Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2321 no. [ 11 / 47 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
501BookPrimer of BiostatisticsStanton A.Glantz 29152012312
502BookStatistics for Veteterinary and Animal ScienceAviva Petrie 26752006299
503Bookการออกแบบโรงพยาบาลอวยชัย วุฒิโฆสิต 29132551489
504Bookระบาดวิทยาสำหรับทันตแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิ29122554150
505Bookการวิเคราะห์พหุระดับศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวา18082554264
506Bookระบาดวิทยาคลินิก แนวคิดเชิงบูรณาการชยันตร์ธร ปทุมานนท์ 17042554236
507Bookการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excelรองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย19862552382
508Bookปริทัศน์โรคติดต่อวิชัย โชควิวัฒน 29112544180
509Bookปริทัศน์โรคติดต่อวิชัย โชควิวัฒน 29112544180
510Bookหลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติศ,นพ.พิเชฐ สัมปทานุกุล 29102554338
511Bookการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ 29092553344
512Bookพิษวิทยาของสารเคมีทางอุตสาหกรรมรองศาสตราจารย์ ดร.กรรนิการ์ ฉั29082552186
513Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องตรวจจับการระบาดไข้หวัดใหญ่จากฐานข้นายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255540
514Situational analysis of public healthAn evaluation of influenza like illnesses (ILI) reporting system in Thailand 2010-20นายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255525
515Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคหัดเยอรมัน วังเทเวศร์ เขตบางซื่อ กรุงนายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255522
516Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรค serotype Inaba จังหวัดขอนแก่นนายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255525
517Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคบิดไม่มีตัวที่สัมพันธ์กับแหล่งน้ำ ตำบนายแพทย์จามร เมฆอรุณ 2907255526
518Situational analysis of public healthสถานการณ์การเคลื่อนย้ายโคและกระบือจังหวัดมหาสารคาม ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255521
519Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย กรกฎาคม พ.สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255513
520Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการตายเฉียบพลันของสุกรในจังหวัดมหาสารคาม ตุลาคม พ.ศ. 2553สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255513
521Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255524
522Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก 2906255511
523Epidemiological studiesรายงานการศึกษา เรื่อง การสำรวจภูมิคุ้มกันการติดเชื้อต่อไข้หวัดใหญ่ (H1N1) 2009 และไขนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
524Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่อง การประเมินระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สายนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255524
525Outbreak investigationการสอบสวนอาการผื่นแพ้ไม่ทราบสาเหตุในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานครในช่วงนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
526Outbreak investigationรายงานการสอบสวน เรื่อง การระบาดของอหิวาตกโรคในชุมชนพม่า ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255520
527Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมควนายแพทย์ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ 2905255523
528Epidemiological studiesรายงานการศึกษาระยะเวลาการขับเชื้อไวรัสออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255516
529Situational analysis of public healthรายงานผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สาพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 จันายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255533
530Outbreak investigationการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษบอทูลิซึมในหมู่บ้านพะโข่โหล่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255515
531Outbreak investigationรายงานการศึกษาเรื่องจากท้องทะเลสู่โต๊ะอาหาร เราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าปลาทูที่รับปรนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255534
532Outbreak investigationรายงานการศึกษาผลของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ต่อการระบาดของโนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม 2904255515
533Epidemiological studiesการศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255530
534Situational analysis of public healthการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 25นายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255515
535Outbreak investigationการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคหัดในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคมนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255512
536Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของอหิวาตกโรค จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255527
537Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีนายแพทย์เอกชัย ยอดขาว 2903255513
538Epidemiological studiesการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโปลิโอในประชากรไทยนายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255558
539Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย พ.ศ. 2549-2553นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255519
540Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค เรื่องการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตุลาคม 255นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255517
541Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของวัณโรคดื้อยาในชุมชน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2545-มิถุนายน 25นายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255526
542Outbreak investigationรายงานการสอบสวนยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในน้ำดื่มวัดราษฎ์ประชาสรรค์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสานายแพทย์ธนพล หวังธีระประเสริฐ 2902255520
543Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษา เรื่องการติดตามและประเมินผลระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ระดับตำบล ประเทศไทแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255536
544Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังวัณโรคปอดในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่พักรักษาในโรงพยาบาแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255540
545Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การระบาดของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ อำเภอเมือง จัแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255573
546Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยน่าจะเป็น Creutzfeldt Jacob disease (แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255517
547Outbreak investigationรายงานผลการศึกษา เรื่องการสอบสวนการระบาดของโรคคางทูม อำเภอปัว จังหวัดน่าน เดือนมิถุนแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี 2901255520
548Epidemiological studiesรายงานผลการศึกษาความชุกของพยาธิในเลือดของกระบือแท้งลูกในพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหว่างนายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255536
549Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาโรคของสัตว์เคี้ยวเอื้องจากรายงานทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออนายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255521
550Outbreak investigationรายงานผลการศึกษาผู้ป่วยปอดบวมแบบกลุ่มก้อนภายในครอบครัวที่สงสัยมีการระบาดของโรคไข้หวันายสัตวแพทย์ประกิจ ศรีใสย์ 2900255516

Go to Page :|<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... Next> >>|Top