Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2408 no. [ 1 / 49 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
1Epidemiological studiesการตาดการจำนวนผู้สูงอายุในแต่ละสภาวะการพึ่งพิงต่างๆ ในประเทศไทย ในอีก 10 ปี ข้างหน้านายแพทย์ภ3358256120
2Outbreak investigationการสอบสวนกลุ่มก้อนของภาวะหายใจล้มเหลวในเด็กที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคมแพทย์หญิง3357256116
3Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดโรคหัดที่กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง จังหวัดนครปฐม วันที่ 27-29 มีแพทย์หญิง3357256120
4Situational analysis of public healthลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค ในเขตสุขภาแพทย์หญิง3357256132
5Epidemiological studiesรายงานการประเมินและวิเคราะห์งบประมาณของชุดมาตรการ Thailand Global Health ผ่านกระบวนกแพทย์หญิงชรัฐพร จิตรพีระ จิตร3360256159
6Situational analysis of public healthการระบาดและปัจจัยเสี่ยงของโรคหิดในเขตชนบทแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ระหว่างนายแพทย์ภาณุพงศ์ ตันติรัตน์3358256117
7Epidemiological studiesการประเมินระบบการส่งตรวจและรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่นายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256119
8Epidemiological studiesการเสริมสร้างประสิิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่นายแพทย์ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์3355256120
9Epidemiological studiesการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฉีดพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันก่อนการติดเชื้อในประเนายแพทย์ปิติคุณ เสตะปุระ3359256120
10Outbreak investigationการสอบสวนเหตุการณ์เข้าข่ายผู้ได้รับพิษจากแมงกะพรุนกล่อง ณ เกาะลิบง จังหวัดตรัง ระหว่นายแพทย์ปิติคุณ เสตะปุระ เสตะป3351256116
11Outbreak investigationการระบาดซ้ำของโรคไข้หวัดใหญ่และการขาดวิตามินบี1 ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสตูล พ.ศ. นายแพทย์ภาณุพงศ์ ตันติรัตน์3358256121
12Situational analysis of public healthโรคแบคทีเรียกินเนื้อ (Necrotizing fasciitis) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและนายแพทย์ภ3358256144
13Outbreak investigationผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากตั้งแต่แรกเริ่มและมีการรักษาล้มเหลว จังหวัดนนายแพทย์ภาณุพงศ์ ตันติรัตน์3358256115
14Outbreak investigationการสอบสวนโรคไข้หูดับที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเดือนเมษายน พแพทย์หญิงปุณยวีร์ บัวหุ่ง3357256119
15Situational analysis of public healthการศึกษาลักษณะของมารดาซึ่งติดเชื้อซิฟิลิสระหว่างตั้งครรภ์และทารกซึ่งเป็นโรคซิฟิลิสแตนายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256112
16Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในโรงงานผลิตเครื่องถ่ายเอกสารแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ปี พ.แพทย์หญิงนิลุบล คารวานนท์3356256011
17Outbreak investigationการสอบสวนกรณีผู้เสียชีวิตในที่อับอากาศในโรงงานข้าวโพดอบแห้ง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีแพทย์หญิงนิลุบล คารวานนท์3356256011
18Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในคนงานไทยและคนงานต่างชาติในโรงงานสองแห่งในจังหวัดนครปฐม ปนายแพทย์ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์3355256117
19Outbreak investigationมลภาวะทางอากาศและทุพพลภาพของโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในภาคเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ นายแพทย์ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์3355256138
20Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากในจังหวัด กรุงเทพมหานครนายแพทย์ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์ วง3354256116
21Outbreak investigationปัจจัยทางพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ ประเทศนายแพทย์ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์ วง3354256110
22Situational analysis of public healthการป่วยและเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560แพทย์หญิง3352256125
23Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนเด็กพิเศษ จังหวัดแพร่ พ.ศ 2561แพทย์หญิงชรัฐพร จิตรพีระ จิตรพ3352256113
24Outbreak investigationการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิติ กรณีรถบัสโดยสารลื่นเสียหลักชนต้นไม้ อำเภอโนนสูง จังแพทย์หญิงชรัฐพร จิตรพีระ จิตรพ3352256115
25Outbreak investigationการระบาดของไทรอยด์เป็นพิษในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย พ.ศ.2562นายแพทย์ปิติคุณ เสตะปุระ เสตะป3351256110
26Situational analysis of public healthสภาวะปัญหาโรคปอดอักเสบในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2560นายแพทย์ป3351256115
27Outbreak investigationการสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนจากรถพยาบาลประสบอุบัติเหตุซึ่งมีพยาบาลเสียชีวิต อำเภอประโคนนายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256114
28Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดสตูล พฤษภาคม ถึง กันยายน 2561นายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256115
29Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคคางทูมในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระหว่างเดืนายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256119
30Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคบรูเซลลา ในอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ แพทย์หญิงชรัฐพร จิตรพีระ จิตรพ3352256167
31Outbreak investigationการสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา วันทนายแพทย์ปิติคุณ เสตะปุระ เสตะป3351256113
32Outbreak investigationOutbreak of Human Streptococcus suis Cases in Chum Phuang District Nakhon Ratchasimaแพทย์หญิงนิลุบล คารวานนท์ ตารว335025609
33Situational analysis of public healthProposal on situation analysis of Malaria in Rakhine state Myanmar 2000-2014San Kyawt Khine 3349201511
34Situational analysis of public healthCharacteristics of newly diagnosed hypertension patients in Thailand during October แพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256012
35Outbreak investigationA Pertussis outbreak in Adolescents Thailand 2018 From Home to Schoolแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256015
36Outbreak investigationAn outbreak investigation of Tubercurosis in a nursery Wang Saphung District Loei Prแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256018
37Outbreak investigationAn Enterovirus Outbreak Associated with Probable Rhornbencephalitis in a nursery Takแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256014
38Epidemiological studiesManagement of Hepatitis B Virus infection among Pregnant Women and their infants Thaแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256016
39Epidemiological studies็Hospital based intervention to Enhance Hypertension Diagnosis in hospital k Thailanแพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256016
40Situational analysis of public healthตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและแหล่งข้อมูล ในประเทศไทย ปี 25แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256018
41Outbreak investigationAn investigation of influenza B outbreak Thailand September 2017 Vaccination strain แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256011
42Outbreak investigationAn investigation of measles outbreak in a secondary school SuphanBuri July 2018แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 334725608
43Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง อำเภอแม่ระมาต จังหวัดตาก วันที่ 13-15แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256012
44Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในหอผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ปรแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286255936
45Epidemiological studiesระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางสาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลจะสามารถตรวจจับการระบาดของโรคในอำเภอนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256026
46Situational analysis of public healthผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในปนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256013
47Outbreak investigationApproaches to Prevent Influenza Transmission among New Conscripts in a Battalion durนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256011
48Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา อำเภอเมือง จังหวัดยนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256112
49Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก จังหวัดภูเก็ต เมษายน 2561นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256117
50Outbreak investigationรายงานการประเมินระบบเฝ้าระวัง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตและความสแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286255948

Go to Page :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Next> >>|Top