Home Course FETP-Ph.D. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)download pdf file


FETP-Ph.D. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

FETP-Ph. D. หรือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (Ph.D.) และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์/สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภาคสนาม (FETP) เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการฝึกอบรมแพทย์/สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาบุคคลากรด้านระบาดวิทยาให้ถึงขั้นสูงสุด โดยรวมทั้งความรู้ในห้องเรียนระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยควบคู่กับทักษะในการดำเนินงานภาคสนาม เช่น การสอบสวนโรค การแก้ปัญหาและการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันฝึกอบรมมีการกำหนดสัดส่วนของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้เหมาะสมโดยสอดแทรกการปรับเจตคติและการเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดหลักสูตร เป็นกระบวนการพัฒนาโดยอาศัยการทำงานในสถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้แพทย์/สัตวแพทย์ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาสาธารณสุขด้วยตนเอง (Two years in-services training program)
1. ระยะเวลาการฝึกอบรม
มีกำหนด 4 ปี โดยแบ่งระยะเวลาฝึกอบรม ดังนี้
ปีที่ 1
เข้าเรียนในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก และจัดทำและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นเวลา 1 ปี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ อาทิเช่น
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการทางระบาดวิทยา
การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยและบริการสาธารณสุข
ปีที่ 2
เข้ามารับการฝึกอบรม ณ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 2 ปี โดยแพทย์/สัตวแพทย์ที่เข้ารับการอบรม จะได้รับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าใจวิธีการเรียน และมีความรู้พื้นฐานเรื่องหลักระบาดวิทยา ชีวสถิติ และระบาดวิทยาของโรคต่างๆ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติทางด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา ได้แก่
1. ปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบาดวิทยาและชีวสถิติ 4 สัปดาห์
2. ฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาในพื้นที่จริง
3. ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ กำหนดระยะเวลา 1 สัปดาห์
4. ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา พร้อมสรุปรายงานเบื้องต้นส่งสำนักระบาดวิทยา
5. นำเสนอผลการทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานในที่ประชุมวิชาการของ FETP พร้อมบทคัดย่อ (Abstract)
6. รับฟังการบรรยายเพิ่มเติม เรื่องระเบียบวิธีการวิจัย ชีวสถิติ และระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ/โรคไร้เชื้อ/โรคเอดส์/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และการบาดเจ็บ
7. อ่านหรือวิจารณ์บทความวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ฝึกปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 สัปดาห์
ปีที่ 3
แพทย์/สัตวแพทย์ที่เข้ารับการอบรมจะผ่านกระบวนการเจียรนัยงานที่ได้ทำในปีที่ 1 ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนได้และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาสาธารณสุข รวมทั้งทำงานวิจัยหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย และฝึกปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาจากสถาบันสมทบ ตามกระบวนการต่างๆ ได้แก่
1. ทำโครงการหรือการศึกษาทางระบาดวิทยา (โครงการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสาธารณสุข) ครบวงจร 1 เรื่อง ตั้งแต่ทบทวนวรรณกรรม เขียนโครงร่างการวิจัย ดำเนินการ สรุปผลนำเสนอ และบันทึกเป็นรายงานหรือบทความส่ง
2. เขียนและนำเสนอผลการทำงานในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ (อย่างน้อย 1 เรื่อง) หรือต่างประเทศ (ตามที่ได้รับการคัดเลือก)
3. เป็นพี่เลี้ยงงานออกสอบสวนโรคให้กับปีที่หนึ่ง
4. เป็นวิทยากรผู้ช่วยหรือวิทยากรหลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง
5. อ่านหรือวิจารณ์บทความวิชาการ และฟังการบรรยายทางวิชาการตามที่กำหนด
6. ศึกษาดูงานในต่างประเทศ นำผลงานหรือผลการวิจัยไปขอคำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมิน)
ปีที่ 4
ผู้เข้ารับอบรมจะกลับไปนำเสนอผลของวิทยานิพนธ์ ณ มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์