Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2355 no. [ 1 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
1Bookเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)มานิตย์ จุมปา 33452558162
2BookPathways To SuccessDale Camegie 33441981564
3Bookตำราการวิจัยทางคลินิก ฉบับปรับปรุงใหม่พรรณี ปิติสุทธิธรรม 30052561660
4BookEpidemiology Beyond the BasicsMoyses Szklo 17532019577
5Bookการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเค33422561277
6Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิสในฟาร์มแพะและฟาร์มแกะ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 ระหว่สัตวแพทย์หญิงกนิษฐา ตันเชียงสา3341255932
7Epidemiological studiesการศึกษาสถานะทางสุขภาพและคัดกรองวัณโรคในโรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตานายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255926
8Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาคุณลักษณะของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิสในโรงพยาบาลจังหวัดนครพนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
9Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าร่วมกับมีอาการอ่อนแรง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-21 สินายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255921
10Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโล จังหวัดนครราชสีมนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
11Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในคน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
12Epidemiological studiesรายงานโครงการวิจัยการควบคุมความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255964
13Situational analysis of public healthรายงานการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดหัวในเขตบริการสุขภาพที่ 4 พ.ศ. 2557-25นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255923
14Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในทหารมหาดเล็ก กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255920
15Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของเชื้อ Salmonella ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรานายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255922
16Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255919
17Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255710
18Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของการติดเชื้อ Methicillin Susceptible Staphylococcus aureแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 33389
19Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ใน อ.แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255721
20Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค การสอบสวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 ใแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
21Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยทารกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรียจากการถ่ายโลหิต จังหวัดมุกดาหาร 2แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
22Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสซิกาต่อกลุ่มอาการติดเชื้อไวรนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255924
23Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสะดืออักเสบในทารกแรกเกิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างเดือน มนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255923
24Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษติดเชื้อซัลโมเนลลาจากการรับประทานเนื้อควายดิบ อำเภอปนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255928
25Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสเสียชีวิตหลังภาวะอุทกภัย จังหวัดตรัง เดือนธันวนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255930
26Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอสเซอริเซีย โคไล ในฟาร์มสุนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255927
27Epidemiological studiesการศึกษาความเที่ยงของทักษะการวัดของพยาบาลที่ทำหน้าที่วัดศีรษะทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล นายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255922
28Situational analysis of public healthSituation Analysis of Microcephaly inThailand 2013-2016 and Evaluation of Microcephaนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255911
29Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในหน่วยงานทางสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดนนนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255627
30Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารตกเหว จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24-25 พฤนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255926
31Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255921
32BookCDC Yellow Book 2018 health information for international travelGary W. Brunette 33352018667
33BookCDC Health Information for international Travel 2016Gary W. Brunette 33352016659
34BookPublic Health Informatics and Information SystemPatrick W.O Carroll 33332003790
35BookMethods in Social Epidemiology J.Michael Oakes 33322017568
36BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
37BookMerriam Websters Visual DictionaryJean Claude Corbeil 333120121112
38BookHandbook of Spatial StatisticsAlan E.Gelfand 33292010607
39BookHandbook of Spatial EpidemiologyAndrew B.Lawson 33272016683
40Magazine Articlechronic Disease Epidemiology Prevention and ControlPatrick L.Remington 307020161152
41BookMedical and Veterinary EntomologyGary R. Mullen 33252009624
42BookIntroduction to the New Statistics Estimation Open Science and BeyondGeoff Cumming 30872017560
43BookPublic Health Leadership Putting Principles into PracticeLouis Rowitz 33232014737
44BookThe Elements of Statistical Learning Data Mining Inference and PredictionTrevor Hastie 30382011745
45BookDisaster health Management A primer for students and practitionersGerry Fitz Gerald 33212017351
46BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
47BookForensic Epidemiology Principles and PracticeMichael D. Freeman 33192016416
48BookThe Sage Handbook of Qualitative researchNorman K.Denzin 33182018968
49BookA Dictionary of Epidemiology Robert E.Hoyt 33172014343
50BookCausal Inference for Statistics social and Biomedical sciences an introductionGuido W.Imbens 33162015625

Go to Page :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Next> >>|Top