Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2350 no. [ 14 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
651Bookการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532551186
652Bookคู่มือการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในกรุงเทพมหานครศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ข้อมูลโ28642548144
653Bookแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2553กระทรวงสาธารณสุข 21972553262
654Bookไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก20362553168
655Bookเขาเรียกผมว่าคุณหมอผู้เปลี่ยนโลกนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 28632552118
656Bookรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2547 (ฉบับปรับปรุง)กระทรวงสาธารณสุข 21972550222
657Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรคสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255370
658BookLuang Prabang Field Epidemiology Conference 2010International Field Epidemiolo2861201020
659Bookคาดการณ์โรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญในประเทศไทย 2554สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255379
660Bookแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานในชุมชนของการควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลกองโรคติดต่อทั่วไปและกองวัณโรค2860200782
661BookThe Second National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza andThe Executive Committee for Pr28592007112
662Bookหยุดโลกร้อนระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโร2604255191
663BookThailand National Core Capacity Development Plan in Compliance with International heMInistry of public Health 1744200844
664BookImplementation of International Health Regulations 2005World Health Organization 1581200532
665BookCombating Emerging Infectious DiseasesWorld Health Organization 1581200539
666Bookแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัส ในกรุงเทพมหานครสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2858255436
667Bookคู่มือการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแ28572552130
668Bookความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูกนิตยา แก้วร่วมวงศ์ 28562542115
669Bookรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ววิพุธ พูลเจริญ 19732549220
670Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036255183
671Bookการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอกนายแพทย์ธงชัย อุ่นเอกลาภ 28552541104
672Bookสรุปการซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 มีนาคมกระทรวงสาธารณสุข 2197255096
673Bookแนวทางการปฏิบัติงานโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 สำหรับบุคลากรการแพกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662255096
674Bookตำราวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2550สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532550241
675Bookการประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสาธารณสุขศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต28542549400
676Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255051
677Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข 21972538135
678Bookคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254856
679Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522553369
680Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522008369
681Bookการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2551กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847255172
682Bookการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บทคัดย่อและสรุปคำบรรยาย ระบาดวิทยากับความท้าสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512554191
683Bookสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พ.ศ. 2553 และการพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 2850255498
684Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ26072549339
685Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในประเทศไทยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ28492549449
686Bookวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพกลยุทธ์และลีลาศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลร2617254257
687Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท28482542535
688Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
689Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
690Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
691Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
692Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
693Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
694Bookเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254444
695Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167
696Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167
697Bookคู่มือการกวาดล้างโรคโปลิโอกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254896
698Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294
699Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294
700Bookวัคซีนโอฬาร พรหมาลิขิต 28442554876

Go to Page :|<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Next> >>|Top