Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2357 no. [ 13 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
601Bookวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21วิจารณ์ พานิช 28922555416
602Bookแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์สุวิมล ว่องวาณิช 28902554193
603Bookสถิติชิน ทากาฮาชิ 28892553224
604Bookตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร 28882554180
605Bookเรียนปริญญาเอกอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายจำเนียร จวงตระกูล 28872555307
606Bookสาระการเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยา อยู่สุข 28862552252
607BookInfection Control Basic Concepts and Trainingรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852552143
608Bookความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852552284
609Bookหลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห2885612590
610Bookการเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852554552
611Bookหลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852554470
612BookBasic Biostatistics Statistics for Public Health PracticeB.Burt Gerstman 26782008557
613Bookความรู้ในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห2885255396
614JournalILLUSTRATED KEYS TO THE MOSQUITOES OF THAILAND III. GENERA AEDEOMYIA, FICALBIA,MIMOMSuvanee Supavej 2884200685
615JournalILLUSTRATED KEYS TO THE MOSQUITOES OF THAILAND II.GENERA CULEX AND LUTZIASuvanee Supavej 2884200597
616JournalILLUSTRATED KEYS TO THE MOSQUITOES OF THAILAND I. BACKGROUND ; GEOGRAPHIC DISTRIBUTISuvanee Supavej 2884200580
617Bookการเฝ้าระวังและสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512553177
618Bookคู่มือพัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512549105
619Bookการประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2551โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบ28832552136
620Bookคู่มือการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2851255287
621Bookคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราช28822552206
622Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว28462551272
623Bookคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโร28812542188ต
624Bookคู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2554สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชา28802553133
625Bookคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุ28792546161
626Bookการทบทวนวรรณกรรมระบาดวิทยาของปัญหาสาธารณสุขจากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในประเทศไทยแพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์28782537147
627Bookผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดต่อระดับไขมันในผู้มีโคเลสเตอรอลสูงผศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี และคณะ28772545125
628Bookรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 2552สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 2876255290
629Bookรายงานประจำปี 2552 กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662114
630Bookแนวทางการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีสอบสวนโรค/ภัย สำหรับ SRRTกลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิ2875255145
631Bookการประเมินประสิทธิภาพการทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพของกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662100
632Bookสครับไทฟัสสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรว2874254684
633Bookสัตว์รังโรคและแนวทางการสำรวจสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรว2874254654
634Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มพัฒนาระบบและมาตราฐานงานระ2873
635Bookสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทยสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระ2872254770
636Bookการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254774
637Bookโรคพิษสารทำลายอินทรีย์สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ2608254928
638Bookโรคไข้ปวดข้อยุงลายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662255279
639Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036255183
640Bookโรคมือ เท้า ปาก บันทึกการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก20362551116
641Bookแนวทางการวินิจฉัยเพื่อการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254754
642Bookการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแสงโฉม เกิดคล้าย 28712550134
643Bookเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนงานสอบสวนโรคจากส่วนกลางการตรวจวิเคราะห์และเฝ้ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ 28702548155
644Bookคู่มือการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในงานเสริมสร้างสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 28692552148
645Bookแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254866
646Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255052
647Bookมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254853
648Bookระบาดวิทยาของโรคมะเร็งตับในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 278755
649Bookปฏิบัติการอาหารเป็นพิษโบทูลิซึ่ม (Botulism) จังหวัดน่านนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 2868254956
650Bookแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2547สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862254855

Go to Page :|<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Next> >>|Top