Home Library search

Reference type :
Categories

Found 2352 no. [ 1 / 48 ] Bottom
No.Cate. TitleAuthor Publish years pages
1BookEpidemiology Beyond the BasicsMoyses Szklo 17532019577
2Bookการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเค33422561277
3Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิสในฟาร์มแพะและฟาร์มแกะ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 ระหว่สัตวแพทย์หญิงกนิษฐา ตันเชียงสา3341255932
4Epidemiological studiesการศึกษาสถานะทางสุขภาพและคัดกรองวัณโรคในโรงงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตานายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255926
5Situational analysis of public healthรายงานการศึกษาคุณลักษณะของผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิสในโรงพยาบาลจังหวัดนครพนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
6Outbreak investigationการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าร่วมกับมีอาการอ่อนแรง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-21 สินายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255921
7Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโล จังหวัดนครราชสีมนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
8Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในคน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤนายแพทย์วรยศ ดาราสว่าง 3340255919
9Epidemiological studiesรายงานโครงการวิจัยการควบคุมความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255964
10Situational analysis of public healthรายงานการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดหัวในเขตบริการสุขภาพที่ 4 พ.ศ. 2557-25นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255923
11Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในทหารมหาดเล็ก กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255920
12Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของเชื้อ Salmonella ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรานายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255922
13Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 3339255919
14Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255710
15Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคการระบาดของการติดเชื้อ Methicillin Susceptible Staphylococcus aureแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 33389
16Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ใน อ.แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255721
17Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรค การสอบสวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 ใแพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
18Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยทารกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรียจากการถ่ายโลหิต จังหวัดมุกดาหาร 2แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ 3338255712
19Epidemiological studiesรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสซิกาต่อกลุ่มอาการติดเชื้อไวรนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255924
20Outbreak investigationการสอบสวนการระบาดของโรคสะดืออักเสบในทารกแรกเกิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างเดือน มนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255923
21Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษติดเชื้อซัลโมเนลลาจากการรับประทานเนื้อควายดิบ อำเภอปนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255928
22Outbreak investigationรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสเสียชีวิตหลังภาวะอุทกภัย จังหวัดตรัง เดือนธันวนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255930
23Situational analysis of public healthรายงานการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอสเซอริเซีย โคไล ในฟาร์มสุนายแพทย์กฤชวัฐ ปลอดดี 3337255927
24Epidemiological studiesการศึกษาความเที่ยงของทักษะการวัดของพยาบาลที่ทำหน้าที่วัดศีรษะทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล นายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255922
25Situational analysis of public healthSituation Analysis of Microcephaly inThailand 2013-2016 and Evaluation of Microcephaนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255911
26Outbreak investigationรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในหน่วยงานทางสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดนนนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255627
27Outbreak investigationรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารตกเหว จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24-25 พฤนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255926
28Outbreak investigationรายงานการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศนายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส 3336255921
29BookCDC Yellow Book 2018 health information for international travelGary W. Brunette 33352018667
30BookCDC Health Information for international Travel 2016Gary W. Brunette 33352016659
31BookPublic Health Informatics and Information SystemPatrick W.O Carroll 33332003790
32BookMethods in Social Epidemiology J.Michael Oakes 33322017568
33BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
34BookMerriam Websters Visual DictionaryJean Claude Corbeil 333120121112
35BookHandbook of Spatial StatisticsAlan E.Gelfand 33292010607
36BookHandbook of Spatial EpidemiologyAndrew B.Lawson 33272016683
37Magazine Articlechronic Disease Epidemiology Prevention and ControlPatrick L.Remington 307020161152
38BookMedical and Veterinary EntomologyGary R. Mullen 33252009624
39BookIntroduction to the New Statistics Estimation Open Science and BeyondGeoff Cumming 30872017560
40BookPublic Health Leadership Putting Principles into PracticeLouis Rowitz 33232014737
41BookThe Elements of Statistical Learning Data Mining Inference and PredictionTrevor Hastie 30382011745
42BookDisaster health Management A primer for students and practitionersGerry Fitz Gerald 33212017351
43BookMedical Epidemiology Population Health and Effective Health Care Raymond S. Greenberg 24452015274
44BookForensic Epidemiology Principles and PracticeMichael D. Freeman 33192016416
45BookThe Sage Handbook of Qualitative researchNorman K.Denzin 33182018968
46BookA Dictionary of Epidemiology Robert E.Hoyt 33172014343
47BookCausal Inference for Statistics social and Biomedical sciences an introductionGuido W.Imbens 33162015625
48BookMethods for the Economic Evaluation of Health Care ProgrammesMichael.FDrummond 33142015445
49BookCost Effectiveness in Health and MedicinePeter J.Neumann 33132017496
50BookField EpidemiologyJohn W.Foreman 33122008572

Go to Page :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Next> >>|Top