Home Course feth_2019 interfetpthailand FETP

โครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุชาติ เจตนเสน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ลำดับแบบสอบถามประเมินผล รายวิชาไฟล์ download
1.ภาพรวมของระบาดวิทยา01ภาพรวมระบาดวิทยา_นพ.เฉวตสรร.ppt
2.การวัดทางระบาดวิทยา1 & สถิติเชิงพรรณนา02StatMeasure_นพ.หิรัญวุฒิ.pdf
3.การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข03การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา_พญ.ภาวินี.pdf
4.ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 ระบบ (CD, AIDS, NCD, Env-Occ & IS)04CD_surveillance_พญ.ภาวินี.pdf
05INTRO_AIDS_STI_SURVEILLANCE_นพ.ฐิติพงษ์.pptx
08การระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ.pdf
09Injury_surviellance_ระบาดเบื้องต้น_ดร.แสงโฉม.pdf
5.รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา (506, 43 แฟ้ม)06Analytic_Epidemiologic_Study_นพ.ปณิธี.pptx
07ฐานข้อมูล_อ.สมาน.ppt
6.ระบบรายงานระบาดวิทยา
7.การวัดทางระบาดวิทยา 2 & 3 (การวัดความสัมพันธ์ & วัดผลกระทบ)10Measure_of_association_พญ.พันธนีย์.docx
8.Error in Epidemiology11ความคลาดเคลื่อนในการศึกษาทางระบาดวิทยา.pptx
9.การประเมินระบบฝ้าระวังโรค12Surveillance_Evaluation_พญ.พัชรินทร์.pptx
10.ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข10_ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์และการตอบโต้ภาวะฉ.rar
11.การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาเพื่อควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพ11_หลักระบาดวิทยาสำหรับผู้บริหารงานสาธารณส.pptx
12.หลักการนำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา & เทคนิคการใช้ Power point12_การนำเสนอข้อมูลScientificDataPresentation_GraphChartนพ_เฉวตสรร.pptx
13.การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการป้องกันตนเอง13_การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ.pptx
14.การสอบสวนทางระบาดวิทยา
15.การเขียนรายงานสอบสวนโรค6_1การเขียนรายงานการสอบสวนโรค2019พญ_วรรณา.pptx
6_2แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการตรวจสอบกล.pdf
6_3แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการตรวจสอบกล.pdf
16.หลักการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ7_NCD_นพ_อรรถเกียรติ.pdf
17.การเป็นนักระบาดวิทยาที่ดี8_หลักระบาด_อ_ธวัช.pptx
18.การทบทวน สืบค้นและประเมินวรรณกรรม9_การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ_นพ_ระพีพงศ.pptx