Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2350 no. [ 15 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
701Bookคู่มือการดำเนินงานทางระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข 21972542412
702Bookคณิตศาสตร์ทั่วไปอนุสรณ์ สรพรหม 28432546223
703Bookคณิตศาสตร์ธุรกิจอนุสรณ์ สรพรหม 28432546250
704BookComprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue HaemorrhagiWorld Health Organization 15812011196
705Bookคู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิสสำนักงานโครงการควบคุมโรคเลปโตส28422544120
706Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
707Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
708Situational analysis of public healthโครงการศึกษาสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังและผลกระทบของแคดเมี่ยมต่อการทำงานของไตในประชากรนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254720
709Situational analysis of public healthรายงานประสบการณ์จากการออกปฎิบัติงานทบทวนระบบเฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบปวกเปียกนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254738
710Outbreak investigationโรคหัดในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำส่งผลให้ยังคงมีการระบนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254713
711Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2547นายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254724
712Epidemiological studiesการสูญเสียทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเมื่อมีเด็กป่วยด้วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254423
713Situational analysis of public healthการปฐมพยาบาลและการดูแลขณะส่งต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บจากสถานพยาบาลอื่นมายังโรแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254428
714Epidemiological studiesการเพิ่มจำนวนผู้ตายจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และปัจจัยที่เกี่ยวขแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254422
715Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อยาในศูนย์อพยพบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254440
716Epidemiological studiesVaccine efficacy among measles outbreak in Narathiwat Province Thailand 2001นายแพทญ์พีระมน นิงสานนท์ 283825449
717Epidemiological studiesความชุกของการติดเชื้อวัณโรคและการป่วยวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกนายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254440
718Outbreak investigationการระบาดของแผลติดเชื้อหลังจากโคลนถล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สิงหาคม 2544นายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254419
719Epidemiological studiesการได้รับไอโอดีนจากแหล่งต่างๆ ของประชากรไทยแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254427
720Outbreak investigationการระบาดของโรคหัด จังหวัดสุราษร์ธานี 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2545แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
721Epidemiological studiesการวิจัยการประเมินระบบเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการของเด็กอายุ 0-60 เดือน จังหวัดสระแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
722Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคทริคิโนสิส จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2544-2545แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254426
723Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษตะกั่วในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2544 และระดับตะกั่วในเลือดของคนงานไทยปี พแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254427
724Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2544แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254445
725Epidemiological studiesการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และความสัแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254435
726Epidemiological studiesปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.นายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253567
727Epidemiological studiesรายงานการศึกษาผู้ป่วยโรคลดความกดที่เข้ารับการรักษาด้วย Recompression Chamber ที่โรงพนายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253523
728Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเจ็บป่วยจากกาวในคนงานโรงงานทำรองเท้าผ้าใบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253516
729Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคตาแดงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253516
730Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรค Staphylococcal skin infection ในโรงพยาบาลแม่และเด็ก จันายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253515
731Situational analysis of public healthรายงานการศึกษางานเฝ้าระวังโรคจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2535นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 283325358
732Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มิถุนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253523
733Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในครูและเด็กนักรียน โรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ธัแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253521
734Epidemiological studiesการเฝ้าระวังโรคปอดบวมในประเทศไทยแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253525
735Epidemiological studiesการสอบสวนโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันในคนงานทำกระเป๋าหนัง จังหวัดสมุทรปราการ กุมภาพันธ์นายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253513
736Epidemiological studiesการสำรวจอัตราความชุกของวัณโรคและการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253523
737Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของตับอักเสบไวรัส เอ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253521
738Outbreak investigationoutbreak of Hepatitis a in a college traced to a contaminated water reservoir in cafแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253514
739Outbreak investigationการสอบสวนผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเฉพาะที่ฉีดเข้าสันหลัง พ.ศ. 2547แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 283025469
740Epidemiological studiesโครงการสำรวจควมครอบคลุมของวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีทแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
741Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อเขตชายแดนระหว่างจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยและแขวงสะแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
742Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254624
743Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า หมู่ 2 บ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254613
744Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรคในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง(บ้านราชาวดี) อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254612
745Outbreak investigationInfluenza outbreak in Rajaprajanugroh 22th school Pai District Mae Hong Son Provinceนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
746Epidemiological studiesการศึกษาหาอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในหมู่บ้านที่มีอัตราตายด้วยโรคมะนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 282925465
747Situational analysis of public healthA comparison of antenatal HIV prevalence determined from annual sentinel surveillancนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
748Conference Paperเอกสารสรุปผลการดำเนินงานการสอนระบาดวิทยา 9-11 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้อ2828254048
749Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดทั้งหมดจากสถานพยาบาลต่างๆ ปแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254047
750Epidemiological studiesการศึกษาโครงสร้าง กระบวนการ ความตรงประเด็น และความครอบคลุมของการออกบัตรสวัสดิการประชแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254076

Go to Page :|<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... Next> >>|Top