Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 14 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
651Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522008369
652Bookการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2551กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847255172
653Bookการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บทคัดย่อและสรุปคำบรรยาย ระบาดวิทยากับความท้าสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512554191
654Bookสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พ.ศ. 2553 และการพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 2850255498
655Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ26072549339
656Bookข้อมูลห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในประเทศไทยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแ28492549449
657Bookวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพกลยุทธ์และลีลาศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลร2617254257
658Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท28482542535
659Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
660Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254244
661Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
662Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ ประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254238
663Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
664Bookคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคหัดประเทศไทยกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254236
665Bookเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระท2848254444
666Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167
667Bookการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อประเทศไทยกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ 26112543167
668Bookคู่มือการกวาดล้างโรคโปลิโอกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254896
669Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294
670Bookคู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน(Donning and Removing Personal Protective Equipmentสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว2846255294
671Bookวัคซีนโอฬาร พรหมาลิขิต 28442554876
672Bookคู่มือการดำเนินงานทางระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข 21972542412
673Bookคณิตศาสตร์ทั่วไปอนุสรณ์ สรพรหม 28432546223
674Bookคณิตศาสตร์ธุรกิจอนุสรณ์ สรพรหม 28432546250
675BookComprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue HaemorrhagiWorld Health Organization 15812011196
676Bookคู่มือวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิสสำนักงานโครงการควบคุมโรคเลปโตส28422544120
677Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
678Epidemiological studiesการสำรวจทางระบาดวิทยาของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในทหารประจำการของกองทัพภาคที่ 1 กองทัร้อยเอกนายแพทย์ธีรยุทธ สุขมี 28412548110
679Situational analysis of public healthโครงการศึกษาสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังและผลกระทบของแคดเมี่ยมต่อการทำงานของไตในประชากรนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254720
680Situational analysis of public healthรายงานประสบการณ์จากการออกปฎิบัติงานทบทวนระบบเฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบปวกเปียกนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254738
681Outbreak investigationโรคหัดในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำส่งผลให้ยังคงมีการระบนายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254713
682Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2547นายแพทย์นัฐพล แย้มพิกุลสกุล 2840254724
683Epidemiological studiesการสูญเสียทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเมื่อมีเด็กป่วยด้วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254423
684Situational analysis of public healthการปฐมพยาบาลและการดูแลขณะส่งต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บจากสถานพยาบาลอื่นมายังโรแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254428
685Epidemiological studiesการเพิ่มจำนวนผู้ตายจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และปัจจัยที่เกี่ยวขแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254422
686Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคไข้ทัยฟอยด์ดื้อยาในศูนย์อพยพบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแพทย์หญิงจิราพร พลายโถ 2839254440
687Epidemiological studiesVaccine efficacy among measles outbreak in Narathiwat Province Thailand 2001นายแพทญ์พีระมน นิงสานนท์ 283825449
688Epidemiological studiesความชุกของการติดเชื้อวัณโรคและการป่วยวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกนายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254440
689Outbreak investigationการระบาดของแผลติดเชื้อหลังจากโคลนถล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สิงหาคม 2544นายแพทย์ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ 2837254419
690Epidemiological studiesการได้รับไอโอดีนจากแหล่งต่างๆ ของประชากรไทยแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254427
691Outbreak investigationการระบาดของโรคหัด จังหวัดสุราษร์ธานี 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2545แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
692Epidemiological studiesการวิจัยการประเมินระบบเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการของเด็กอายุ 0-60 เดือน จังหวัดสระแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร 2836254434
693Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคทริคิโนสิส จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2544-2545แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254426
694Situational analysis of public healthสถานการณ์โรคพิษตะกั่วในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2544 และระดับตะกั่วในเลือดของคนงานไทยปี พแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254427
695Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2544แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254445
696Epidemiological studiesการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และความสัแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน 2835254435
697Epidemiological studiesปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.นายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253567
698Epidemiological studiesรายงานการศึกษาผู้ป่วยโรคลดความกดที่เข้ารับการรักษาด้วย Recompression Chamber ที่โรงพนายแพทย์ชัยวัฒน์ เทพเสนา 2834253523
699Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการเจ็บป่วยจากกาวในคนงานโรงงานทำรองเท้าผ้าใบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปนายแพทย์โกวิท พรรณเชษฐ์ 2831253516
700Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคตาแดงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง 2833253516

Go to Page :|<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Next> >>|Top