-.รายงานการสอยสวนการศึกษาปัจจัยเสี่ยงร่วมของการระบาดของอหิวาตกโรคในพื้นที่หลายจังหวัดประเทศไทย กันยายน-พฤศจิกายน 2550
-.Risk Factors for Human Immunodeficiency virus infection among prostitutes in chiengmai Thailand
-.การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ Botulism จากหน่อไม้อัดปี๊บในจังหวัดน่าน ปี 2541