Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2355 no. [ 15 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
701Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167
702Bookคู่มือการกวาดล้างโรคโปลิโอกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254896
703Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294
704Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294
705Bookวัคซีนโอฬาร พรหมาลิขิต 28442554876
706Bookคู่มือการดำเนินงานทางระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข 21972542412
707Bookคณิตศาสตร์ทั่วไปอนุสรณ์ สรพรหม 28432546223
708Bookคณิตศาสตร์ธุรกิจอนุสรณ์ สรพรหม 28432546250
709BookComprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue HaemorrhagiWorld Health Organization 15812011196
710Bookคู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิสสำนักงานโครงการควบคุมโรคเลปโตส28422544120
711Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
712Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
713Situational analysis of public healthโครงการศึกษาสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังและผลกระทบของแคดเมี่ยมต่อการทำงานของไตในประชากรนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254720
714Situational analysis of public healthรายงานประสบการณ์จากการออกปฎิบัติงานทบทวนระบบเฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบปวกเปียกนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254738
715Outbreak investigationโรคหัดในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำส่งผลให้ยังคงมีการระบนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254713
716Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2547นายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254724
717Epidemiological studiesการสูญเสียทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเมื่อมีเด็กป่วยด้วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254423
718Situational analysis of public healthการปฐมพยาบาลและการดูแลขณะส่งต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บจากสถานพยาบาลอื่นมายังโรแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254428
719Epidemiological studiesการเพิ่มจำนวนผู้ตายจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และปัจจัยที่เกี่ยวขแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254422
720Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อยาในศูนย์อพยพบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254440
721Epidemiological studiesVaccine efficacy among measles outbreak in Narathiwat Province Thailand 2001นายแพทญ์พีระมน นิงสานนท์ 283825449
722Epidemiological studiesความชุกของการติดเชื้อวัณโรคและการป่วยวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกนายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254440
723Outbreak investigationการระบาดของแผลติดเชื้อหลังจากโคลนถล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สิงหาคม 2544นายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254419
724Epidemiological studiesการได้รับไอโอดีนจากแหล่งต่างๆ ของประชากรไทยแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254427
725Outbreak investigationการระบาดของโรคหัด จังหวัดสุราษร์ธานี 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2545แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
726Epidemiological studiesการวิจัยการประเมินระบบเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการของเด็กอายุ 0-60 เดือน จังหวัดสระแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
727Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคทริคิโนสิส จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2544-2545แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254426
728Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษตะกั่วในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2544 และระดับตะกั่วในเลือดของคนงานไทยปี พแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254427
729Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2544แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254445
730Epidemiological studiesการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และความสัแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254435
731Epidemiological studiesปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.นายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253567
732Epidemiological studiesรายงานการศึกษาผู้ป่วยโรคลดความกดที่เข้ารับการรักษาด้วย Recompression Chamber ที่โรงพนายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253523
733Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเจ็บป่วยจากกาวในคนงานโรงงานทำรองเท้าผ้าใบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253516
734Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคตาแดงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253516
735Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรค Staphylococcal skin infection ในโรงพยาบาลแม่และเด็ก จันายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253515
736Situational analysis of public healthรายงานการศึกษางานเฝ้าระวังโรคจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2535นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 283325358
737Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มิถุนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253523
738Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในครูและเด็กนักรียน โรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ธัแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253521
739Epidemiological studiesการเฝ้าระวังโรคปอดบวมในประเทศไทยแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253525
740Epidemiological studiesการสอบสวนโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันในคนงานทำกระเป๋าหนัง จังหวัดสมุทรปราการ กุมภาพันธ์นายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253513
741Epidemiological studiesการสำรวจอัตราความชุกของวัณโรคและการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253523
742Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของตับอักเสบไวรัส เอ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253521
743Outbreak investigationoutbreak of Hepatitis a in a college traced to a contaminated water reservoir in cafแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253514
744Outbreak investigationการสอบสวนผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเฉพาะที่ฉีดเข้าสันหลัง พ.ศ. 2547แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 283025469
745Epidemiological studiesโครงการสำรวจควมครอบคลุมของวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีทแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
746Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อเขตชายแดนระหว่างจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยและแขวงสะแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
747Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254624
748Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า หมู่ 2 บ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254613
749Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรคในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง(บ้านราชาวดี) อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254612
750Outbreak investigationInfluenza outbreak in Rajaprajanugroh 22th school Pai District Mae Hong Son Provinceนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610

Go to Page :|<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... Next> >>|Top