<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... Next> >>|Top