Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2382 no. [ 1 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
1Outbreak investigationการสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนจากรถพยาบาลประสบอุบัติเหตุซึ่งมีพยาบาลเสียชีวิต อำเภอประโคนนายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256114
2Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในจังหวัดสตูล พฤษภาคม ถึง กันยายน 2561นายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256115
3Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคคางทูมในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระหว่างเดืนายแพทย์ณัฐธกูล ไชยสงคราม3353256119
4Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคบรูเซลลา ในอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ แพทย์หญิงชรัฐพร จิตรพีระ จิตรพ3352256167
5Outbreak investigationการสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา วันทนายแพทย์ปิติคุณ เสตะปุระ เสตะป3351256113
6Outbreak investigationOutbreak of Human Streptococcus suis Cases in Chum Phuang District Nakhon Ratchasimaแพทย์หญิงนิลุบล คารวานนท์ ตารว335025609
7Situational analysis of public healthProposal on situation analysis of Malaria in Rakhine state Myanmar 2000-2014San Kyawt Khine 3349201511
8Situational analysis of public healthCharacteristics of newly diagnosed hypertension patients in Thailand during October แพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256012
9Outbreak investigationA Pertussis outbreak in Adolescents Thailand 2018 From Home to Schoolแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256015
10Outbreak investigationAn outbreak investigation of Tubercurosis in a nursery Wang Saphung District Loei Prแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256018
11Outbreak investigationAn Enterovirus Outbreak Associated with Probable Rhornbencephalitis in a nursery Takแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256014
12Epidemiological studiesManagement of Hepatitis B Virus infection among Pregnant Women and their infants Thaแพทย์หญิงณิชกุล พิสิฐพยัต 3348256016
13Epidemiological studies็Hospital based intervention to Enhance Hypertension Diagnosis in hospital k Thailanแพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256016
14Situational analysis of public healthตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและแหล่งข้อมูล ในประเทศไทย ปี 25แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256018
15Outbreak investigationAn investigation of influenza B outbreak Thailand September 2017 Vaccination strain แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256011
16Outbreak investigationAn investigation of measles outbreak in a secondary school SuphanBuri July 2018แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 334725608
17Outbreak investigationการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง อำเภอแม่ระมาต จังหวัดตาก วันที่ 13-15แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย 3347256012
18Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในหอผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ปรแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286255936
19Epidemiological studiesระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางสาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลจะสามารถตรวจจับการระบาดของโรคในอำเภอนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256026
20Situational analysis of public healthผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในปนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256013
21Outbreak investigationApproaches to Prevent Influenza Transmission among New Conscripts in a Battalion durนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256011
22Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา อำเภอเมือง จังหวัดยนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256112
23Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก จังหวัดภูเก็ต เมษายน 2561นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 3346256117
24Outbreak investigationรายงานการประเมินระบบเฝ้าระวัง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภูเก็ตและความสแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286255948
25Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของภาวะเป็นพิษ ณ โรงเรียนประถม ในภาคเหนือ ประเทศไทยแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286201528
26Epidemiological studiesรายงานการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็วในผู้ติดเชื้อเอแพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286201615
27Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเรือนจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคเหนือประเทศไทย แพทย์หญิงณัฐปราง นิตยสุทธิ์ 3286255818
28Bookเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)มานิตย์ จุมปา 33452558162
29BookPathways To SuccessDale Camegie 33441981564
30Bookตำราการวิจัยทางคลินิก ฉบับปรับปรุงใหม่พรรณี ปิติสุทธิธรรม 30052561660
31BookEpidemiology Beyond the BasicsMoyses Szklo 17532019577
32Bookการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเค33422561277
33Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิสในฟาร์มแพะและฟาร์มแกะ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 ระหว่สัตวแพทย์หญิงกนิษฐา ตันเชียงสา3341255932
34Epidemiological studiesการศึกษาสถานะทางสุขภาพและคัดกรองวัณโรคในโรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตานายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255926
35Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาคุณลักษณะของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิสในโรงพยาบาลจังหวัดนครพนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
36Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าร่วมกับมีอาการอ่อนแรง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-21 สินายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255921
37Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโล จังหวัดนครราชสีมนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
38Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในคน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
39Epidemiological studiesรายงานโครงการวิจัยการควบคุมความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255964
40Situational analysis of public healthรายงานการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดหัวในเขตบริการสุขภาพที่ 4 พ.ศ. 2557-25นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255923
41Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในทหารมหาดเล็ก กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255920
42Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของเชื้อ Salmonella ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรานายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255922
43Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255919
44Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255710
45Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของการติดเชื้อ Methicillin Susceptible Staphylococcus aureแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 33389
46Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ใน อ.แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255721
47Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค การสอบสวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 ใแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
48Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยทารกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรียจากการถ่ายโลหิต จังหวัดมุกดาหาร 2แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
49Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสซิกาต่อกลุ่มอาการติดเชื้อไวรนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255924
50Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสะดืออักเสบในทารกแรกเกิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างเดือน มนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255923

Go to Page :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Next> >>|Top