โครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (One Year Program)
From 3 February 2016 to 30 January 2017


Miss Supaporn Sukwet
น.ส. สุภาพร สุขเวช(สุ)
นวก.สธ.ชำนาญการ
08-9868-6504
supaporn.mph@gmail.com


Mr. Sanya Sookkham
นาย สัญญา สุขขำ(ยา)
นวก.สธ.ชำนาญการ
08-9918-8026
sanya152@hotmail.com


Mr. Auttawit Nurnchut
นาย อรรถวิทย์ เนินชัด(บอล)
จพ.สธ.ปฏิบัติงาน
08-3416-1122
simple_suture@hotmail.com


Mrs. Aunyarat Bhamaramanabe
นาง อัญญารัตน์ ภมรมานพ(เจี๊ยบ)
นวก.สธ. ชำนาญการ
08-6769-6941
054-499230
Mr. Thawatchai Luankaew
นาย ธวัชชัย ล้วนแก้ว(ชัย)
นวก.สธ. ชำนาญการ
08-3523-8668
luankaew_t@yahoo.co.th


Miss Nuanrat Motana
น.ส. นวลรัตน์ โมทะนา(ตั๊ก)
จพ.สธ.ชำนาญการ
08-8262-0424
Motana3215@gmail.com


Mr. Pongsatorn Kaewplik
นาย พงษ์ศธร แก้วพลิก(โจโจ้)
จพ.สธ.ปฏิบัติงาน
08-2878-9574
Jojoe_pongsatorn@hotmail.com


Mr. Nithiruj Phetsindechakul
นาย นิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล(รัน)
นวก.สธ. ชำนาญการ
08-1534-7691
nphetsin@hotmail.com
Miss Sunettra Pansub
น.ส. สุเนตตรา ปานทรัพย์(จอย)
นวก.สธ. ชำนาญการ
08-9568-8696
ajoying@hotmail.com


Miss Karuna Sookkasem
น.ส. กรุณา สุขเกษม(ปู)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
08-1422-2886
pookana@hotmail.com