|

ข่าว ฐานข้อมูลในการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ

Content

      พัฒนาระบบเว็บไซต์บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลในการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมูลประชากร ไฟล์แผนที่ตามเขตการปกครอง ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูลเหตุการณ์การระบาด อัตราเกิด-ตาย ในแต่ละกลุ่มอายุรายปี อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน และข้อมูลสัมมโนประชากร ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ http://www.interfetpthailand.net/forecast และให้มีรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ

หน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
 
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซาร์ โครงการอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด กองควบคุมวัตถุเสพติด
  e-Learning กองสุขศึกษา ฟันเทียมพระราชทาน สำนักโรคติดต่อทั่วไป รัฐบาลไทย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ กรมการจัดหางาน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร
  กรมการจัดหางาน ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ศูนย์ข้อมูลกลาง gender.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 84 พรรษา ล้านกิโลกรัมคาร์บอน
  พบเห็นเด็กและสตรีถูกล่วงละเมิดแจ้ง 1300 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงพลังงาน ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานสสส. ประมวลจริยธรรมทั่วประเทศ วารสารไทยคู่ฟ้า
  การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย ไทยก็อฟด็อทเน็ต กระทรวงแรงงาน ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา
ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน สื่อภาพเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตี สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย กีฬาสาธารณสุข App ฝนหลวง ICT Housekeeper
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕