Home Course feth_2019
 

กิจกรรมระหว่างเรียน

      การพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสำหรับนักวิชาการสาธาณสุข ปีงบประมาณ 2562


หัวข้อบรรยาย และไฟล์ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้น 4-8 มี.ค. 2562

การประชุมเชิงปฎิบัติการ
การพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสำหรับนักวิชาการสาธาณสุ
ข ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ. โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี