Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2352 no. [ 12 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
551Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการตายเฉียบพลันของสุกรในจังหวัดมหาสารคาม ตุลาคม พ.ศ. 2553สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255513
552Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255524
553Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255511
554Epidemiological studiesรายงานการศึกษา เรื่อง การสำรวจภูมิคุ้มกันการติดเชื้อต่อไข้หวัดใหญ่ (H1N1) 2009 และไขนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
555Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สายนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255524
556Outbreak investigationการสอบสวนอาการผื่นแพ้ไม่ทราบสาเหตุในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานครในช่วงนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
557Outbreak investigationรายงานการสอบสวน เรื่อง การระบาดของอหิวาตกโรคในชุมชนพม่า ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
558Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมควนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255523
559Epidemiological studiesรายงานการศึกษาระยะเวลาการขับเชื้อไวรัสออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255516
560Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สาพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 จันายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255533
561Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษบอทูลิซึมในหมู่บ้านพะโข่โหล่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255515
562Outbreak investigationรายงานการศึกษาเรื่องจากท้องทะเลสู่โต๊ะอาหาร เราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าปลาทูที่รับปรนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255534
563Outbreak investigationรายงานการศึกษาผลของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ต่อการระบาดของโนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255515
564Epidemiological studiesการศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255530
565Situational analysis of public healthการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 25นายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255515
566Outbreak investigationการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคหัดในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคมนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255512
567Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรค จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255527
568Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255513
569Epidemiological studiesการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโปลิโอในประชากรไทยนายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255558
570Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย พ.ศ. 2549-2553นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255519
571Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค เรื่องการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตุลาคม 255นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255517
572Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของวัณโรคดื้อยาในชุมชน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2545-มิถุนายน 25นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255526
573Outbreak investigationรายงานการสอบสวนยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในน้ำดื่มวัดราษฎ์ประชาสรรค์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสานายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255520
574Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา เรื่องการติดตามและประเมินผลระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ระดับตำบล ประเทศไทแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255536
575Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังวัณโรคปอดในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่พักรักษาในโรงพยาบาแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255540
576Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การระบาดของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ อำเภอเมือง จัแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255573
577Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยน่าจะเป็น Creutzfeldt Jacob disease (แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255517
578Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่องการสอบสวนการระบาดของโรคคางทูม อำเภอปัว จังหวัดน่าน เดือนมิถุนแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255520
579Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาความชุกของพยาธิในเลือดของกระบือแท้งลูกในพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหว่างนายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255536
580Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคของสัตว์เคี้ยวเอื้องจากรายงานทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออนายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255521
581Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาผู้ป่วยปอดบวมแบบกลุ่มก้อนภายในครอบครัวที่สงสัยมีการระบาดของโรคไข้หวันายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255516
582Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนโรคระบาดในสัตว์ปีก จังหวัดนครพนม ปี 2553นายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255523
583Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบนายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255521
584Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา เรื่อง สถานการณ์ แนวโน้ม และการกระจายของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระนายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255432
585Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษา เรื่องสถานการณ์ แนวโน้ม การกระจายตัวของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระหนายสัตวแพทย์บบรรจง อาจคำ 2899255420
586Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่องการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255417
587Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ในพื้นที่อำเภนายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255418
588Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การค้นพบผู้ป่วยโรคแท้งติดต่อจากสุกรในกลุ่มผู้ล่าสุกรป่า จังหนายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255417
589Bookเศรษฐศาสตร์สุขภาพสมชาย สุขสิริเสรีกุล 28982552338
590Bookระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันการสัตว์นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 28972551330
591Bookการประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 18142553378
592Bookภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมงคล เดชนครินทร์ 28962552110
593Bookชวนอาจารย์เขียนตำราณัชชา พันธุ์เจริญ 28952553166
594Bookการบรรยายสรุปการพูดและการเขียนรุ่งฤดี แผลงศร 28942555110
595Bookทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอกเสกศักดิ์ อัศวะวิสิทธิ์ชัย 28932554233
596Bookวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21วิจารณ์ พานิช 28922555416
597Bookแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์สุวิมล ว่องวาณิช 28902554193
598Bookสถิติชิน ทากาฮาชิ 28892553224
599Bookตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร 28882554180
600Bookเรียนปริญญาเอกอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายจำเนียร จวงตระกูล 28872555307

Go to Page :|<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... Next> >>|Top