Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2355 no. [ 14 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
651Bookรายงานประจำปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 28662553208
652Bookแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005)กระทรวงสาธารณสุข 2197255172
653Bookโรคจากสัตว์พิษและการดูแลรักษามุกดา ตฤษณานนท์ 28652547148
654Bookคู่มือสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254997
655Bookโรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus) แนวทางการป้องกันควบคุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255152
656Bookการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532551186
657Bookคู่มือการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในกรุงเทพมหานครศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ข้อมูลโ28642548144
658Bookแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2553กระทรวงสาธารณสุข 21972553262
659Bookไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก20362553168
660Bookเขาเรียกผมว่าคุณหมอผู้เปลี่ยนโลกนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 28632552118
661Bookรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2547 (ฉบับปรับปรุง)กระทรวงสาธารณสุข 21972550222
662Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรคสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255370
663BookLuang Prabang Field Epidemiology Conference 2010International Field Epidemiolo2861201020
664Bookคาดการณ์โรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญในประเทศไทย 2554สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255379
665Bookแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานในชุมชนของการควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลกองโรคติดต่อทั่วไปและกองวัณโรค2860200782
666BookThe Second National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza andThe Executive Committee for Pr28592007112
667Bookหยุดโลกร้อนระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโร2604255191
668BookThailand National Core Capacity Development Plan in Compliance with International heMInistry of public Health 1744200844
669BookImplementation of International Health Regulations 2005World Health Organization 1581200532
670BookCombating Emerging Infectious DiseasesWorld Health Organization 1581200539
671Bookแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัส ในกรุงเทพมหานครสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2858255436
672Bookคู่มือการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแ28572552130
673Bookความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูกนิตยา แก้วร่วมวงศ์ 28562542115
674Bookรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ววิพุธ พูลเจริญ 19732549220
675Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036255183
676Bookการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอกนายแพทย์ธงชัย อุ่นเอกลาภ 28552541104
677Bookสรุปการซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 มีนาคมกระทรวงสาธารณสุข 2197255096
678Bookแนวทางการปฏิบัติงานโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 สำหรับบุคลากรการแพกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662255096
679Bookตำราวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2550สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532550241
680Bookการประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสาธารณสุขศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต28542549400
681Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255051
682Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข 21972538135
683Bookคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254856
684Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522553369
685Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522008369
686Bookการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2551กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847255172
687Bookการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บทคัดย่อและสรุปคำบรรยาย ระบาดวิทยากับความท้าสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512554191
688Bookสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พ.ศ. 2553 และการพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 2850255498
689Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ26072549339
690Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในประเทศไทยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ28492549449
691Bookวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพกลยุทธ์และลีลาศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลร2617254257
692Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท28482542535
693Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
694Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
695Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
696Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
697Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
698Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
699Bookเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254444
700Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167

Go to Page :|<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Next> >>|Top