Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุข Situational analysis of public health
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง ตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและแหล่งข้อมูล ในประเทศไทย ปี 2560 - 2561
ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2560   จำนวนหน้า :18  
หัวเรื่อง 1โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง2NCD3ตัวชี้วัด4ประเทศไทย
เลขหมู่ TN2 FETP38 2019   ISBN :   ISSN :

Previous Next