Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 12 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
551Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนโรคระบาดในสัตว์ปีก จังหวัดนครพนม ปี 2553นายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255523
552Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบนายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255521
553Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา เรื่อง สถานการณ์ แนวโน้ม และการกระจายของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระนายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255432
554Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษา เรื่องสถานการณ์ แนวโน้ม การกระจายตัวของโรคแท้งติดต่อในประเทศไทย ระหนายสัตวแพทย์บบรรจง อาจคำ 2899255420
555Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่องการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนายสัตวแพทย์บบรจง อาจคำ 2780255417
556Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ในพื้นที่อำเภนายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255418
557Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การค้นพบผู้ป่วยโรคแท้งติดต่อจากสุกรในกลุ่มผู้ล่าสุกรป่า จังหนายสัตวแพทย์บรรจง อาจคำ 2781255417
558Bookเศรษฐศาสตร์สุขภาพสมชาย สุขสิริเสรีกุล 28982552338
559Bookระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันการสัตว์นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 28972551330
560Bookการประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 18142553378
561Bookภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมงคล เดชนครินทร์ 28962552110
562Bookชวนอาจารย์เขียนตำราณัชชา พันธุ์เจริญ 28952553166
563Bookการบรรยายสรุปการพูดและการเขียนรุ่งฤดี แผลงศร 28942555110
564Bookทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอกเสกศักดิ์ อัศวะวิสิทธิ์ชัย 28932554233
565Bookวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21วิจารณ์ พานิช 28922555416
566Bookแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์สุวิมล ว่องวาณิช 28902554193
567Bookสถิติชิน ทากาฮาชิ 28892553224
568Bookตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร 28882554180
569Bookเรียนปริญญาเอกอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายจำเนียร จวงตระกูล 28872555307
570Bookสาระการเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยา อยู่สุข 28862552252
571BookInfection Control Basic Concepts and Trainingรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852552143
572Bookความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852552284
573Bookหลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห2885612590
574Bookการเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852554552
575Bookหลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห28852554470
576BookBasic Biostatistics Statistics for Public Health PracticeB.Burt Gerstman 26782008557
577Bookความรู้ในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อรองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณห2885255396
578JournalILLUSTRATED KEYS TO THE MOSQUITOES OF THAILAND III. GENERA AEDEOMYIA, FICALBIA,MIMOMSuvanee Supavej 2884200685
579JournalILLUSTRATED KEYS TO THE MOSQUITOES OF THAILAND II.GENERA CULEX AND LUTZIASuvanee Supavej 2884200597
580JournalILLUSTRATED KEYS TO THE MOSQUITOES OF THAILAND I. BACKGROUND ; GEOGRAPHIC DISTRIBUTISuvanee Supavej 2884200580
581Bookการเฝ้าระวังและสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512553177
582Bookคู่มือพัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 28512549105
583Bookการประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2551โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบ28832552136
584Bookคู่มือการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2851255287
585Bookคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราช28822552206
586Bookแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมคว28462551272
587Bookคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโร28812542188ต
588Bookคู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2554สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชา28802553133
589Bookคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุ28792546161
590Bookการทบทวนวรรณกรรมระบาดวิทยาของปัญหาสาธารณสุขจากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในประเทศไทยแพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์28782537147
591Bookผลของกระเทียมสกัดชนิดเม็ดต่อระดับไขมันในผู้มีโคเลสเตอรอลสูงผศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี และคณะ28772545125
592Bookรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 2552สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 2876255290
593Bookรายงานประจำปี 2552 กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662114
594Bookแนวทางการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีสอบสวนโรค/ภัย สำหรับ SRRTกลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิ2875255145
595Bookการประเมินประสิทธิภาพการทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพของกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1662100
596Bookสครับไทฟัสสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรว2874254684
597Bookสัตว์รังโรคและแนวทางการสำรวจสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรว2874254654
598Bookคู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มพัฒนาระบบและมาตราฐานงานระ2873
599Bookสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทยสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระ2872254770
600Bookการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ก2036254774

Go to Page :|<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... Next> >>|Top