Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2351 no. [ 14 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
651Bookโรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus) แนวทางการป้องกันควบคุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255152
652Bookการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532551186
653Bookคู่มือการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในกรุงเทพมหานครศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ข้อมูลโ28642548144
654Bookแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2553กระทรวงสาธารณสุข 21972553262
655Bookไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก20362553168
656Bookเขาเรียกผมว่าคุณหมอผู้เปลี่ยนโลกนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 28632552118
657Bookรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2547 (ฉบับปรับปรุง)กระทรวงสาธารณสุข 21972550222
658Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรคสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255370
659BookLuang Prabang Field Epidemiology Conference 2010International Field Epidemiolo2861201020
660Bookคาดการณ์โรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญในประเทศไทย 2554สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255379
661Bookแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานในชุมชนของการควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลกองโรคติดต่อทั่วไปและกองวัณโรค2860200782
662BookThe Second National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza andThe Executive Committee for Pr28592007112
663Bookหยุดโลกร้อนระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโร2604255191
664BookThailand National Core Capacity Development Plan in Compliance with International heMInistry of public Health 1744200844
665BookImplementation of International Health Regulations 2005World Health Organization 1581200532
666BookCombating Emerging Infectious DiseasesWorld Health Organization 1581200539
667Bookแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัส ในกรุงเทพมหานครสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2858255436
668Bookคู่มือการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแ28572552130
669Bookความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูกนิตยา แก้วร่วมวงศ์ 28562542115
670Bookรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ววิพุธ พูลเจริญ 19732549220
671Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036255183
672Bookการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอกนายแพทย์ธงชัย อุ่นเอกลาภ 28552541104
673Bookสรุปการซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 มีนาคมกระทรวงสาธารณสุข 2197255096
674Bookแนวทางการปฏิบัติงานโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 สำหรับบุคลากรการแพกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662255096
675Bookตำราวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2550สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532550241
676Bookการประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสาธารณสุขศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต28542549400
677Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255051
678Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข 21972538135
679Bookคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254856
680Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522553369
681Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522008369
682Bookการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2551กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847255172
683Bookการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บทคัดย่อและสรุปคำบรรยาย ระบาดวิทยากับความท้าสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512554191
684Bookสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พ.ศ. 2553 และการพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 2850255498
685Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ26072549339
686Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในประเทศไทยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ28492549449
687Bookวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพกลยุทธ์และลีลาศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลร2617254257
688Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท28482542535
689Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
690Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
691Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
692Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
693Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
694Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
695Bookเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254444
696Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167
697Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167
698Bookคู่มือการกวาดล้างโรคโปลิโอกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254896
699Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294
700Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294

Go to Page :|<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Next> >>|Top