Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2359 no. [ 1 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
1Outbreak investigationรายงานการประเมินระบบเฝ้าระวัง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตและความสแพทย์หญิง3286255948
2Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของภาวะเป็นพิษ ณ โรงเรียนประถม ในภาคเหนือ ประเทศไทยแพทย์หญิง3286201528
3Epidemiological studiesรายงานการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็วในผู้ติดเชื้อเอแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286201615
4Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเรือนจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคเหนือประเทศไทย แพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286255818
5Bookเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)มานิตย์ จุมปา 33452558162
6BookPathways To SuccessDale Camegie 33441981564
7Bookตำราการวิจัยทางคลินิก ฉบับปรับปรุงใหม่พรรณี ปิติสุทธิธรรม 30052561660
8BookEpidemiology Beyond the BasicsMoyses Szklo 17532019577
9Bookการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเค33422561277
10Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิสในฟาร์มแพะและฟาร์มแกะ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 ระหว่สัตวแพทย์หญิงกนิษฐา ตันเชียงสา3341255932
11Epidemiological studiesการศึกษาสถานะทางสุขภาพและคัดกรองวัณโรคในโรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตานายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255926
12Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาคุณลักษณะของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิสในโรงพยาบาลจังหวัดนครพนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
13Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าร่วมกับมีอาการอ่อนแรง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-21 สินายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255921
14Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโล จังหวัดนครราชสีมนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
15Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในคน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
16Epidemiological studiesรายงานโครงการวิจัยการควบคุมความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255964
17Situational analysis of public healthรายงานการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดหัวในเขตบริการสุขภาพที่ 4 พ.ศ. 2557-25นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255923
18Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในทหารมหาดเล็ก กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255920
19Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของเชื้อ Salmonella ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรานายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255922
20Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255919
21Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255710
22Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของการติดเชื้อ Methicillin Susceptible Staphylococcus aureแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 33389
23Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ใน อ.แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255721
24Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค การสอบสวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 ใแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
25Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยทารกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรียจากการถ่ายโลหิต จังหวัดมุกดาหาร 2แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
26Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสซิกาต่อกลุ่มอาการติดเชื้อไวรนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255924
27Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสะดืออักเสบในทารกแรกเกิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างเดือน มนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255923
28Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษติดเชื้อซัลโมเนลลาจากการรับประทานเนื้อควายดิบ อำเภอปนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255928
29Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสเสียชีวิตหลังภาวะอุทกภัย จังหวัดตรัง เดือนธันวนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255930
30Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอสเซอริเซีย โคไล ในฟาร์มสุนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255927
31Epidemiological studiesการศึกษาความเที่ยงของทักษะการวัดของพยาบาลที่ทำหน้าที่วัดศีรษะทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล นายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255922
32Situational analysis of public healthSituation Analysis of Microcephaly inThailand 2013-2016 and Evaluation of Microcephaนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255911
33Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในหน่วยงานทางสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดนนนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255627
34Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารตกเหว จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24-25 พฤนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255926
35Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255921
36BookCDC Yellow Book 2018 health information for international travelGary W. Brunette 33352018667
37BookCDC Health Information for international Travel 2016Gary W. Brunette 33352016659
38BookPublic Health Informatics and Information SystemPatrick W.O Carroll 33332003790
39BookMethods in Social Epidemiology J.Michael Oakes 33322017568
40BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
41BookMerriam Websters Visual DictionaryJean Claude Corbeil 333120121112
42BookHandbook of Spatial StatisticsAlan E.Gelfand 33292010607
43BookHandbook of Spatial EpidemiologyAndrew B.Lawson 33272016683
44Magazine Articlechronic Disease Epidemiology Prevention and ControlPatrick L.Remington 307020161152
45BookMedical and Veterinary EntomologyGary R. Mullen 33252009624
46BookIntroduction to the New Statistics Estimation Open Science and BeyondGeoff Cumming 30872017560
47BookPublic Health Leadership Putting Principles into PracticeLouis Rowitz 33232014737
48BookThe Elements of Statistical Learning Data Mining Inference and PredictionTrevor Hastie 30382011745
49BookDisaster health Management A primer for students and practitionersGerry Fitz Gerald 33212017351
50BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274

Go to Page :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Next> >>|Top