Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2357 no. [ 1 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
1Epidemiological studiesรายงานการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็วในผู้ติดเชื้อเอแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286201615
2Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเรือนจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคเหนือประเทศไทย แพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286255818
3Bookเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)มานิตย์ จุมปา 33452558162
4BookPathways To SuccessDale Camegie 33441981564
5Bookตำราการวิจัยทางคลินิก ฉบับปรับปรุงใหม่พรรณี ปิติสุทธิธรรม 30052561660
6BookEpidemiology Beyond the BasicsMoyses Szklo 17532019577
7Bookการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเค33422561277
8Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิสในฟาร์มแพะและฟาร์มแกะ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 ระหว่สัตวแพทย์หญิงกนิษฐา ตันเชียงสา3341255932
9Epidemiological studiesการศึกษาสถานะทางสุขภาพและคัดกรองวัณโรคในโรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตานายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255926
10Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาคุณลักษณะของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิสในโรงพยาบาลจังหวัดนครพนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
11Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าร่วมกับมีอาการอ่อนแรง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-21 สินายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255921
12Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโล จังหวัดนครราชสีมนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
13Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในคน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
14Epidemiological studiesรายงานโครงการวิจัยการควบคุมความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255964
15Situational analysis of public healthรายงานการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดหัวในเขตบริการสุขภาพที่ 4 พ.ศ. 2557-25นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255923
16Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในทหารมหาดเล็ก กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255920
17Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของเชื้อ Salmonella ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรานายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255922
18Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255919
19Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255710
20Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของการติดเชื้อ Methicillin Susceptible Staphylococcus aureแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 33389
21Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ใน อ.แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255721
22Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค การสอบสวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 ใแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
23Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยทารกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรียจากการถ่ายโลหิต จังหวัดมุกดาหาร 2แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
24Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสซิกาต่อกลุ่มอาการติดเชื้อไวรนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255924
25Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสะดืออักเสบในทารกแรกเกิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างเดือน มนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255923
26Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษติดเชื้อซัลโมเนลลาจากการรับประทานเนื้อควายดิบ อำเภอปนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255928
27Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสเสียชีวิตหลังภาวะอุทกภัย จังหวัดตรัง เดือนธันวนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255930
28Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอสเซอริเซีย โคไล ในฟาร์มสุนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255927
29Epidemiological studiesการศึกษาความเที่ยงของทักษะการวัดของพยาบาลที่ทำหน้าที่วัดศีรษะทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล นายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255922
30Situational analysis of public healthSituation Analysis of Microcephaly inThailand 2013-2016 and Evaluation of Microcephaนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255911
31Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในหน่วยงานทางสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดนนนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255627
32Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารตกเหว จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24-25 พฤนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255926
33Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255921
34BookCDC Yellow Book 2018 health information for international travelGary W. Brunette 33352018667
35BookCDC Health Information for international Travel 2016Gary W. Brunette 33352016659
36BookPublic Health Informatics and Information SystemPatrick W.O Carroll 33332003790
37BookMethods in Social Epidemiology J.Michael Oakes 33322017568
38BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
39BookMerriam Websters Visual DictionaryJean Claude Corbeil 333120121112
40BookHandbook of Spatial StatisticsAlan E.Gelfand 33292010607
41BookHandbook of Spatial EpidemiologyAndrew B.Lawson 33272016683
42Magazine Articlechronic Disease Epidemiology Prevention and ControlPatrick L.Remington 307020161152
43BookMedical and Veterinary EntomologyGary R. Mullen 33252009624
44BookIntroduction to the New Statistics Estimation Open Science and BeyondGeoff Cumming 30872017560
45BookPublic Health Leadership Putting Principles into PracticeLouis Rowitz 33232014737
46BookThe Elements of Statistical Learning Data Mining Inference and PredictionTrevor Hastie 30382011745
47BookDisaster health Management A primer for students and practitionersGerry Fitz Gerald 33212017351
48BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
49BookForensic Epidemiology Principles and PracticeMichael D. Freeman 33192016416
50BookThe Sage Handbook of Qualitative researchNorman K.Denzin 33182018968

Go to Page :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Next> >>|Top