Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2329 no. [ 15 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
701Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคทริคิโนสิส จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2544-2545แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254426
702Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษตะกั่วในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2544 และระดับตะกั่วในเลือดของคนงานไทยปี พแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254427
703Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2544แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254445
704Epidemiological studiesการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และความสัแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254435
705Epidemiological studiesปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.นายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253567
706Epidemiological studiesรายงานการศึกษาผู้ป่วยโรคลดความกดที่เข้ารับการรักษาด้วย Recompression Chamber ที่โรงพนายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253523
707Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเจ็บป่วยจากกาวในคนงานโรงงานทำรองเท้าผ้าใบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253516
708Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคตาแดงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253516
709Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรค Staphylococcal skin infection ในโรงพยาบาลแม่และเด็ก จันายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253515
710Situational analysis of public healthรายงานการศึกษางานเฝ้าระวังโรคจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2535นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 283325358
711Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มิถุนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253523
712Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในครูและเด็กนักรียน โรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ธัแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253521
713Epidemiological studiesการเฝ้าระวังโรคปอดบวมในประเทศไทยแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253525
714Epidemiological studiesการสอบสวนโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันในคนงานทำกระเป๋าหนัง จังหวัดสมุทรปราการ กุมภาพันธ์นายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253513
715Epidemiological studiesการสำรวจอัตราความชุกของวัณโรคและการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253523
716Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของตับอักเสบไวรัส เอ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253521
717Outbreak investigationoutbreak of Hepatitis a in a college traced to a contaminated water reservoir in cafแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253514
718Outbreak investigationการสอบสวนผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเฉพาะที่ฉีดเข้าสันหลัง พ.ศ. 2547แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 283025469
719Epidemiological studiesโครงการสำรวจควมครอบคลุมของวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีทแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
720Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อเขตชายแดนระหว่างจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยและแขวงสะแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
721Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254624
722Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า หมู่ 2 บ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254613
723Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรคในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง(บ้านราชาวดี) อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254612
724Outbreak investigationInfluenza outbreak in Rajaprajanugroh 22th school Pai District Mae Hong Son Provinceนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
725Epidemiological studiesการศึกษาหาอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในหมู่บ้านที่มีอัตราตายด้วยโรคมะนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 282925465
726Situational analysis of public healthA comparison of antenatal HIV prevalence determined from annual sentinel surveillancนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
727Conference Paperเอกสารสรุปผลการดำเนินงานการสอนระบาดวิทยา 9-11 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้อ2828254048
728Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดทั้งหมดจากสถานพยาบาลต่างๆ ปแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254047
729Epidemiological studiesการศึกษาโครงสร้าง กระบวนการ ความตรงประเด็น และความครอบคลุมของการออกบัตรสวัสดิการประชแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254076
730Epidemiological studiesการศึกษาปัญหาสุขภาพของนักเรียนอาจารย์และภารโรงที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในโรงเนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254013
731Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยสู้รบชาวนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2826254016
732Outbreak investigationการสอบสวนโรคไข้ออกผื่น อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคายแพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล 2825254015
733Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Botulism จากหน่อไม้อัดปี๊บในจังหวัดน่าน ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254015
734Epidemiological studiesการวัดระดับ Urinary iodine ในนักเรียนประถมศึกษาของประเทศไทย ปี 2541นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย2824254016
735Epidemiological studiesระบาดวิทยาของ Haemophilus Influenzae Type b ในประเทศไทยแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254015
736Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษโรงเรียนราชวินิตแพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254017
737Epidemiological studiesการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มผู้บรจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่แพทย์หญิงบัวขาว เชี่ยววิริยะกุ2823254019
738Outbreak investigationการระบาดของโรคอหิวาตกโรคปากน้ำชุมพร 15 พฤศจิกายน 2540-27 มีนาคม 2541แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
739Outbreak investigationอาหารเป็นพิษในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254031
740Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังแพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 2822254023
741Outbreak investigationการสอบสวนโรค Visceral Leishmaniasis (Kala Azar) คนไทยรายที่ 6 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253959
742Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของกลุ่มอาการอาหารเป็นพิษในงานอบรมหลักสูตรเข้ม มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253929
743Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยกลุ่มอาการเป็นพิษจากการอมฟลูออไรด์เกินขนาดในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 2821253916
744Outbreak investigationการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงงานแปรรูปไม้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2539นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี 2820253915
745Epidemiological studiesระบาดวิทยาของโรตาไวรัสในประเทศไทยนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253921
746Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์นคร เปรมศรี 2819253918
747Epidemiological studiesระบาดวิทยาของพฤติกรรมสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253977
748Outbreak investigationโรคไข้กาฬหลังแอ่นรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะรายนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253919
749Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง นายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818253916
750Situational analysis of public healthระบาดวิทยาของโรคไข้กาฬหลังแอ่นนายแพทย์จรุง เมืองชนะ 2818254832

Go to Page :|<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... Next> >>|Top