Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2351 no. [ 15 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
701Bookวัคซีนโอฬาร พรหมาลิขิต 28442554876
702Bookคู่มือการดำเนินงานทางระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข 21972542412
703Bookคณิตศาสตร์ทั่วไปอนุสรณ์ สรพรหม 28432546223
704Bookคณิตศาสตร์ธุรกิจอนุสรณ์ สรพรหม 28432546250
705BookComprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue HaemorrhagiWorld Health Organization 15812011196
706Bookคู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิสสำนักงานโครงการควบคุมโรคเลปโตส28422544120
707Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
708Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
709Situational analysis of public healthโครงการศึกษาสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังและผลกระทบของแคดเมี่ยมต่อการทำงานของไตในประชากรนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254720
710Situational analysis of public healthรายงานประสบการณ์จากการออกปฎิบัติงานทบทวนระบบเฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบปวกเปียกนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254738
711Outbreak investigationโรคหัดในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำส่งผลให้ยังคงมีการระบนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254713
712Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2547นายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254724
713Epidemiological studiesการสูญเสียทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเมื่อมีเด็กป่วยด้วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254423
714Situational analysis of public healthการปฐมพยาบาลและการดูแลขณะส่งต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บจากสถานพยาบาลอื่นมายังโรแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254428
715Epidemiological studiesการเพิ่มจำนวนผู้ตายจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และปัจจัยที่เกี่ยวขแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254422
716Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อยาในศูนย์อพยพบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254440
717Epidemiological studiesVaccine efficacy among measles outbreak in Narathiwat Province Thailand 2001นายแพทญ์พีระมน นิงสานนท์ 283825449
718Epidemiological studiesความชุกของการติดเชื้อวัณโรคและการป่วยวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกนายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254440
719Outbreak investigationการระบาดของแผลติดเชื้อหลังจากโคลนถล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สิงหาคม 2544นายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254419
720Epidemiological studiesการได้รับไอโอดีนจากแหล่งต่างๆ ของประชากรไทยแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254427
721Outbreak investigationการระบาดของโรคหัด จังหวัดสุราษร์ธานี 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2545แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
722Epidemiological studiesการวิจัยการประเมินระบบเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการของเด็กอายุ 0-60 เดือน จังหวัดสระแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
723Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคทริคิโนสิส จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2544-2545แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254426
724Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษตะกั่วในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2544 และระดับตะกั่วในเลือดของคนงานไทยปี พแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254427
725Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2544แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254445
726Epidemiological studiesการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และความสัแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254435
727Epidemiological studiesปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.นายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253567
728Epidemiological studiesรายงานการศึกษาผู้ป่วยโรคลดความกดที่เข้ารับการรักษาด้วย Recompression Chamber ที่โรงพนายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253523
729Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเจ็บป่วยจากกาวในคนงานโรงงานทำรองเท้าผ้าใบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253516
730Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคตาแดงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253516
731Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรค Staphylococcal skin infection ในโรงพยาบาลแม่และเด็ก จันายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253515
732Situational analysis of public healthรายงานการศึกษางานเฝ้าระวังโรคจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2535นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 283325358
733Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มิถุนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253523
734Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในครูและเด็กนักรียน โรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ธัแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253521
735Epidemiological studiesการเฝ้าระวังโรคปอดบวมในประเทศไทยแพทย์หญิงมนทกานติ์ คำดี 2832253525
736Epidemiological studiesการสอบสวนโรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลันในคนงานทำกระเป๋าหนัง จังหวัดสมุทรปราการ กุมภาพันธ์นายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253513
737Epidemiological studiesการสำรวจอัตราความชุกของวัณโรคและการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253523
738Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของตับอักเสบไวรัส เอ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253521
739Outbreak investigationoutbreak of Hepatitis a in a college traced to a contaminated water reservoir in cafแพทย์หญิงอุไร ภูนวกุล 2797253514
740Outbreak investigationการสอบสวนผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเฉพาะที่ฉีดเข้าสันหลัง พ.ศ. 2547แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 283025469
741Epidemiological studiesโครงการสำรวจควมครอบคลุมของวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีทแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
742Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อเขตชายแดนระหว่างจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยและแขวงสะแพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254614
743Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม 2830254624
744Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า หมู่ 2 บ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254613
745Outbreak investigationรายงานการสอบสวนอหิวาตกโรคในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง(บ้านราชาวดี) อำนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254612
746Outbreak investigationInfluenza outbreak in Rajaprajanugroh 22th school Pai District Mae Hong Son Provinceนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
747Epidemiological studiesการศึกษาหาอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในหมู่บ้านที่มีอัตราตายด้วยโรคมะนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 282925465
748Situational analysis of public healthA comparison of antenatal HIV prevalence determined from annual sentinel surveillancนายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง 2829254610
749Conference Paperเอกสารสรุปผลการดำเนินงานการสอนระบาดวิทยา 9-11 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้อ2828254048
750Situational analysis of public healthการศึกษาสถานการณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดทั้งหมดจากสถานพยาบาลต่างๆ ปแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู 2827254047

Go to Page :|<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... Next> >>|Top