Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 13 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
601Bookโรคพิษสารทำลายอินทรีย์สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ2608254928
602Bookโรคไข้ปวดข้อยุงลายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662255279
603Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036255183
604Bookโรคมือ เท้า ปาก บันทึกการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก20362551116
605Bookแนวทางการวินิจฉัยเพื่อการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254754
606Bookการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแสงโฉม เกิดคล้าย 28712550134
607Bookเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนงานสอบสวนโรคจากส่วนกลางการตรวจวิเคราะห์และเฝ้ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ 28702548155
608Bookคู่มือการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในงานเสริมสร้างสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 28692552148
609Bookแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254866
610Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255052
611Bookมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254853
612Bookระบาดวิทยาของโรคมะเร็งตับในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านแพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ 278755
613Bookปฏิบัติการอาหารเป็นพิษโบทูลิซึ่ม (Botulism) จังหวัดน่านนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 2868254956
614Bookแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2547สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862254855
615Bookคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส โรคไข้หูดับธีรศักดิ์ ชักนำ 2867255131
616Bookแนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2851254829
617Bookรายงานประจำปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 28662553208
618Bookแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005)กระทรวงสาธารณสุข 2197255172
619Bookโรคจากสัตว์พิษและการดูแลรักษามุกดา ตฤษณานนท์ 28652547148
620Bookคู่มือสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254997
621Bookโรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus) แนวทางการป้องกันควบคุมสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255152
622Bookการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532551186
623Bookคู่มือการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในกรุงเทพมหานครศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ข้อมูลโ28642548144
624Bookแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2553กระทรวงสาธารณสุข 21972553262
625Bookไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก20362553168
626Bookเขาเรียกผมว่าคุณหมอผู้เปลี่ยนโลกนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 28632552118
627Bookรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2547 (ฉบับปรับปรุง)กระทรวงสาธารณสุข 21972550222
628Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรคสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2862255370
629BookLuang Prabang Field Epidemiology Conference 2010International Field Epidemiolo2861201020
630Bookคาดการณ์โรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญในประเทศไทย 2554สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255379
631Bookแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานในชุมชนของการควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลกองโรคติดต่อทั่วไปและกองวัณโรค2860200782
632BookThe Second National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza andThe Executive Committee for Pr28592007112
633Bookหยุดโลกร้อนระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโร2604255191
634BookThailand National Core Capacity Development Plan in Compliance with International heMInistry of public Health 1744200844
635BookImplementation of International Health Regulations 2005World Health Organization 1581200532
636BookCombating Emerging Infectious DiseasesWorld Health Organization 1581200539
637Bookแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัส ในกรุงเทพมหานครสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2858255436
638Bookคู่มือการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแ28572552130
639Bookความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อโรคเอดส์จากแม่สู่ลูกนิตยา แก้วร่วมวงศ์ 28562542115
640Bookรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ววิพุธ พูลเจริญ 19732549220
641Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036255183
642Bookการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอกนายแพทย์ธงชัย อุ่นเอกลาภ 28552541104
643Bookสรุปการซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 มีนาคมกระทรวงสาธารณสุข 2197255096
644Bookแนวทางการปฏิบัติงานโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 สำหรับบุคลากรการแพกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662255096
645Bookตำราวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2550สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม28532550241
646Bookการประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสาธารณสุขศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต28542549400
647Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม2853255051
648Bookคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข 21972538135
649Bookคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้ว2847254856
650Bookคู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 2008ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 28522553369

Go to Page :|<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Next> >>|Top