Home About FETP Thailand Audit and Certification
โครงการฝึกอบรมแพทย์
นักระบาดวิทยาภาคสนาม

คู่มือคุณภาพ

QM-FETP

คู่มือคุณภาพการศึกษา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่กำหนดใช้เอกสาร
ร่างที่
1
วันที่บันทึก
11/22/2010
ผู้เสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อนุมัติ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
หน้าที่
1
       1.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของสำนักระบาดวิทยา ได้แก่ เป็นศูนย์กลางด้านระบาดวิทยา พัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานงานระบาดวิทยาและประสานงานเครือข่ายระบาดวิทยาของประทศและสากล
       1.2 พันธกิจ
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา
2) กำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและสมรรถนะบุคลากรด้านระบาดวิทยาทุกระดับ
3) จัดและพัฒนาระบบเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินงานของเครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4) เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการสอบสวนโรคในกรณีรุนแรงและสำคัญ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
       1.3 ปรัชญาการฝึกอบรม
ฝึกอบรมแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On-the-job Training)
       1.4 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อผลิตแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทั้งวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความพร้อมที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
วัตถุประสงค์เฉพาะ
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมแพทย์นักระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา
1) พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์นักระบาดวิทยาบนพื้นฐานงานบริการทางระบาดวิทยา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกรมต่างๆ ภายในส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัด
2) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการระบาดและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
3) ส่งเสริมการใช้ระบาดวิทยาในงานโรคไม่ติดต่อที่เรื้อรังและเฉียบพลัน
4) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
5) ใช้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่มีในประเทศ
6) ใช้ระบาดวิทยาในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขในประเทศ วางแผนโครงการ ประเมินผล และให้คำแนะนำแก่สาธารณชน
7) พัฒนาและดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินโครงการ โดยใช้หลักการทางระบาดวิทยา
8) ฝึกอบรมแพทย์ทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ให้มี เจตคติ จริยธรรม และอุปนิสัยของมืออาชีพ สามารถเป็นทั้งผู้นำหรือผู้ร่วมงานที่ดี
9) สนับสนุนการสอนระบาดวิทยาให้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขสาขาต่างๆ
10) เป็นแบบอย่างและร่วมสนับสนุนการก่อตั้งโครงการในแบบเดียวกันในประเทศเพื่อนบ้าน
       1.5 หลักสูตรการฝึกอบรม
สำนักระบาดวิทยา ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์/สัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันมีแพทย์ประจำบ้านปีละไม่เกิน 10 คน โดย 2 ปีแรก ที่เรียนรู้จากการทำงานในสถานการณ์จริง (Learning by doing) ที่สำนักระบาดวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพทย์นักระบาดวิทยามืออาชีพที่มีภาพลักษณ์ของนักระบาดวิทยาที่มีความมุ่งมั่นในการใช้หลักวิชาและจริยธรรมในการทำงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และปีที่ 3 ศึกษาต่อปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
2) หลักสูตรฝึกอบรมนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม เป็นหลักสูตรร่วมกับกรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งมีรูปแบบการฝึกอบรมคล้ายกับหลักสูตรแพทย์ในระยะ 2 ปีแรก
3) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์นักระบาดวิทยานานาชาติ สำหรับแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชีย เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย และจีน(ยูนาน) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะเวลา 2 ปี โดยการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในประเทศไทย และเรียนรู้จากการทำงานในสถานการณ์จริง (Learning by doing) ในประเทศของตนเอง