Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2324 no. [ 11 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
501Bookระบาดวิทยาพื้นฐานรองศาสตราจารย์นายแพทย์สีลม แจ่29192554350
502BookEpidemiology and the Peoples Health Theory and ContextNancy Krieger 29182011381
503BookUnderstanding Health Policy A Clinical ApproachThomas Bodenheimer 29162012230
504BookPrimer of BiostatisticsStanton A.Glantz 29152012312
505BookStatistics for Veteterinary and Animal ScienceAviva Petrie 26752006299
506Bookการออกแบบโรงพยาบาลอวยชัย วุฒิโฆสิต 29132551489
507Bookระบาดวิทยาสำหรับทันตแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิ29122554150
508Bookการวิเคราะห์พหุระดับศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวา18082554264
509Bookระบาดวิทยาคลินิก แนวคิดเชิงบูรณาการชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042554236
510Bookการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excelรองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย19862552382
511Bookปริทัศน์โรคติดต่อวิชัย โชควิวัฒน 29112544180
512Bookปริทัศน์โรคติดต่อวิชัย โชควิวัฒน 29112544180
513Bookหลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติศ,นพ.พิเชฐ สัมปทานุกุล 29102554338
514Bookการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ 29092553344
515Bookพิษวิทยาของสารเคมีทางอุตสาหกรรมรองศาสตราจารย์ ดร.กรรนิการ์ ฉั29082552186
516Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องตรวจจับการระบาดไข้หวัดใหญ่จากฐานข้นายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255540
517Situational analysis of public healthAn evaluation of influenza like illnesses (ILI) reporting system in Thailand 2010-20นายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255525
518Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคหัดเยอรมัน วังเทเวศร์ เขตบางซื่อ กรุงนายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255522
519Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรค serotype Inaba จังหวัดขอนแก่นนายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255525
520Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคบิดไม่มีตัวที่สัมพันธ์กับแหล่งน้ำ ตำบนายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255526
521Situational analysis of public healthสถานการณ์การเคลื่อนย้ายโคและกระบือจังหวัดมหาสารคาม ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255521
522Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย กรกฎาคม พ.สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255513
523Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการตายเฉียบพลันของสุกรในจังหวัดมหาสารคาม ตุลาคม พ.ศ. 2553สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255513
524Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255524
525Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255511
526Epidemiological studiesรายงานการศึกษา เรื่อง การสำรวจภูมิคุ้มกันการติดเชื้อต่อไข้หวัดใหญ่ (H1N1) 2009 และไขนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
527Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สายนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255524
528Outbreak investigationการสอบสวนอาการผื่นแพ้ไม่ทราบสาเหตุในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานครในช่วงนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
529Outbreak investigationรายงานการสอบสวน เรื่อง การระบาดของอหิวาตกโรคในชุมชนพม่า ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
530Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมควนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255523
531Epidemiological studiesรายงานการศึกษาระยะเวลาการขับเชื้อไวรัสออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255516
532Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สาพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 จันายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255533
533Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษบอทูลิซึมในหมู่บ้านพะโข่โหล่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255515
534Outbreak investigationรายงานการศึกษาเรื่องจากท้องทะเลสู่โต๊ะอาหาร เราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าปลาทูที่รับปรนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255534
535Outbreak investigationรายงานการศึกษาผลของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ต่อการระบาดของโนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255515
536Epidemiological studiesการศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255530
537Situational analysis of public healthการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 25นายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255515
538Outbreak investigationการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคหัดในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคมนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255512
539Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรค จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255527
540Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255513
541Epidemiological studiesการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโปลิโอในประชากรไทยนายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255558
542Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย พ.ศ. 2549-2553นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255519
543Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค เรื่องการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตุลาคม 255นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255517
544Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของวัณโรคดื้อยาในชุมชน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2545-มิถุนายน 25นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255526
545Outbreak investigationรายงานการสอบสวนยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในน้ำดื่มวัดราษฎ์ประชาสรรค์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสานายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255520
546Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา เรื่องการติดตามและประเมินผลระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ระดับตำบล ประเทศไทแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255536
547Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังวัณโรคปอดในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่พักรักษาในโรงพยาบาแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255540
548Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การระบาดของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ อำเภอเมือง จัแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255573
549Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยน่าจะเป็น Creutzfeldt Jacob disease (แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255517
550Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่องการสอบสวนการระบาดของโรคคางทูม อำเภอปัว จังหวัดน่าน เดือนมิถุนแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255520

Go to Page :|<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... Next> >>|Top